Bezoekt den competitie-wedstrijd AANVANG 1 UUR ENTREE 20 CENT Steunt de R. K. Sport TRANSPARANTZEEP voor slechts 10 cent ADVERTEERT IN DIT BLAD DE STOOMWALS Morpheus - Matras P+ J* Keiren - Gielen Dit is geweldig goedkoop Vanaf heden tot en met Donderdag a.s. bij aankoop van 1 gulden aan verschillende Kruidenierswaren, waarbij pond EDAH- KOFFIE, (Suiker, Margarine en Roomboter uitgesloten) N. V. Edah Panningen en Meijel LANDSTORM. Beugelconcours Schutterij Heuvelhoek. Burgerlijke Stand te Helden Kerkelijke diensten van de parochie- Kerk v. d. H. Lambertus te Helden H. Diensten in de Parochiekerk te Panningen, toegewijd aan O. L. Vrouw van 7 Smarten Kerkelijke diensten St. Jozef-parochie Beringe. Kerkelijke diensten H. Hart-parochie Grashoek. Beter leao 't niet Duurder hoeft niet l Uw eigen bakkerij maakt dit voor U 2 pond prima Concordia 1 Linne 1 vordt, dat degenen, die den vorigen winter bij den K.S.O.-winterwedstrijd hebben mee gedaan, zeer zeker van de partij zullen zijn. De vijftallen worden evenals onlangs te Wanssum eerst te Leunen geformeerd. Degenen, die zich onderweg pas aansluiten, gelieven te zorgen, dat zulks aan het Raad huis tijdig bekend is, door mededeeling aan anderen, die wèl aan het Raadhuis verza melen De Cdt. A.s. Zondag schieten met scherp om l'/2 uur. Dit zal wel de laatste Zondag zijn dat op de baan geschoten wordt, dus allen persent. De schietwedstrijd te Leunen zal geen succes zijn voor onze Landstormers, daar er maar een totaal van 212 punten behaald werd, en dit is wat weinig. De Cmdt. Zaterdagavond en Zondag werden 8 se ries verbeugeld welke werden behaald door de volgende personen W. Janssen, Egchel G. Peeters, Dorp Th. Kranen, J. Janssen, J. Koopmans, Egchel P. Schattorië, Panningen M. Gerris, J. Gommans, Zaterdagavond en Zondag wordt deze wedstrijd voortgezet. Zondag aanvang 3 uur. Aangiften van 22 t/m 2o Sept. 1934. GEBOREN: Helena Petroneila Johanna Theresia Steeghs, Beringe 141. GEHUWD: Theodoor Wilms, 39 jaar, landbouwer en Johanna Maria Crommentuijn, 28 jaar. Johannes Janssen, 42 jaar, landbouwer en Maria Paulina Tielen, 22 jaar. OVERLEDEN: Lèonardus Joosten, weduwnaar van Mar tina Janssen, 74 jaar, landbouwer. ZONDAG lSe na Pinksteren. Ni de Hoogmis recollectie voor de oud-retraitanten MAANDAG 7 uir maandstond voor Joanna Muijsenberg. 8 uu best. jaardienst voor Mathijs Hermans. DINSDAG 8 uur best. dienst voor de overledene fam. Van Es- sei-Wilms. WCENSDAG 8 uw best. dienst voor Petroneila Daniels en Pe- trcnella Korsten. DOKDERDAG 8 uurH. Sacramentsmis. VRIPAG lste \rijdag der maand, toegewijd aandevereering varjesus H. Hart. 7 uur doogmis en acte van toewijding. 8 uurjest. jaarg. voor de familie Crommentuijn en Venaegh. ZATERDAG 8 uur best. dienst voor Joannes Cremers. A.s. Zondag feest van O.L. Vrouw, als Koningin van den H. Rozenkrans, volle aflaat onder de ge wone voorwaarden, zoo dikwijls men de kerk bezoekt. ZONDAG 19e na Pinksteren. Heden namiddag te 3 uur plechtige Vespers en te »/27 Completen en Lof. Heden is in de H. Missen de amandel, collecte voor onze kerk, in de mildadigheid der parochianen ten zeerste aanbevolen. MAANDAG '/27 maandstond voor Heiman Theeuwen. '/28 gest. jaargetij voor Henricus Frencken en Ma ria Huhertina Linssen. DINSDAG '/27 maandstond voor Wilhelmina Beckers. 8 uur Huwelijksmis Snijders-Steegs. WOENSDAG '/28 maandstond voor Joannes Schers. DONDERDAG '/27 maandstond voor Arnold Hanraets. '/28 Gestichte H. Sacramentsmis. 's Namiddags van 5 6 uur biechtgelehenheid v. den lste Vrijdag. VRIJDAG lste Vrijdag van den maand. 6 uur uitdeeling der H. Communie. >/27 gest. jaargetij voor Joanna Rooskens. >/28 Hoogmis met benedictie ter eere v.h. H. Hart v. Jezus, door de schoolkinderen besteld voor de parochie. Te 7 uur Lof. ZATERDAG '/27 Gest. O. L. Vrouwmis. '/28 jaarg. voor Henricus Claessen-Beckers, met inzegening van zijn graf. 's Namiddags biechtgelegenheid van 5 6 uur. Te 7 uur Lof. Te beginnena.s. Zondag zal gedurende den maand October iederen morgen in de H. Mis van '/28 en is er Lof, dan in 't Lof, het rozenkransgebed gebeden worden. Wij vertrouwen, dat daaraan, bijzonder om de vele noodwendigheden van de zen tijd, zooveel mogelijk alle parochianen zullen deelnemen. ZONDAG 19e na Pinksteren. 9'/2 Hoogmis voor de vruchten der aarde. 2'/2 Lof en Rozenkrans. MAANDAG 7*/2 b.d. overl. fam. Janssen-Driessen. DINSDAG 7'/2 Leesmis. WOENSDAG 7'/2 Hoogmis ter eere van de H. Theresia van het Kindje Jezus, tot int. van degenen die geofferd hebben. DONDERDAG 7'/2 b.d. voor de overl. fam. Snijders-Steeghs. 's Namiddags biechtgelegenheid van 3'/2 tot 4'/2 VRIJDAG lste Vrijdag van de maand October. 6'/2 uitdeeling der H. Communie. 7>/2 Hoogmis ter eer van het H. Hart van Jezus tot intentie van de fam. Steeghs-Nelissen. ZATERDAG 7'/2 Leesmis. In October onder de H. Mis van 71 /2 Rozenkrans. ZONDAG 19e na Pinksteren. 7 uur de vroegmis, 10 uur de Hoogmis, 2.30 Lof en Rozenkrans en gebed tot den H. Joseph, tot ope ning van den October-maand. Onder beide H.H. Misssen bijz. collecte voor onze Kerk. MAANDAG 7.30 uur maandstond voor vrouw Silv. Kluijtmans. DINSDAG 7 uur leesmis voor Jan v. Mullekom. WOENSDAG Feestdag van de H. Teresia v.h. Kindje Jezus. 7.30 gest. Hoogmis t.e.v. de H. Teresia totint, van G.W. Janssen-Klerken. Na de Hoogmis gebed tot de H. Teresia en vereering v.d. H. Relikwie. Gedurende het octaaf na alle H.H. Missen gebed tot de H. Teresia en a.s. Zondag vereering der H. Relikwie. DONDERDAG Feestdag v.d. H. Franciscus van Assisië. 7.30 Hoogmis t.e.v. H. Franciscus v.d. levende en afgest. leden der 3e Orde. VRIJDAG lste Vrijdag der maand. 7.30 Hoogmis t.e.v. Jezus' H. Hart tot int. van hen, die daarvoor geofferd hebben; na de H. Mis litanie en eereboete tot Jezus' H. Hart. ZATERDAG 7.30 leesmis voor Leonard van Mullekom. 5 uur n.m. October-Lof. ZONDAG, Rozenkrans-Zondag, algemeene H. Communie v.d. Leden v.d. Jongeboeren Vereen., oud-retraitanten en leden der 3e Orde. Na de Vroegmis generale absolutie voor de leden der 3e Orde. bewees de degelijkheid en de veerkracht van 't stalen binnenwerk onzer De stoffeering wordt in evenredigheid uit gevoerd, zoodat wij deze matras op een lijn Kunnen stellen met de allerduurste fabrikaten. N.B. Gezien de resultaten onzer proef neming garandeeren wij deze matrassen 15 jaar voor breuk of doorzakking. Coöperatieve Broodbakkerij en Verbruiksvereeniging Goed stuk 'n lekk ere vla of fijne taart? ED AH

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Midden-Limburg | 1934 | | pagina 3