Rijwielbelastingplaatjes Moeten aan de fiets bevestigd zijn. Verlaging Telefoon-tarieven. De veiligheidsweek der K.N.A.C. De tien geboden voor den automobilist. Landbouw Crisis Organisatie voor Limburg. Zaal Concordia, Panningen. B.W. HELDEN. Morgen naar Leunen (K.S.O.) De minister van Financiën vestigt er de aandacht van het publiek op, dat ingevolge de bestaande bepalingen het rijwielbelasting- merk naar alle zijden goed zichtbaar aan het rijwiel moet zijn bevestigd. Een wielrijder, die het rijwielbelastingmerk in den zak, in de beurs of op eenige wijze aan zijn kleeding bevestigd mededraagt of wiens rijwielbelas tingmerk niet goed zichtbaar aan het rijwiel is bevestigd bevindt zich derhalve in over treding van de wettelijke voorschriften. In zoodanige gevallen is tot dusverre in een aantal gemeenten volstaan met het ge ven van een waarschuwing. Aangezien het bezwaarlijk is gebleken na te gaan, wie te voren reeds is gewaarschuwd, blijft in vele gevallen ook bij herhaling het instellen van bekeuring achterwege, hetgeen tot uitbrei ding van de gewoonte, het rijwielbelasting merk op de bovenvermelde wijze mede te voeren, heeft geleid. Het belang van een eenvoudig en doel treffend toezicht op de naleving van de rij wielbelastingwet noopt ertoe, voortaan aan de betreffende voorschriften nauwkeurig de hand te houden. Van 1 November a.s. af zal dan ook in bovenomschreven gevallen zonder voorafgaande waarschuwing, bekeu ring worden ingesteld. Ingaande 1 Oct. a.s. Het Staatsbedrijf der P.T.T. heeft beslo ten tot een ingrijpende verlaging der tele foontarieven over te gaan. Deze verlaging, welke reeds 1 Oct. a.s. ingaat, omvat in de eerste plaats het locale gesprekkentarief, dat van 2'/2 ets. wordt teruggebracht tot 2 ets. per gesprek. De bestaande kortingen op den prijs boven een bepaald aantal gesprekken, komen hierbij te vervallen. In het interlocale verkeer worden de ge sprekken eveneens verlaagd en wel voor een gewoon gesprek van drie minuten over af, standen tot 10 km. 6 ets. (thans 10 ets.), van 10 tot 15 km. 12 ets. (thans 15 cts.)( van 15 tot 35 km. 30 ets. (thans 35 ets.)' boven 35 km. 40 ets. (thans 50 ets.) Het tarief voor interlokale gesprekken uit openbare spreekcellen wordt in verband daarmede als volgt vastgesteldvoor een gewoon gesprek van drie minuten in de verschillende kringen resp. 10, 20, 40 en 50 ets. Eveneens wordt het inschrijvingsrecht van binnenlandsche en buitenlandschegesprekken, de minimum vergoeding van halve gesprek ken (bij geen verhoor enz.) en het minimum tarief' van een voorbericht verlaagd van 10 tot 6 Cts. Dat de K.N.A.C. bij haar streven om het verkeer in veiliger banen te leiden, aller- wege medewerking ondervindt, is ook thans weer gebleken. De politie-autoriteiten van tal van groote steden hebben zich bereid verklaard de K.N.A.C. in haar actie te steunen, zoodat tijdens deze veiligheidsweek, door middel van verkeersagenten aan de automobilisten strooibiljetten worden uitge reikt, waarop de door de K.N.A.C. samen gestelde „Tien geboden voor den automo bilist" te lezen zijn. Voor de automobilisten die een dergelijk formulier niet mochten ontvangen drukken wij deze tien geboden hieronder af, onder het uitspreken van den wensch, dat ieder autorijder die deze onder oogen krijgt, ook st pt zal zijn in het na volgen er van. De verkeersveiligheid zou er in hooge maten door worden bevorderd. 1. Houdt rechts. Rijdt steeds zooveel mogelijk rechts, zoo dat U geen onaangename ontmoetingen met tegenliggers hebt te vreezen en andere weg gebruikers, die U voorbij wenschen te rij den, dit zonder onnoodig signaal geven kunnen doen. schreden lag de Place de Grève, waar men de gevonnisden der dood bracht. Het gerecht had hier alles bij de hand. Maar de tot het paleis behoorende gebouwen, met hun kleine, getraliede vensters en naakte, doodsche muren, hadden nog op verre na het sombere niet van de gevangenis aan de Seine, die men de Conciergerie noemt. Daar ziet men nog de geheime waterpoorten, waardoor men de slachtoffers in de rivier wierp, waarin zij moesten omkomen. In 1793 was de conciergerie een kerker, in welke de gevangenen, reeds zonder verhoor of vonnis, zich als veroordeelden konden beschou wen. Boven de poort brandde des nachts een roode lantaarn; dat was de bloedschijn der Conciergerie. Een door gendarmen omgeven wagen komt aanrollen. De gendarmen slaan met de sabel op de poort. De poort wordt geopend en onder den ru wen spot van eenige toeschouwers, die zich daar verzamelt hebben, gaat een hooge vrou wengestalte de gevangenis in. Zij is nog niet aan lage zolderingen gewoon en stoot in de donkere gang het voorhoofd tegen een ijzeren traliewerk. Hebt ge u pijn gedaan, burgeres vraagt «en beambte wien de fiere gevangene mede lijden inboezemt. Maakt er geen snelheidswedstrijd van als een ander U wi passeeren. 2. Passeert niet in bochten. Het passeeren in een bocht zou U plot seling tegenover een tegenligger kunnen plaatsen, die niet meer te ontwijken is. Ook het afsnijden van een bocht is uit dien hoofde een onvergeeflijke verkeersfout. Maakt de linker bochten dus zoo wijd mogelijk en houdt bij het nemen van een rechterbocht correct rechts. 3. Verlicht, maar verblindt niet. Verlicht Uw weg, maar demp Uw lichten voor tegenliggers, ook al is de bestuurder van de tegemoet rijdende automobiel niet zoo correct. Tracht in dat geval niet in de lampen van Uw tegenligger te kijken, kijkt recht voor U uit, vermindert vaart, zoodat U tijdig kunt stoppen als dit noodzakelijk blijkt. 4. Geeft tijdig richtingverandering aan. Geeft steeds tijdig verandering van richting aan en verander niet van richting zonder U er van te hebben overtuigd, dat dit kan geschieden, zonder dat de veiligheid van het verkeer in gevaar wordt gebracht. 5. Onderhoudt het mechanisme van Uw wagen. Niet alleen van den bestuurder, maar ook van het mechanisme van de auto kunnen menschenlevens afhankelijk zijn. Laat Uw wagen steeds vakkundig onderhouden, slechts dan kan Uw veiligheid en die van de an dere weggebruikers gewaarborgd zijn. 6. Stopt niet op hoeken, in bochten of midden op den weg. Het stoppen op hoeken, in bochten of midden op den weg levert voor andere weggebruikers niet alleen een verkeersbe- lemmering op, maar kan ook ernstige ge volgen met zich brengen. 7. Geeft rechts den voorrang. Rechts gaat voor, maar bouwt niet op dezen regel. Stopt als U vermoedt, dat links geen voorrang gaat verleenen. Weest vooral voorzichtig bij het oprijden van een hoofd weg en doe dit alleen dan als U zeker er van bent geen botsingen te maken. 8. Weest voorzichtig met het openen der portieren. Een roekeloos opengegooid portier heeft reeds vele slachtoffers gemaakt. Opent het portier voorzichtig na U ervan te hebben overtuigd anderen niet te zullen hinderen. 9. Geen alcohol tijdens den rit. Van de vlugheid van Uw reactievermogen kan het voorkomen van een ernstig verkeers ongeval afhankelijk zijn. Alcohol doet U langzamer reageeren, het gebruik er van tijdens een rit is onverantwoordelijk. 10. Geeft geen onnoodig signaal. Geeft signaal, als de veiligheid van het verkeer dit eischt, maar ook alleen dan. Maak Uw weg niet vrij door het geven van signalen. Rijdt liever veilig. PLAATSELIJK NIEUWS. Derde Orde Federatie. Nu de zomer aan het scheiden is, denken nog veel kinderen aan de zonnige dagen die ze in Helden hebben mogen doorbrengen. Aan alle Pleegouders en Tantes hartelijk dank voor de goede zorgen aan de Tertiaris kinderen betoond. Als O.L. Heer een dronk water niet onbeloond laat, dan zal toch zeker, deze gulle hartelijke gastvrijheid Zijn Zegen niet missen. En weest er allen van overtuigd dat menig kinderlipje in Rotter dam 's avonds een Wees Gegroetje preveld uit dankbaarheid voor al het genotenedeze zomer in Helden. Mij kan niets meer pijn doen, antwoordt zij met zachte stem. Haar voorhoofd bloedt; maar de gevangene laat geen enkelen klaagtoon hooren. Men brengt haar in de logie van den portier. Die man wordt door de gevangenen als een machtig persoon beschouwd, want indien hij wil, maakt hij de gevangenschap minder hard. Burger Richard zit in zijn leuningstoel en wacht, in het volle besef zijner waardigheid, de nieuwe gast, van wier komst het knarsen der sloten hem reeds heeft verwittigd. Als zij de loge binnenkomt, neemt hij be daard een snuifje en monstert haar, zonder uit zijn stoel op te staan. Burger Richard, zegt de aanvoeder van het geleide, haast u een beetje, want men wacht ons reeds in den gemeenteraad. 'k Zal me spoeden, antwoordde Richard en doopt de pen in den inkt, om in het sme rige boek, dat vóór hem ligt, de naam der ge vangene op te schrijven. Uw naam en voornamen, burgeres? vraagt hij. Ik heet, antwoordde de gevangene fier en met waardigheid, Maria, Antoinette, Josepha van Lotharingen, aartshertogin van Oostenrijk, koningin van Frankrijk. Wat, koningin van Frankrijk roept Richard, verwondert opziende. Afd. veeteelt. Een en ander ter kennis van belanghebbenden. Inwisseling van identiteits-bewijzen. Tot 1 Jan. 1935 wordt n.l. de gelegenheid geboden identiteits-bewijzen van vaarskal veren bij de Landbouw Crisis Organisatie voor Limburg, afd. veeteelt, in te wisselen, tegen die van andere vaarskalveren. Wat betreft de inwisselbaarheid van de identiteits bewijzen van stierkaltferen is 't volgende vastgesteld Indien aan een veehouder 5 of minder kalveren zijn toegewezen, kan hij tot 1 Jan. 1935 het identiteits-bewijs van 1 stierkalf ruilen tegen dat van een ander stierkalf of van een vaarskalf. Bij een toewijzing van 6 of meer kalveren kan nu daartegen de identiteits-bewijzen van 2 stierkalveren in gewisseld worden tegen die van andere kal veren. Identiteits-bewijzen kunnen alleen dan - ingewisseld worden, wanneer het bewijs wordt overgelegd, dat de kalveren waarbij ze behooren zijn gestorven of geslacht. De identiteits-bewijzen van gereqütreerde stierkalveren kunnen echter niet ingewisseld worden. M.v.L. Men verzoekt ons te melden dat de aan gekondigde film-voorstelling wegens omstan digheden niet doorgaat en is uitgesteld tot een nader aan te geven datum. SPORT R. K. V. V. „CONCORDIA" Concordia I is er in geslaagd om een flinke overwinning op Belfeldia te behalen. Met niet minder dan 6 2 werden de geelzwarten geklopt. Deze uitslag had echter veel grooter kunnen en moeten zijn. Toen de Concordianen na een half uur spelen een 5 0 voorsprong hadden veroverd vonden zij t welletjes en namen de zaken wat lichter op. Dit was een zeer groote fout. Al is de tegenstander nog zoo zwak, toch steeds blijven doorwerken, zulks is altijd een goede oefening en wat meer zegt, het publiek waardeert zulks. Om van den wedstrijd zelve nog eens een verslag te geven lijkt ons overbodig. Wij willen volstaan met een korte beschou wing over het gepresteerde. Vanaf het begin leek het ons toe dat Belfeldia zwak was, althans Concordia was steeds troef. Toen werd er goed gespeeld. Het samenspel was goed en in voorhoede en achterhoede verstond met elkaar. Na genoemden voorsprong vond men het wel letjes Belfeldia werd toen sterker en het spei der Concordianen zakte steeds. Dat was de oorzaak dat onze doelman wat meer werk kreeg. Dat hij na rust tweemaal ge passeerd werd, was zijn schuld niet direct. Enkele malen heeft hij zeer mooi werk ver richt. De wijze waarop hij in de laatste minuten een kanjer van Janssen uit den hoek haalde, was af. Ook het backstel heeft zeer goed voldaan, hoewel Wilms zijn spel nog veel kan ver beteren, door wat vlugger in te grijpen. In dit oplicht kan hij nog veel van zijn partner leeren. Hopenlijk komt hij er na een paar wedstrijden wel wat beter in. De halflinie welke er verleden Zondag stond, mag er zijn. Dit trio werkt dat het een lust is, weet van geen opgeven en is zeer lastig te passeeren. Na rust lieten de kanthalfs hun vleugelspelers echter wat veel vrij, waardoor er nogal eens gevaar ontstond voor het Conccrdia-doel en onze backs voor lastige momenten kwamen te staan. Met de voorhoede ten aanval trekken is zeer goed, doch wordt deze aanval afgeslagen, ook weer direct herstellen om in de verdediging de helpende hand te bieden. Wat te zeggen van de voorhoede? Spe lende in deze formatie kon ze ons Zondag voor rust, op een enkele uitzondering na, goed bevallen. Later viel ze wederom geheel Ja, koningin van Frankrijk! luidthetop vasten toon gegeven antwoord. Zij heet weduwe Capetmerkt de aan voerder van de gereide op. Welke namen moet ik dan inschrijven? vraagt Richard. Schrijf wat ge wilt, als ge 't maar gauw doet. Met bevende hand want de namen var, zulke gevangenen had hij nog niet in zijn boek schreef Richard de namen en titels op. zooals de gevangene opgaf. Richard's vrouw was in de kamer gekomen en ging met de handen op de leuning steunen van den stoel, waarin haar man zat. Zij was bleeker dan de koningin. Ouderdom vroeg Richard verder. Zeven en dertig jaar en negen maanden. Richard vulde ook deze rubriek in en schreef het signalement op. Daarna sprc.k hij tot zijn vrouw Voor de huisvesting van zulke gevange nen zijn we niet ingericht. Wat? riep een der gendarmen ongedul dig. Voor dat wijf zijn het smerigste hok en een bos stroo goed genoeg. Vrouw Richard huiverde op het hooren van die woorden. De raadkamer is vrij, sprak zij op zachten toon tot haar man. Die is te groot, meende Richard. uit elkaar. De linksbuiten scoorde Zondag twee schitterende doelpun'en. Op tijd een schot lossen als men er de kans toe heeft is goed, doch onze linkervleugel schiet te veel. Met goed aangegeven voorzetten is soms meer te bereiken, dan met een schot vanaf de zijlijn. De linksbinnen is wat forsch en te ijverig en hierdoor vergeet hij nogal eens om den bal mee te nemen. Wat kal mer spel Sieb, zal je zeer zeker ten goede komen. De mid voor was heel wat beter dan in Venlo. Of Verlaek de aangewezen mid- voor is, zal ons de toekomst moeten leeren. Hij is een flinke doorzetter, welke de tegen partij steeds op de schoenen hangt. Een fout hebben we Zondag echter van hem opgemerkt en dit is zijn kopwerk. Hij staat te vroeg met het hoofd in die richting, waarin hij een bal zal koppen, zoodat de tegenpartij precies weet waar de bal komt. Deed hij dit niet, dan had hij Zondag min stens twee doelpunten meer gescoord. Mor gen beter Jo. De rechtsbinnen was goed, zooals we van bem gewend zijn. Hard werken en op tijd een goed schot lossen, daarbij de ballen ophalen als 't noodig bleek. Dat is juist 't werk van een binnenspeler. De nieuweling rechtsbuiten leed in 't begin aan planken koorts. Later kwam hij er wel wat beter in. Hij lijkt ons echter wel een speler voor de toekomst. Wij hopen dat de spelers deze raadge vingen zullen aannemen, dit zal hun spel van morgen veel verbeteren. Concordia 2 begon goed en na een zware wedstrijd kwamen zij tenslotte met een 5 - 3 overwinning uit het strijdperk. Morgen moeten de reserves op bezoek bij de Venl, Boys, wat ook geen gemak kelijk karweitje is. Wanneer onze reserves echter allen bezield zijn met den wil om te winnen, is er voor morgen ook wel wederom eenige kans op succes. Vooruit jongens, probeer 't nog maar eens. Vertrek per bus om 11 uur. Concordia I krygt morgen bezoek van Linne, wat een zware wedstrijd voor onze groenwitten beteekent. Linne heeft verleden Zondag bewezen, tot een der sterk sien der afdeeling te behooren. De oud-eerste klasser H.V.V. uit Heel, welke toch een zeer sterk elftal in 't veld brachten, werden met 43 door de zebra's geklopt. Gedurende de zomermaanden heeft de vereeniging Linne geregeld getraind onder leiding van den bekenden R.K.L.V.B.-trainer, Mr. Julian. Het schijnt dus, dat het spel der Linne-menschen er op vooruit gegaan is. We zijn er dus van overtuigd dat we een fraaie wedstrijd te aanschouwen krijgen. De groote vraag is echter: wat zullen de Concordianen hiertegen presteeren In tech- tuek en tactiek zullen ze het wel moeten afleggen. Enthousiasme en den wil om te winnen kunnen ze hiertegen demoDstreeren en dan is 't nog lang niet zeker, dat de Concordianen de vlag zullen moeten strijken. Mocht 't onverhoopt op een nederlaag uitdraaien, laten de spelers dan zorgen, dat 't een eervolle is. De wedstrijd vangt om 1 uur aan en staat onder leiding van den Heer J. Schat- torjé. I hans is ook 't 3e elftal voor den R.K.L.V.B. opgegeven en speelt. Zondag reeds den eersten thuiswedstrijd en wel tegen Baarlo 3. Aanvang half vier. Leden, welke nog donateurskaarten in hun bezit hebben, moeten deze Zondag na de Hoogmis in 't clublokaal komen inleveren. Verleden Zondag werd er reeds vlot ge oefend met K.S.O. De tweede schutter schoot al een maximum (50). Morgen vertrekken we hoe meer hoe liever PER RIJ WIEL om 12 UUR PRECIES af Raadhuis Heiden-Dorp, alwaar K.S.O.-geweer enz. moet worden meegenomen. Vertrouwd Des te beter, zei de aanvoerder van het geleide, dan zal er ook plaats zijn voor hare bewakers. Maar er staat geen bed en het vertrek is in 't geheel niet voor woning ingericht. Dat kan morgen gebeuren, maak met haar maar geen complimenten. Breng de gevangene voorloopig in uw kamer, zei Richard tot zijn vrouw, en hij vulde het bewijs in dat de gevangene aan hem afge leverd was. Vrouw Richard verzocht de koningin haar te volgen, en deed dadelijk schoons lakens op het bed en schoone sloopen om de kussens. Aan het andere einde der kamer kozen de twee gendarmen een rustplaats. Achter hen werd de deur gesloten. De koningin moest zich ter ruste begeven, door twee gendarmen bewaakt. Wordt vervolgd.

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Midden-Limburg | 1934 | | pagina 2