De Voetbalsport. van Helden hoog zult houden. öntwikkelingsdag v. Jonge Boeren van Groep Helden. Beugelconcours. Coupe-Cursus. Concordia neemt afscheid van haar Geestelijk Adviseur. Zaal Concordia, Panningen Patronaatsteekenschool Helden. Verloren Postduivenvereeniging „O. O. H." B.W. HELDEN. LANDSTORM. Concordia I Belfeldia I INGEZONDEN. Buiten verantwoordelijkheid der redactie. Nu Koning Voetbal weer zijn intrede heeft gedaan, zijn we allen vol verwach tingen over de prestaties van de club waar van men supporter, of donateur is. Op de eerste plaats verwachten en ver langen we gezonde en goede sport. Sport beoefenen is goed, zelfs noodzakelijk, doch zij moet in alle opzichten gezond zijn en blijven. Dit kan men bereiken wanneer alle leden zich als een man achter het bestuur scharen, en hierin vertrouwen stellen. Wanneer er gezonde klachten zijn, breng deze dan ter kennis van het bestuur. Blijf steeds sportief, vooral wanneer U meent, dat U onrechtvaardig behandeld wordt. Toont deze sportiviteit dan ook door daden op 't veld en zeer zeker zult U eenmaal de plaats kunnen innemen, welke ge door Uw werken hebt verdiend. Wanneer U meent, dat er door de elftal commissie fouten worden gemaakt, toont U dan juist een sportman en gun een ander deze plaats. Het gaat toch om den naam der vereeniging hoog te houden, niet alleen op sportief, doch ook op godsdienstig en zedelijk gebied. Tracht steeds het beste te geven. Kan keren op 't terrein (ook voor 't publiek) moet tot het verleden behooren. Laat U niet ontmoedigen door een kleine fout, be gaan door scheidsrechter of een Uwer mede spelers. Wanneer er dan een of meerdere spelers den brui van geven, werkt dit rem mend op de spelers van goeden wil. Ook de tegenpartij weet hiervan in den regel te profiteeren en gaat met de eer strijken. Neen, zet dan juist de tanden op elkaar en met den wil iiet moet (maar steeds spor tief) is al menig verloren gewaande wedstrijd nog gewonnen. Spelers, toont steeds Uw goeden wil. Het publiek zal dit zeer zeker weten te waar- deeren door U op een faire manier aan te moedigen. Het publiek heeft gaarne waar voor zijn geld. Het is beter een fair en pittig gespeelden wedstrijd verloren, dan een lam gespeelden gewonnen. Is het publiek er van overtu gd, dat de Concordianen spelen voor wat ze waard zijn, dan kunnen die hatelijke opmerkingen, welke in 't ver leden wei eens geuit werden, achterwege blijven. Dus aan de spelers is de taak op gelegd om hun aanhangers niet teleur te stellen. Ik hoop dan ook, en met mij velen, dat gij allen door prachtig samenspel en goede onderlinge verstandhouding de voetbaleer Het bestuur zal dan, in samenwerking met de leden, geen moeite sparen om het publiek iets goeds te bieden. De steun van alle sportvrienden is daar voor noodig. Het is daarom vanaf deze plaats dat ik op allen een beroep doe om onze plaatselijke sportvereeniging te steunen door het koopen van een donateurskaart. Zonder de medewerking van het geacht publiek gaat onze R.K. Sport ten onder. We wenschen aan Concordia in het ko mende seizoen veel succes en aan de toe schouwers fraaie en prettige wedstrijden. Een Sportvriend. PLAATSELIJK NIEUWS. Door de Federatie R.K, Vereeniging van Jonge Boeren van Helden, Koningslust, Pan ningen, Grashoek en Meijel is een ontwik kelingsdag georganiseerd op Zondag 23 September des namiddags half vier in zaal Fr. Pluijm te Meijel. Programma Plechtig Lof om half drie. 1. Om half vier opening Ontwikkelings dag door den Voorzitter. 2. Zingen (Het Jonge-Boeren-lied). 3. Spreekbeurt door den WelEd. Heer Dr. W. Droesen. Onderwerp: De huidige landbouwproblemen. 4. Zingen (Limburg mijn Vaderland). 5. Spreekbeurt door den Zeer Eerw. Heer L. Wevers. OnderwerpWat wij willen. 6. Sluiting door den Voorzitter. 7. Zingen. (Aan U o Koning der Eeuwen). Uit bovenstaand programma blijkt dat onze Jonge Boeren een leerzamen dag te verwachten hebben. Men twijfelt er dan ook heelemaal niet aan, of alle Jonge Boeren zullen zeker hieraan deelnemen. Dus, Jonge Boeren van Groep Helden, allen present om half drie in 't Plechtig Lof te Meijel. Het Beugelconcours, hetwelk door de Schutterij St. Lambertus wordt gehouden, is in vollen gang. Zaterdagavond en Zondag werden er 8 series verbeugeld, welke gewonnen werden door de volgende personen J. Koopmans, Egchel. P. J. Grijmans, Heuvelhoek. H. Jacobs, Vosberg. M. Kersten, Heuvelhoek. M. Gerris, Panningen. B. Kranen, Helden-Dorp. G. Heijnen, Panningen. G. Crommentuijn, Heuvelhoek. Zaterdagavond en Zondag wordt deze wedstrijd voortgezet. Zondag aanvang 3 uur. Door de heeren P. Hendricks, Dorp en J. M. Naus, Beringe, werd deelgenomen aan den coupe-cursus, gegeven aan de vak school „Glorieux" te Oostacke-Gent (België). Door beiden werd met succes hieraan deel genomen. Zij mochten hunne opofferingen bekroond zien door voor het eerste gedeelte te slagen. Woensdag 1.1. hield onze vereeniging een goed bezochte vergadering. Diverse nieuwe maatregelen werden er genomen, welke onze vereeniging zeer zeker ten goede zal komen. Tevens vond op deze vergadering het afscheid plaats van onzen Eerw. Advi seur. In welgekozen woorden werd hij door den Voorzitter toegesproken en wérd aan Z.Eerw. dank gebracht voor het vele werk op zedelijk en godsdienstig gebied tefrein tot stand gebracht. Om eenigszins blijken te geven van onze dankbaarheid werd aan Z.Eerw. een mooie bureauklok aangeboden. Z.Eerw. dankte hartelijk voor het aan geboden geschenk en spoorde allen aan om steeds trouw te b'ijven aan de vereeniging, welke hij zoo liefhad. De woorden door Z.Eerw, gesproken, maakten op allen een diepen indruk. Met leedwezen moesten we afscheid nemen van hem, die sedert vier jaren onze leidsman was en ontegenzeggelijk veel voor onze vereeniging heeft gedaan. Dat God Uw daarvoor beloone, en gij in Uwe nieuwe parochie dit vruchtbaar werk nog vele jaren mag voortzetten, dat is de wensch van alle Concordianen. De Katholieke Sociale Actie opent Zen dag 30 September haar winter-programma met een Wild-West-Film. Men zie hiervoor de volgende week de volgende week een advertentie in dit blad. Den 30 -Juli kon Maria Antoinette haar kind zien door een speelt van het beschot. God, welk een wederzien De gunst die ze den Hemel had afgesmeekt vermeerderde nog haar smarten op onbeschrij felijke wijze. Zij vond daarin een verdriet te meer. Haar kind ging voorbij in de kleeding der moordenaars van zijn vader; hij was bleek, ontdaan, droef. Naast hem wandelde de een afzichtelijk mensch, een brutaal, walgelijk wezen. Het noodlot wilde dat Simon juist de inname vernam van Valenciennes door hertog York; dit had hem ten toppunt van woede gebracht die als naar gewoonte op den armen knaap moest losbreken. 't Was of Maria Antoinette den bliksem voor haar voeten zag vallen. Ze bleef eenige oogenblikken sprakeloos en brak daarop in tranenvloed los. Toch keerde zij naar haar zoontje terug weer kwam hij voorbij, Simon was uitgewoed het kind stapte voort met gebogen hoofd, teneergeslagen, stilzwijgend. Die stilte werkte bijna even sterk op de moeder als de slagen waarvan zij getuige was geweest. Haar moederhart begreep hoe zwart het er in het gemoed van haar bloedje moest uitzien. Zij drukte het oog tegen de spleet. In dien toestand vond Tison haar. Hem be merkend riep ae: Ge hebt me bedrogen Neen, mevrouw, antwoordde hij, ik be droog u nietal wat ik u vertelde was waar, doch ik verzweeg u het ergste. Nu ge ook dit weet zal ik u in 't vervolg alles mededeelen wat ik van hem zal vernemen. Van dit oogenblik af bleven Maria Antoi nette en mevrouw Elisabeth op de hoogte van al wat men den kleinen koning aandeed. Zij vernamen dat men hem steeds toesprak onder vloeken en verwenscbingen, dat de be velen die men hem gaf altijd gepaard gingen met bedreigingen, dat men hem liet drinken en zedelooze republikeinsche liederen wilde laten zingen, doch in weerwil van de kracht dadigste pogingen en er niet in gelukt was dit van hem gedaan te krijgen. De treurigste periode uit de lange lijdens geschiedenis der arme moederkoningin brak nu aan. Zij voelde dat haar kind ziek was en kon het niet helpen, niet verzorgen; zij kende zijn ongelukkig lot en kon het niet troosten zij was overtuigd dat verschrikkelijke gevaren boven zijn hoofd hingen en kon die niet af weren misschien ging zijne reine ziel voor immer verloren in den poel van verderf en ze kon het niet beletten. Dezen winter zal wederom de bekende teekenschool te Helden-Dorp hare lessen openen. Wij behoeven over het nut hier van niet verder uit te wijden. Allen die deze 3chool bezochten, zijn het er volmon dig over eens, dat deze inrichting in een groote behoefte voorziet. Teekecen is een vak, dat in bijna alle beroepen te pas komt. Wij geven echter den raad om met aan gifte niet te wachten tot den laatsten dag, doch zich thans direct aan te melden, opdat het schoolbestuur zich daar tijdig naar kan inrichten. Men zie verder achterstaande advertentie. een blauwe regenjas merk „Falcon" op den weg Helden-Baarlo. Terug te bezorgen bij H. Peeters, Veld wachter, Panningen. Uitslag der gehouden wedvlucht vanaf Nameche. Afstand 125 K.M. Aankomst le duif 10.1.20. Laatste duif 10 20.43. 14 6 F. Peeters. 2 F. van der Velden. 3 J. van der Velden. 5 Gebr. Lommen. 79 C. Hendricks. 8 H. van Nisselroij. le Overd. H. van Nisselroij. 2e Overd. F. Peeters. Morgen om 1 uur K.S.O.-schieten in het Patronaat. Wegens drukke werkzaamheden moet deze week het verslag van de wed strijden te Sittard vervallen. De Cdt. Laat hier de volledige uitslag volgen v.d. plaatselijke wedstrijd. J H. Jacobs 349 pnt. v.d. 400 J. Reijnders 344 P. J. Verlinden 343 L. Janssen 335 P. v. Soest 334 M. Janssen 319 H. Peeters 319 H. Opstals 315 P. W. Beurskens 313 W. Vaessen 310 F. Schers 306 J. Peters 303 A s. Zondag wordt deelgenomen aan de K.S.O.-schietwedstrijd te Leunen, vertrek om 12 uur precies, vanaf Café Jacobs. De Cmdt. tt tt tt tt tt tt SPORT R. K. V. V. „CONCORDIA" Het begin van de groo'e competitie (er zijn thans 12 clubs in onze afdeeling inge deeld) is voor Concordia minder gelukkig geweest. De bewoners van „Den Berg" hielden de overwinning thuis. Over de wedstrijd gaf „De Nieuwe Koe rier" het volgende verslag De eerste wedstrijd is Concordia niet meegevallen. Feitelijk heeft het heele elftal een beetje malaise gehad, maar speciaal de voorhoede kon niet alleen op schot komen, maar wat erger was, combinatie-en vleugel spel was allererbarmelijkst. Alleen S. Houben, die invaller was, verkeerde na rust in keu rige conditie. Was het mogelijk grootere smart, ergere folteringen voor eene moeder uit te denken Gedurig scheen het daar toe dat haar zoon haar werd ontrukt en ze kon hem niet tegen houden het scheen haar dat men hem ver giftigde en zij hem niet mocht verdedigen. O, mijn voorgevoelden bedroog me niet, zei ze tot haar engelachtige zuster, ik had de innige overtuiging dat mijn kind leedzoo het honderd uren van hier ongelukkig was dan nog zou mijn hart me zulks toeroepen. Reeds verscheidene dagen was ik ongerust, op gewonden, zenuwachtig, ik beefde; dat kwam wijl de tranen van mijn kind loodzwaar en heet nedervielen op mijn hart. Het leven walgt me. God heeff me verlaten, ik durf niet meer bidden. O, mijn kind, mijn arm kind 's Anderendaags en de volgende dagen keer den zij naar den Toren terug, doch vonden niemand meer. Maria Antoinette had haar kind voor de laatste maal aanschouwd. Het land werd intusschen diep geschokt; van alle kanten kwamen de ontmoedigendste tijdingen; overal ontvingen de republikeinsche legers de nederlaag. De schrik sloeg om het harte der revolutio nairen en men besloot zich eens voor goed met het lot der koniningin bezig te houden. De achterhoede had ook niet die bere kenende opstuwende kracht die succes moet brengen. Overigens kunnen dezen beter! Het begin van den wedstrijd is voor Concordia, daar Gr. Vitesse den wind in den rug koos. Na een paar aanvallen van Concordia waarvan wij een mooi schot van P. Engels noteeren komt Gr. Vitesse opzetten, waarvan twee corners 't gevolg zijn. Concordia komt dan weer aan 't woord; een paar goede schoten van den voet van P. Engels leveren gevaar op, maar Janssen ruimt op. Jammer dat Verlaak nog niet goed op schot is. Voorloopig blijft het dan een geharrewar op het middenterrein. Eenmaal trapt Gr. Vitesse's middenvoor Jans, falikant voor open doel naast. Na rust begint Gr. Vitesse iets fanatieker. Concordia kan het niet bolwerken tegen 't soliede backstel van Gr. Vitesse. Eindelijk weet Stamford uit een voorzet van links de eerste goal te maken 1—0. Spoedig weet S. Houben uit een blunder van den keeper 1 l te maken. Nu wordt Gr. Vitesse ziender oogen sneller, terwijl de Concordianen iets aftake len. Na een paar aanvallen is het Schreurs die een prachtgoal maakt 2—1. Teruggekomen is het Sijbers, die uit een schermutseling de derde goal maakt Na een paar aanvalletjes van Concordia en de eerste wedstrijd bracht een teleur stelling. Morgen krijgen we gelegenheid om onze eerste elttallers op eigen terrein aan 't werk te_ zien en wel tegen Belfeldia, het welk verleden Zondag in Meijel met 7 2 werd geklopt. Afgaande op deze nederlaag zou men al gauw geneigd zijn om Belfeldia ook voor morgen een nederlaag te voorspellen. Uit ondervinding weten we echter dat Belfeldia voor ons steeds een lastige tegenstander is geweest. In 't vorige seizoen leverden de beide wedstrijden een gelijk spel op. Ons elftal heeft morgen een verplichting na te komen en de Zondag geleden neder laag weer goed te maken. We weten dat onze ploeg 't beter kan. Vooruit dan jon gens, zet morgen eens de tanden op elkaar en zorgt er voor dat uwe vele aanhangers niet wederom teleurgesteld worden. Wacht U er echter voor om Uw tegen stander te onderschattee, want dan loopt 't mis en dat mag niet. De wedstrijd, welke om 1 uur begint, staat onder leiding van scheidsrechter van Roij uit Veolo. Het Concordia-eiftal verschijnt in de volgende opstelling Jac. Engels P. Verhaegh J. Wilms L. Kessels H. Engels P. Engels J. Lommen J. Verlaek S. Houben H. Rutten A. Rutten Ook voor Concordia 2 begint morgen de strijd. Dit jaar zijn onze reserves we derom in hun oude afdeeling ingedeeld en beginnen ze morgen met een uitwedstrijd tegen Baarlo 2. Wel werd in de Zomer competitie hiervan twee maal gewonnen, doch dat Baarlo 2 op eigen terrein niet voor de poes is, weten we. Onze reserves zullen het hard te verantwoorden hebben. Indien ieder zijn best doet is er wel een kansje om het seizoen met een overwinning in te zetten. Vertrek half één per rijwiel. Het 2e elftal is als volgt samengesteld: Jac. Kessels L. v. Doren H. v. Nisselroij P.Aerdts J. Verlinden H. Houwen A. Reijnen J. Engels G. v. Dooren A. v. Dooren W. Pubben Res. W. Lommen, W. Pollaert. Programma 30 Sept.: CONCORDIA I LINNE Het programma van den R. K. L. V. B. is nog niet bekend. De leden worden er aan herinnerd om Zondag na de Hoogmis het geld der ver kochte Donateurskaarten af te dragen. HOOFDSTUK VIIIC. In de Conciergerie. Bij een dekreet van de Konventie waren de sectieën gemachtigd alle personen in hechtenis te nemen, die door hnn gedrag of betrekkin gen als vijanden der vrijheid en aanhangers der tiranie konden worden beschouwd. Wien men geen schriftelijke verklaring had afgegeven, dat zij getoond hadden goede bur gers te zijn. Die geen bewijs konden leveren dat zij ge noegzame middelen van bestaan hadden en hun bbrgerplichten vervulden. Alle ambtenaren, die voorloopig of definitief door de Konventie uit hun betrekking ontsla gen waren. De voormalige adelijken en de vrouwen, dochters, zusters, broeders, moeders, enz. van uitgewekenen, die niet in 't bijzonder bewe zen hadden dat zijn voorstanders van de Re publiek waren. Allen die uitgeweken en niet teruggekeerd waren. Wordt vervolgd.

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Midden-Limburg | 1934 | | pagina 2