stond ze nu in de volle straten van de groote stad Philadelphia, maar ze verloor den moed niet. „Nu moet u me maar leiden, H. Engelbewaarder 1" bad ze, en dit ge beurde ook. N Jetje liep met de menschenstroom mee, en kwam zóó in een kerk terecht, waar een missie gehouden werd. Een priester vond na de preek het kind slapende in een hoek van het portaal. Hij maakte het wakker en vernam spoedig de heele treurige ge schiedenis. Wat was die edele man blij, hier te kunnen helpen. Na een uur was Jetje in 't huis van een bankier onderge bracht. Deze voorname man stelde steeds z'n persoon en heele vermogen beschikbaar in den dienst van de christelijke liefdadig heid, als dank, dat hij de ware leer van de H. Kath. Kerk had leeren kennen. Bij hem en zijn goede vrouw vond de arme wees een gezellig tehuis, en met de even-oude, eenige dochter des huizes, ging ze den vol genden Zondag ter H. Tafel. Overgelukkig was onze kleine heldin. Haar Engelbewaar der had ze, door groote gevaren heen,zoo wel naar ziel als naar lichaam, geleid naar de zalige vereeniging met den Heer der Heerenscharen. De bankier zorgde ook dat zijn pleegkind een goede betrekking kreeg. Reeds op 18- jarigen leeftijd bekleedde ze een goed be taalde, vertrouwvolle post. Nu was 't haar mogelijk, haar broertje en zusje ook over te laten komen, waarvoor ze dan ook niet terugschrok. Hoe smartelijk ook eens de scheiding geweest was, het weerzien was nu ook des te blijder. In een voorstad van Philadelphia staat een mooi huis. Daar leeft Jetje met Anna, die haar vlijtig huismoedertje is, en met Frits, die de hoogeschool bezoekt, om zich later aan de universiteit als dokter te be kwamen. In de kerk van het landelijk stadje in Europa staat opzij van de preekstoel een mooi beeld van den H. Engelbewaarder, die z'n handen beschermend uitstrekt over de lievelingen van den goddelijken Kinder vriend, die daar gedurende de H. Mis plaats nemen. Dit is een geschenk van Jetje, en legt getuigenis af van de trouw van onzen H. Engelbewaarder. Uit den „Gids van Ouwhand's Dieren park" nemen wij over: Ijsberen. Langs de hokken der verschillende apen- en vogelsoorten gaan we nu in de richting der rotsformaties, waar de ijsberen zijn ondergebracht. De ijsberen hebben in Ouwehand's Die renpark wel een heel flinke ruimte tot hun beschikking Vroolijk en vrij kunnen ze hier stoeien en ravotten, niet gehinderd door tralies of wanden van een nauw hok. De rotsen op den achtergrond vormen een zeer natuurlijk aandoende afsluiting, een diepe gracht belet de dieren een al te daadwer kelijke interesse voor de bezoekers te be toenen. Of zouden ze juist tegen de men- schen beschermd moeten worden? Als ge ziet hoe sommige „dappere" lieden de veilig opgesloten leeuwen en tijgers durven te plagen, dan zoudt ge het haast denken. Let nu eens op de lichaamsbouw van onze noordelijke vrienden. Wat een gewel dige pooten! Ja, daarmee kan hij uitstekend zwemmen, uren lang desnoods. En nu ge dat weet moet ge eens op zijn andere zwem- aanpassingen letten! Kijk, de tamelijk spitse kop gaat geleidelijk in de lange nek over, heel anders als bij de bruine beer, die hier naast woont! In de schouderstreek is hij het breedst, verderop loopt het lichaam weer smaller toe, hij heeft „stroomlijn" en onder vindt dus weinig weerstand in het water. Maar ook op ijsvelden moet hij vlug vooruit weten te komen en dat wordt mogelijk ge maakt door de zeer breede zolen, die dicht behaard zijn tegen het uitglijden. Visschen en robben vormen zijn hoofdvoedsel. Zebra's. De zebra's kent ge misschien, vooral door het kopje op Zebra's kachelglans! Hier ziet ge hen nu in levende lijve, de prachtige en krachtige tijgerpaarden van Afrika's steppen 1 Zie ze draven door hun ruime woonperk met lenige, soepele bewegingen van hun sierlijke lichamen en stel U dan voor ze in kudden van honderden over de Afrikaansche vlakten te zien jagen. Wat een koninklijk schouwspel moet dat zijn voor den Afrika- reiziger en welk een belooning voor de doorstane vermoeienissen en ontberingen. In dezelfde kudden galoppeeren dan vaak de gnoes, de wonderlijke paardachtige anti lopen, die de boeren Wilde-Beest noemen. Vroeger kwamen er heel wat meer zebra's voor dan tegenwoordig, oneindig veelmeer en talrijker kudden, maar ook meer soorten. Vooral de Zuid-Afrikaansche Boeren hebben er ontzettende opruimingen onder gehouden en zoo is de interessante Quagga of Berg- zebra geheel van de aarde verdwenen, even als verscheidene prachtige antilopensoorten. Was dat noodzakelijk? De Boeren hadden weidegronden noodig en zoo zagen ze, niet ten onrechte, de wilde steppen-bewoners als concurrenten van hun vee. Maar niemand zal kunnen volhouden dat het daarom noodig was zulke slachtingen aan te richten, dat prachtige en merkwaardige diersoorten ab soluut werden uitgeroeid! De mensch heeft zijn heerschappij over de natuur vaak wel heel zonderling opgevat! Een ander gevaar bedreigt de groote Afrikaansche dieren van de zijde der big-game hunters, de jagers op grof wild, die leeuwen, neushoorns, olifan ten, zebra's en antilopen komen schieten lauter als sportieve ontspanning. Daaraan is nu paal en perk gesteld, al thans in vele streken van Afrika en zoo mogen we hopen op een in stand blijven van de meeste nog levende soorten der Afrikaansche fauna. Zebra's komen thans nog in een groot deel van Oost-Afrika voor tot in Abessynië toe. Men heeft wel geprobeerd ze te temmen en als werkpaar den te gebruiken, maar dat schijnt niet ge makkelijk te gaan en hun uithoudingsver mogen is bij het voor hen zoo onnatuurlijke werk niet heel groot. Bewonder tenslotte nog eens even het prachtige patroon van de huid en zie hoe harmonisch het verloop en de samenvloeiing der strepen zich aanpast aan den vorm van het lichaamsdeel, waarop ze voorkomen! Let b.v. op de strepen in de oogstreek. Uit „De Postiljon". PLAATSELIJK NIEUWS. Kindsheidfeest tc Panningen. Het verleden Zondag gehouden Kinds heidfeest mag wel als een der schoonste feesten van dien aard genoemd worden, zooals er nog nooit een gevierd is. De optocht bood een keur van voorstel lingen uit het leven van Christus en uit de missielanden. De eene praalwagen was nog mooier dan de andere en het moet gezegd, dat door de inwoners van Panningen hier iets getoond is dat vele grootere plaatsen ontzag zal inboezemen. Vele vreemdelingen waren getuigen van deze prachtige optocht. Uitslag aanbesteding van den bouwk. P. Jacobs, tot het bouwen van een Stierenstal, voor rekening der Vereeniging Stierhouderij Panningen. Gebr. Janssen, Panningen 2630,— Gebr. de Bruyn en Gooden, Pan. 2632,— Ger. Kessels, Panningen 2640, Gebr. Jacobs, Panningen 2692, Fr. v.d. Velden, Panningen 2800,— J. Knippenberg, Panningen 2821,— J. Fleuren, Helden 2840, E. Verstappen, Panningen 2846,— G. Verrijt, Helden 2880,— Het werk is aan de laagste inschrijver gegund. SPORT R. K. V. V. „CONCORDIA" De door de Concordia verleden Zondag gehouden Seriewedstrijden zijn in alle op zichten volkomen geslaagd. Zeven vereeni- gingen namen hieraan deel. De diverse wed strijden hadden een vlot verloop en zaten vol spanning. Vooral de finale, tusschen Baarlo 2 en Griendsveen, was zeer span nend, en na de verlenging was de stand nog gelijk. Met penalty-trappen moest toen beslist worden wie of er met den prachtigen beker zou gaan strijken. Hierbij waren de reserves van Baarlo de gelukkigen, en wis ten hierdoor beslag te leggen op den Eere- prijs, welke ze ook volkomen verdiend hadden. De einduitslag was: Zilveren Beker: Baarlo 2. Zilveren Lauwerkrans: Griendsveen. Zilveren Lauwertak: F.C.V. 2. Bronzen Medaille: Grashoek. Morgen zullen we een compleet pro gramma afdraaien. Het eerste elftal zal zich gaan meten met de verplegers-club van Venraij. Dit elftal, hetwelk in 't afgeloopen seizoen het kampioenschap wist te behalen, en waarin verschillende goede spelers zitten, zal voor Concordia een waardig tegenstander zijn. Onze groen-witten zullen dan ook hun uiterste best moeten doen om hiertegen eenig succes te behalen. Het Concordia-elftal zal wederom met een gewijzigde opstelling den strijd aanbinden en o.i. hebben ze hiermede meer kans op succes. De kracht van de Servatius-mannen is hun echter voldoende bekend en dit zal voor de Coocordianen een aanmoediging zijn om zich ten volle te geven. De wedstrijd vangt om 21/2 uur aan, zoo dat er om 1 uur vanaf het clublokaal ver trokken wordt. Concordia 2 neemt deel aan de Seriewed strijden te Venlo. Alle succes zij onze re serves toegewenscht. Vertrek met dezelfde bus als 't eerste elftal, dus om 1 uur. Voor Concordia 3 zal zeer waarschijnlijk ook nog een wedstrijd worden^ ingelascht. Zaterdag 8 Sept. zal Concordia een vriend- schappelijken wedstrijd tegen Steijl spelen. R.K, V.V. Koningsïust. A.s. Zaterdag 8 Sept. (Maria geboorte) zal de laatste wedstrijd van het nederlaag- tournooi gespeeld worden. Ditmaal zal Ko ningsïust moeten kampen tegen de sterke 2de klasser: Meterik I (Horst). De uitslagen van de reeds gespeelde wed strijden zijn Koningsïust E. S. V. I 12 Kronenberg 34 Panningen 2 3 5 Uit bovenstaande stand blijkt dat Pannin gen 2 tot nog toe in 't bezit van den be ker is. Of de prijs hun eigendom blijft? Dit zal a.s. Zaterdag uitgevochten worden. Aanvang om 4 uur. B.W. HELDEN. Morgen schieten ABC weer om 1 uur. Verleden Zondag werd om 3 uur gescho ten. Er vielen o. a. 9 serie's van 50 en hooger en 't merkwaardige was, dat de 2e serie, die zonder de proefschoten werd af gegeven, in de meeste gevallen beter was dan de le serie tijdvuur mèt proefschoten vooraf. Voorloopig zijn de wedstrijddagen nog gebleven zooals verleden week aangegeven n.l. 16 September te Sittard. 30 September te Leunen. De Cdt. LANDSTORM A. s. Zondag, PRIJSSCHIETEN om 3 uur. De stand op het oogenblik is: J. H. Jacobs 349 p. v.d. 400. afgeschoten P. Verlinden 343 Jos. Reijnders 259 300. nog 2 serie's H. Peeters 254 L. Janssen 251 P. v Soest 240 Verder zijn voor de schietwedstrijd te Melick op 8 September afgezonderd de vol gende 6 schutters: le Klasse Jos. Reijnders, F. P. Schers, J. H. Jacobs. 2e Klasse P. J. Verlinden, P. v. Soest, H. Opstals. Verder is ook besloten deel te nemen aan de K. S. O.-schietwedstrijden der B. V. L. te Leunen: eventueete liefhebbers kunnen zich als nog tot a.s. Zondag opgeven. De Cmdt. Postduivenvereeniging „O. O. H." Uitslag wedvlucht op Zondag 26 Aug. 1.1. van Quiverain, afstand 210 K.M. Deel name 96 duiven. Los 9.30. Windrichting Noord. Aankomst eerste duif 1-18-22, laatste duif 3-41-2. Prijswinnaars. 1-6-23-24 H. Peeters. 2-3-9-11-16-20 Gebr. Schattorië. 4-19-25-28 M. Zegers. 5-31 Fr. v. d. Velden. 8-12-15 C. Hendriks. 10 G. Peeters. 13 Gommans-Huys. 18 Gebr. Lommen. 21 J. Kranen. 22-26-27 A. Rutten. le Overduif Fr. v. d. Velden. 2e Overduif H. Peeters. Oude Duiven. J. v. d. Velden. Inzetten op Woensdag 5 Sept. voor de laate jongen voor Maasbracht, op Vrijdag 7 Sept. voor Bunde en Maandag 10 Sept. voor Eijsden. Niet-leden kunnen ook hun duiven hier voor inzetten. Het Bestuur. Beugel wedstrijd. W. W. W." Zondag 19 en 26 Aug. had de voort zetting plaats van den Beugelwedstrijd voor een Heerenrijwiel. De series van die dagen werden gewonnen door G. Heijnen, Panningen 2 series. G. Krommentuijn, Egchel 1 serie. J. Jacobs, Vosberg 1 serie. Titelaer, Hout-Blerick 1 serie. Rutten, Hout-Blerick 1 serie. H. Janssen, Egchel 1 serie. J. Gommans, Heuvelhoek 1 serie. J. Knippenberg, Panningen 1 serie. G. Bots, Panningen 1 serie. In totaal zijn er thans 20 series verbeu- geld, welke verdeeld zijn over 13 personen. Er restten thans nog 2 dagen, n.l. a.s. Zondag 2 en Zaterdag 8 September. Zon dag 9 September zal de finale plaats vinden. Morgen om 3 uur voortzetting van deze wedstrijd. zou worden gewroken dat in plaats van de moordenares met een enkelen bijlslag het le ven te ontnemen, zij langzaam moest worden doodgemarteld. Een lid van de Konventie, Duperret, aan wien zij een brief van den naar Caen gevluch- ten Girondijn Bardarboux had overgebracht, werd in staat van beschuldiging gesteld en ge vangen genomen. De menschenmenigte, die op het gerucht van den moord in een oogenblik het huis van den door de Parijzenaars als God vereerde om singeld had, hief bij het verschijnen der moor denares een woedend gebrul aan en wilde haar verscheuren, zoodat de soldaten, die haar naar de gevangenis moesten vervoeren, de grootste moeite hadden, haar tegen mishandeling van het woeste gepeupel te beschermen. Gedurende de terechtzitting betoonde zij de grootste kalmte en koelbloedigheid. Toe» het getuigenverhoor zou beginnen viel zij den eersten getuige in de rede, met de woorden Ik ben degene die Marat heeft gedood. De voorzitter begon daarom dadelijk met haar verhoor en vroeg Wat heeft u aanleiding gegeven tot den moord van Marai Zijn misdaden, gaf zij met de grootste kalmte ten antwoord. Wat verstaat ge onder zijn misdaden Al het onheil, dat hij sedert het begin der omwenteling heeft gesticht. Hebt ge reeds lang het voornemen tot den moord gehad Van af den dag dat die afgevaardigden van het volk, welke werkelijk het welzijn van het volk beoogden, vervolgd werden. Wie hebben u tot uw daad aangezet? Het plan is bij mij opgekomen, en ik heb er met niemand een woord over ge sproken. Welk doel wilde ge door het vermoorden van Marat bereiken Ik wilde aan de onrust in Frankrijk een einde maken en aan mijn vaderland den vrede wedergeven. Meendet ge dan alle Marat's in dezen eenen persoon te dooden Neen, ach neen! antwoordde zij verdrie tig, doch voegde er dadelijk met verheffing van stem bij Maar ik heb één mensch gedood, om honderdduizenden het leven te redden, een booswicht neergeveld, om ontelbare onschul- digen voor zijne bloeddorst te behoeden. De voorzitter vroeg nu of wellicht haar be minde was ter dood gebracht, zoodat wraak zucht haar tot een moordenares had gemaakt en of ze zwanger was. Met waardigheid gaf zij ten antwoord Ik kende geen man, die ik mijn liefde waardig achtte, want Marat leefde nog. Chauveaux-Legarde, die haar als verdediger was toegevoegd, trachtte den moord te doen voorkomen als een daad van zinsverbijstering. De beschuldigde, zeide hij, bekend koel bloedig de vreeselijke daad. Met dezelfde koelbloedigheid verklaart zij, die lang en rijpelijk overwogen te hebben in één woord, zij bekend alies en zegt geen enkel woord ter harer verontschuldiging. Die onwrikbare kalmte, die volkomen zelf verloochening, dat volslagen gemis en berouw en gewetenswroeging, terwijl zij, als ware het den dood voor oogen heeft, deze in zekere opzichten verheven hoedanigheden zijn in dit geval onnatuurlijk en alleen te vorklaren door de overspanning en de politieke dweperij, welke haar den dolk in de hand gaven. Burgers gezworenen, bedenkt wel welk ge wicht deze toestand der geestvermogens in de weegschaal der rechtvaardigheid moet leggen. Ik vertrouw dit volkomen aan uw gezond oordeel toe. Van deze rede werd niet veel rekening ge nomen, want ofschoon de Jacobijnen den moord huldigden en een deugd noemden, wanneer het gold hun vijanden te treffen, achtten zij het toch een afschuwelijke mis daad, indien het moordstaal tegen hen werd gericht. Het recht om geweld te gebruiken, dat zij zichzelven toekenden, gunden zij anderen niet; zij wilden naar hartelust moorden, maar kon den niet dulden dat anderen zich ook tegen hen wapenden. Toen Charlotte met algemeen» stemmen ter dood veroordeeld was, overhandigde zijn den voorzitter van het gerechtshof twee brieven, een voor den afgevaardigde Barbaroux en een voor haar vader, beiden in de gevangenis met de zekerheid van hetgeen haar lot zou zijn. In beide brieven schetste zij het doel, dat zij voor oogen had gehad, toen zij haar plan overlegde en uitvoerdezij verkeerde in vaste overtuiging, daardoor den vrede en het geluk van Frankrijk te zullen bevorderen. Wordt vervolgd. fJP

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Midden-Limburg | 1934 | | pagina 2