de derde moeder ontwaarde Pauiinê. Zij lag geknield in de kerk; een zachte glim lach speelde om haar lippen; uit haar blik sprak vrede en berusting. Een klein meisje stond aan haar zijde en beschouwde haar met innige dankbaarheid. De arme weeze, opgenomen door de kinderlooze moeder, had al haar geluk aan deze vrouw te danken. Plotseling was het Pauline als vond zij haar eigen beeld in elk dezer moeders weer en als werd haar de keuze gelaten, het le venslot van een harer over te nemen. Geen oogenblik aarzelde zijimmers hoe gering leek haar de smart van de moeder, die haar kind verloor in vergelijking met die der an deren. Welk een foltering toch voor het trotsche moederhart, haar eenig kind, haar zoon, haar glorie te zien afdalen tot de laagste sporten der menschelijke ellendeHoe troosteloos droevig scheen haar het lot van de vrouw, die in haar zoon elk menschelijk gevoel zag afstompen, die haar schoonen knaap gelijk zag worden aan een redeloos dier De stralen der morgenzon deden Pauline ontwaken, haar eerste gedachte gold haar kind. Haastig rees zij overeind en blikte in het nu doodsbleeke gelaat van den knaap. Alle gevoel van pijn was er uit geweken, een engel geljjk, zoo lag hij daar, kalm en stil. En zij begreephaar zoon was gestorven Een wijle beschouwde zij hem diep be wogen, dan ontrolden tranen aan hare oogen. Maar het waren geen wanhoopstranen meer, die haar aangezicht besproeiden diepe smart doortrilde haar ziel, maar ook troost en overgeving aan Gods H. Wil, waren de gevoelens, welke haar vervulden. Neen, duizendmaal neen, nu God haar kind ten offer nam, wilde zij niet morren, wilde zij niet opstaan, maar gelijk de moe der uit haar droom, boog zij het hoofd en over hare lippen vloeide zacht, als een zucht de zalige bede: „Fiat, Domine fiat." PLAATSELIJK NIEUWS. Openbare vergadering van den gemeenteraad van Helden op 18 Augustus 1934, des namiddags 4'/2 uur. 1. Notulen. 2. Ingekomen stukken. 3. Behandeling aanvrage ex artikel 72 L.O. Wet 1920 van het R.K. Kerk bestuur van Grashoek tot beschikbaar stelling van gelden voor den bouw van een gierkelder aan de Bijz. Lagere school aldaar. 4. Gunning aanbesteding bouw vaneen viertal woningen. 5. Bespreking rioleering Heuvelhoeker- 6. Request van de bewoners van de Molenstraat te Helden-Dorp tot het stofvrij maken van bedoelde straat. 7. Voorstel van Burgemeester en Wet houders tot vaststelling van het kohier der straatbelasting 1934. 8. Als voren tot opnieuw vaststelling van; a) de verordening tot heffing van be smettelijke ziektengelden b) de verordening op de heffing van trottoirbelasting; c) de verordening op de heffing van rioolbelasting; d) de verordening op de heffing van schoolgeld. 9. Als voren tot vaststelling eener ver ordening tot vervanging van belasting bedragen, voorkomende in de wet op de personeele belasting 1896, door andere belastingbedragen, (grondslag biljarten). 10. Als voren tot verhooging van de jaarwedden van de gemeenteambte naren wegens de verhooging van het pensioenspremieverhaal in verband met de wijziging van de pensioenwet 1922. 11. Als voren tot vaststelling eener in struct ie voor de ambtenaren ter secre tarie. 12. Als voren tot vaststelling eener ver ordening regelende den rang en de jaarwedden van de ambtenaren ter secretarie ter uitvoering van het alge meen ambtenarenreglement. 13. Als voren tot goedkeuring van; a) de rekening der ontvangsten en uitgaven van het Burgerlijk Armbe stuur voor het dienstjaar 1933; b) de begrooting van het Burgerlijk Armbestuur voor 1935. 14. Als voren tot vaststelling eener nieuwe verordening op de vermakelijkheden en tooneelvertooningen. Gymnastiekuitvoering. A.s. Zondag, 19 Augustus, zal de gym- nastiekvereeniging „S.S.S." te Helden, haar groote zomeruitvoering geven. Na een op- marsch door het dorp zullen de oefeningen om 3!/2 uur beginnen. Het onvermoeid oefenen der leden, reeds sinds maanden, waarborgt weer een succesvolle uitvoering. Naast de vrije oefeningen, die alle leden tezamen uitvoeren, zullen aan de verschil lende toestellen de persoonlijke prestaties het best te beoordeelen zijn, terwijl boven dien met spanning een estafette-loop zal kunnen worden gevolgd, en aan 't slot zul len eenige pyramiden uw bewondering af dwingen. Vroolijke muziek, door 'n bekend jasz- accordeonband zal de stemming verhoogen in de prachtige tuin van wijlen den Weledgestr. Heer O. Haffmans, waaraan blij wapperende vlaggen een feestelijke aan blik zullen geven. Aan deze uitvoering is voor alle bezoe kers een gratis loterij verbonden met waar devolle prijzen. De entreeprijs is slechts één kwartje en voor kinderen één dubbeltje, terwijl dona teurs op vertoon der kaart persoonlijk vrije toegang hebben. „S.S.S." roept allen „WELKOM" toe. Boerinnenbond afd. Panningen. Het bestuur van bovengenoemde afdeeling brengt onder de aandacht der leden, dat op 9, 10, 11 en 12 September wederom een groote Land- en Tuinbouwtentoonstelling gehouden wordt te Baarlo. Daaraan is nog verbonden een rozen- en bloemententoon stelling, en verschillende standen op huis houdelijk gebied, verzorgd door enkele afd. van Boerinnenbonden. De dag voor de Boerinnen is 11 Sept. Wij laten hierbij even het programma van dien m ddag, wat ons is toegestuurd, volgen 2'/2 uur opening, waarna rede van Prof. Dr. Feron. Daarna bezichtiging van de tentoonstelling. ten, rijdansen en zang worden uitgevoerd. Deelneemsters gelieven zich tot en met a.s. Woensdag aan te melden bij het bestuur, waar verdere inlichtingen te verkrijgen zijn. Consultatiebureau. Maandag 27 Augustus a.s. geen consul tatiebureau voor zuigelingen. SPORT R. K. V. V. „CONCORDIA" Woensdag speelde Concordia I de return match tegen D.S.S. uit Tegelen. We zijn in onze verwachtingen over deze ploeg niet teleurgesteld te worden en we hebben ge noten van het fraaie combinatie-spel der Blauw-Witten. Over alle linies waren de Tegelschen sterker dan Concordia en vooral hun plaat sen en balbehandeling was af. De 5—1 overwinning welke D.S.S. behaalde was alleszins verdiend. Concordia moest het met 3 invallers doen, doch we gelooven dat een compleet Concordia-elftal eveneens een ne derlaag had geleden, al was deze dan waarschijnlijk niet zoo groot geweest. Technisch was D.S.S. veel beter en konden de Concordianen hiervan veel leeren. begaf een afvaardiging van het comiteit van algemeene veiligheid zich in allerhaast naar den Tempel, ten einde de aanwezigheid van den dauphin officieel te constateeren. Chabot en Drouet waren bij deze afvaardiging en be wezen hun ijver door hunne luidruchtige ge voelens. Nauwelijks in de kamer van Simon geko men, bevolen ze hem den zoon van den tiran beneden aan het volk te vertoonen. Daarop gingen de afgevaardigden naar d® raadkamer om samen te beraadslagen. Simon vroeg hun Burgers, wat denkt ge met het wolfje te doen Hij is zoo ongehoorzaam, zoo moedwil lig, dat ik het goede zaad met vuistslagen in zijn aristokratenziel moet drijven. Als hij kreveert dan is het mijn schuld niet. Wat moet er met hem gedaan worden? Verbannen? Neen, klonk het antwoord. Het kind dooden Neen. Vergiftigen Neen. Wat dan Er u van ontmaken. Schrikkelijk beveldaarin lag gansch de innige gedachte van eenige schurken de kleine moest langzaam sterven, zonder dat iemand een vloekwoord over zijn dood kon uitspreken; men moest zich van hem ontmaken, hem langzaam, heel langzaam folteren tot hij aan de mishandelingen bezweek. Het kind werd in den tuin gelaten, het riep op zijn moeder met hartverscheurende stem eenige mannen der wacht trachtten het te stillen. Weldra verscheen Simon met de munici- palen het jongske liep naar de ambtenaars en riep Heeren, ik roep uw bescherming in, men heeft mij van mijn moeder gerukt, en geen enkele wet laat dit toe. Laat men mij weer bij mijn moeder brengen. Zwijg, Capet, beval Simon, of anders zal ik de burgers eens laten zien hoe ik uw tong moet snoeren. De commissarissen begaven zich naar de kamer der koningin, terwijl Simon zijn slacht offer in een hoek sleurde en met ruwe vuisten sloeg. Hun bezoek bij de koningin van Frankrijk geleek een inval der politie in een duivenhol. Hun onderzoekende blikken priemden in alle hoeken en lieten geen enkel voorwerp onver let. Drouet nam eindelijk het woord. Wij zijn hier gekomen, zeide hij, om te zien of u niets ontbreekt. Mijn zoon ontbreekt me, ontwoordde de We geven de spelers een ernstige over weging om thans nog voor de competitie het stoppen, plaatsen, enz. nog eens terdege onderhanden te nemen, dan kunnen we met de a.s. competitie wederom goed voor den dag komen. De tegenstelling met D.S.S. was hierin maar al te goed te zien en ook de spelers zullen dit zelf wel gemerkt hebben. Enfin, de tijd is er nog en we hopen dat de spe lers het nut van een ernstige oefening ook nu wel zullen inzien. Morgen wordt deelgenomen aan het tournooi om den Verheggen-Trofee, het welk door S.V.B. te Blerick wordt geor ganiseerd. De eerste wedstrijd hierin brengt ons al direct een oude tegenstander, n.l. Tiglia, Tegelen. Over de kracht dezer ploeg hoe ven we niets meer te schrijven, dit is allen maar al te goed bekend. De Concordianen weten dat hun een zware wedstrijd wacht en dit voor oogen houdende, geven we de Tiglianen de verzekering dat ze morgen een fille tegenstander tegenover zich zullen hebben. Ook de overige wedstrijden van het tournooi beloven zeer spannend te worden, zoodat we onze supporters gerust durven aanraden om Zondag een bezoek aan het S.V.B.-sportpark te brengen. Het Concordia-elftal, hetwelk morgen ge heel compleet zal verschijnen, is als volgt samengesteld Engels Verhaegh Verlaek Kessels Engels Verlinden Quicken Lommen Engels Wilms Rutten Zondag 26 Augustus organiseert Con cordia Seriewedstrijden voor 2e en 3e klasse R.K.L.V.B. clubs. Reeds schreven hiervoor enkele elftallen in, zoodat de liefhebbers weer een aangename middag wacht. Gelegenheid tot deelname staat nog voor enkele clubs open. De nieuwe competitie-indeeling is weer gereed en heeft er wederom een heele veran dering plaats gehad. E.V.V. en Rios zijn van het tooneelverdwenen.Swalmen, H.V.V. Linne en Hornia zijn in afd. Zuid 2e klasse C. ingedeeld en vormen met Geleen, Am- stenrade, Minor en Caesar 2 een nieuwe afdeeling. De Zuidelijke 2e klasse afd. D. ziet er als volgt uit: Venlo, Meijel, Steyl, Tiglia, Panningen, Grande Vitesse, D.S.S., Belfeldia en Nivea. Beugelconcours. Het Beugelconcours, hetwelk door de Beugelclub W.W.Wj wordt gehouden is in vollen gang. Zondag 12 en Woensdag 15 Aug. werden 10 series verbeugeld, welke werden gewonnen door de volgende per sonen L. Kempen, Panningen 4 series J. Sanders, Meijel 2 series J. Karis, Panningen 1 serie G. Heijnen, Panningen 1 serie H. Janssen, Egchel 1" serie M. Gerris, Panningen 1 serie Morgen wordt deze wedstrijd voortgezet. B,W. HELDEN. Morgen oefenen klasse A, B en C we derom vanaf één uur. Verleden Zondag werden er 33 series verschoten, waarvan 19 van 50 en hooger. n.l. 1 a 57, 4 a 56, 1 a 55, 1 a 54, 3 a 53, 5 a 52, 1 a 51 en 3 a 50. Nog enkele weken scheiden ons van de wedstrijden te Sittard. Goede op komst derhalve gewenscht. De Cdt. Landstorm. Laat hier een voorloopig verslag volgen van de schietwedstrijd. In totaal moeten 8 koningin, het is waarlijk te wreed hem zoo lang van mij verwijderd te houden. Uw zoon komt niets te kort, men gaf hem een vaderlandslievend onderwijs; gij ook hebt u hier niet te beklagen. Ik klaag maar over ééne zaak het ge mis van mijn zoon. Sedert men hem verwij derde, mocht ik hem niet eens meer zien. De Konventie kan zooveel barbaarschheid niet hebben bevolen. Arme moeder, zij klaagde over het gemis van haar kind, doch had ze den toestand ge kend waarin het verkeerde, dan zou haar hart gewis van verdriet zijn gebroken. In de Konventie teruggekeerd stelden de afgevaardigden hun kollega's gerust over het in omloop gebrachte nieuws der verdwijning van den dauphin. Drouet bracht het volgend leugenachtig ver slag uit „Kwaadwilligen of domkoppen hebben be weerd dat de zoon van Capet ontvlucht zou zijn. We hebben ons naar den Tempel bege ven om inlichtingen te nemen over het feit. In het eerste vertrek zagen we den jongen Capet bezig met zijn onderwijzer aan het dammen. Daarop gingen we naar de kamers der vrou wen we vonden er Maria Antoinette, haar dochter en haar zuster in de beste gesteltenis. Men klaagt bij de vreemde mogendhedsn dat series geschoten worden; dus schutters die nog series achter zijn, komt zoo spoedig mogelijk ter schietoefening, daar u anders kans loopt buiten mededingin te vallen. J. H. Jacobs 270 p. v.d. 300 J. Reijnders 259 p. 300 P. J. Verlinden 257 p. 300 L. Janssen 251 p. 300 P. v. Soest 249 p. 300 H. Opstals 159 p. 200 H. Peeters 130 p. 150 A.s. Zondag geen schieten vanwege de uitvoering der Gym.vereen. S. S. S. De Cmdt. Postduivenvereeniging „O. O. H." Uitslag wedvlucht vanaf Jemeppe, met jonge duiven, afstand 145 K.M. Windrich ting Zuid-West. Los 8.30 uur, aankomst eerste duif 10.0.20, laatste duif 10.19.26. Prijswinnaars waren: 1-3-4-5-15-16 J. Keiren. 2-34 Gommans-Huys. 6-7-32-33 H. Peeters. 8-9-10-11-21-23 C. Hendriks. 12-13-14-19-35-36-37 Gebr. Schatorië. 17-20 Gebr. Lommen. 18-22 M. Zegers. 24 H. Bos. 25 H. Spee. 26-27-30-31-41 A. Rutten. 28-29-38-39 H. v. Nisselroy. 40 Matth. Janssen. Iste Overduif J. Keiren. 2e Overduif H. v. Nisselroy. Oude duiven. Iste Prijs F.v.d. Velden. 2e Prijs Fv.d. Velden. 3e Prijs J. v.d. Velden. Varia. Zoete herinnering. Waarom heeft u die papegaai altijd bij u staan, sinds uw man gestorven is Dan voel ik 't gemis niet zoo sterk: Lorre heeft al de krachttermen en scheld woorden van mijn overleden echtgenoot overgenomen. Ah zoo! Je ijs is duur. Vorig jaar was het veel goedkooper. Ja, maar ik heb niks meer over van vorig jaar. Pertinent. Geloof jij in zielsverhuizing Ja, ik weet pertinent zeker, dat ik ooit een ezel ben geweest. Wanneer dan Toen ik jou vijftig pop leende! Underground. Geef mij een kaartje. Waar naartoe Staat dat niet op het kaartje Onze kleintjes. Wat, rook jij? Dat zal ik eens tegen den meester zegen. Phf! Ik ga nog niet eens naar school! De vrouw in haar element. Nou allezkoop dien hoed dan maar. Maar die draagt niemand! Nou neem dien andere dan. Die heeft iedereen op! Practisch. Hij: Die pannekoeken zijn ontzettend hard Zij: Hindert niet: we kunnen ze als gramofoonplaten probeeren ze slecht behandeld wordenin tegenwoor digheid der afgevaardigden verklaarden zij zelf dat haar aan niets ontbreekt." Zoo maakte de held van Varennes geschie denis. Van dien dag af verdubbelde de strengheid van den meester tegenover den leerling. De jeugd, de aanvalligheid van den jongen knaap konden de gevangenbewaarders niet verteede ren. Integendeel, zijn fijne blanke handjes, de adel die over zijn gelaat lag uitgespreid, de lenigheid zijner gestalte, al die lieftalligheid welke het adellijk bloed verried was een rede te meer om de woede van den afschuwelijken schoenmaker aan te hitsen. HOOFDSTUK XC. Charlotte Corday. De partijen stonden woedend over elkander en voorspelden een treurigen afloop. Men be schuldigde elkaar wederzijds met den vijand te heulen. De Girondijnen, die nog zeer machtig waren, verkregen dat Marat voor het revolutianaire tribunaal gesleept werd, beschuldigd van op- hiising tot plundering der moorden, het stre ven naar een het volk vijandige macht en op heffing der Konventie, dus een soort van hoogverraad. Wordt vervolgd. straat C^aollige kaffiatofel, womooJu -o o,. <L cvL-

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Midden-Limburg | 1934 | | pagina 2