trad In stil gebed verzonken, knielde hij eenige minuten onder de lamp van het heilig dom, die nog altijd haar licht wierp op het beeld van Jezus' H. Hart. Daarna verhiel hij zich en wendde zich naar de menigte, wier ijver en mildheid de kapel aanmerke lijk vergroot had. Eene onmiskenbare verbazing deeldezich aan de geloovigen mede, toen zij in plaats van den verwachten strengen boeteling ot den door vasten en nachtwaken ingevallen heilige eene werkelijk koninklijke gestalte in de kracht der jeugd voor zich zagen. Ik ben de stem van den roepende in de woestijn; bereidt den weg des Heeren en vereffent zijne paden." Dit was de tekst, die door eene diepe, welluidende stem ge sproken, door de kerk weerklonk. En daarna sprak deze „stem" in woorden, die als tot eiken toehoorder persoonlijk ge richt schenen, in woorden, die elke zelfmis leiding ontmaskerden en bedekte graven vol vergeten zonden blootlegden, in woorden, die smeekten, dreigden, steunden, tot de harten der toehoorders zich vol vrees en berouw en liefde tot God wendden. De zondaars, die uit gewoonte zondigen, sid derden, de lauwen werden opgeschrikt en oogen, die het weenen ontwend waren, stortten nu heete tranen. „Ik heb stellig nog nooit zoo iets gehoord", zeide de eerlijke Tim Cannor, die nu een kranige grijsaard van zeventig jaar was, toen hij in de zindelijke keuken trad, waar aan onze oude, welbekende Kaat door eene booze jicht tegen haar wil gekluisterd was. „Ja zeker, zelfs pater P. die toch ook een heilige bisschop is, doet het hem niet na. Ik wenschte, dat ge hem eens kondt hooren en hem ook eens zien, want zijn blik heeft een zeker iets, wat het eigenlijk is, kan ik niet zeggen, |dat mij aan iemand herinnert, maar ik weet niet aan wien. „Dan bezie mij nog eens goed", zeide nu eene vroolijke stem in de geopende deur. Tim sprong op zij, toen hij de hooge ge stalte van den pater voor zich zag. „Wie ben ik „Ja, ja, eerwaarde, stotterde Tim verle gen, „u is pater Andries, de heilige mis sionaris." „Kijk mij dan nog eens goed in de oogen, brave oude. Ik ben gekomen, om een glas van de botermelk van Kaat te drinken, want het stelen heb ik opgegeven. „Maar jij, domme stoffel, Tim Cannor riep Kaat, terwijl zij over haar geheele lichaam trillend op de voeten sprong, „Kent gij den heer niet?" „Het is de jongen van pater P., het is onze eigen jongen. Het is immers Erik Dorne." EINDE. plaatselijk nieuws. Samespraok tusse Sjengske en Driekske. Sjeng. Zeg Driekske haes du auch die pepeere overal zeen hange woe det op steit van de gimnestiekvereeniging oet Helje? Driek. Now huurl En ich hep ze geleze van a tot z. Sj. Bei dan mos du mich ins oetlegge wat det eigelik allemaol is, want ich hep dao noch neet veul verstank van. Dr. Det zal ich wel doon, mer dan mos du auch alles wir wier vertille wat ich dich now zek. Sj. Jao det zal ich wel doon. Dr. Die groête pepeere die deeneum reklame te make. Sj. Jao det snap ich wel, want dao staon auch allemaol name op van de win kels en café's en angere zake oet Helje. Dr. Jao juus, en now mos du mer aan mooder zegge dat as ze wir get neejs mot kaope ze noêt mier nao de stat hooft te gaon, heej in Helje kan ze alles kriege, en as ze det neet geluift dan mot ze mer ins op die reklamepepeere kieke wat heej alle maol te kriege is. En op det reklampepeer steit auch det 't allemaol goot dinge is en neet te deur. Sj. Jao, jao Driekske, det steit wel allemaol op det pepeer, mer du wits toch auch wel det pepeer geduljig is. Toen de dauphin echter later begreep tot welk schandelijk doel men van zijn onerva- rendeid misbruik had gemaakt. Toen hij inzag welk grievend leed hij zijn ongelukkige moeder door zijn valsche getuigenis moest veroorzaakt hebben, dat dit besef een zonderlingen uitwerking op hemhij sprak geen woord meer. Door bedreigingen noch door de goede woorden kon men een woord uit hem krijgen hij vreesde dat men nogmaals, en nu tot ver derf zijner zuster, hem een verklaring zou af- persen. De dauphin heeft vreeselijker geleden dat zijn vader, hoewel deze onder de bijl der guillotine viel. Moest niet bij de gedachte, dat hij, ofschoon onbewust, er toe had bijgedragen dat men het doodvonnis over zijn moeder uitsprak, een wreede smart de ziel van den knaap folteren Moest hij niet voor zich zei ven terugschrikken, wanneer hem onwillekeurig die liederlijke taal, die schandelijke liedjes, die vloeken in 't geheugen terugkwamen, welke hij, hoewel hij ze had geleerd in zijn onnoo- zelheid en zonder besef te hebben van het schandelijke er van, nagezegd en nagezongen had? Moest de tijd toen hij, nog rein van die schandvlekken, op de knieën zijns vaders had geschommeld en de troost en vreugde zijner moeder was geweest, hem, in vergelijking van Dr..— Zeker Sjeng, geZéttë-pepeer wel, mër dit reklamepepeer is 'n anger gort en dat luugt neet. V Sj. Mer now mos du mich in I zegge wat det is mit die gimnestiekveree fcgicg Wat haet die toch eine rare naam tl S. S. Ich daoch ierst det S. S. S. get waas um op te aete. Dr. Ha-ha, now mot ich laoche. Wie kums du dao toch aan um te meine det me S. S. S. kan opaete? Sj. Bei det is drej kiere S. en twie kiere S. kan me drinke, want du kins toch auch wel S.S.-water en daorum daoch ich det me S. S. S. koos aete. Dr. Du bis eine schoêne. Mer now zal ich dich ins get vertille van de gimnes tiekvereeniging. Sj. Jao det hep ich dich auch gevraogt en ich loester al mie beest. Dr. Du zuls toch auch wel weetedet ein gimnestiekvereeniging is woe de jonges konne beej gaon en dan onger hiêl bekwaome leijing allerlei kunste liere en zich haen en weer kronkele um zwaak te blieve, want veural tegewoordig zien de jonges neet gaer stief. Sj. Potdikke dan woo ich det ich dao auch bej koos koome, want ich kan mich al neet mier zoê hiêl goot boeke. Dr. En de gimnestiekklup in Helje hit „S.S.S." det wilt zegge Sport Staalt Spieren, en dus alle jonges die dao beej zien det waere iezersterke en gezonge kaerels. En now kinne die jonges al hiêl get kunste. Mer die kunstemakerij koost auch veul geljt, en um now get sente te kriege guft de gimnestiekklup ein oetveuring woe ze op lut zeen wat de jonges al allemaol konne. Die oetveuring is tege Zonnig 19 Augustus snamedaags um half veer in den hoof van den ouwen hiér notaris. Sj. In dae sjoênen hoof? Dr. Jao zeker hiej veuraan in durp, du wits wel woe dae draod um is woe de weechter meij vur staon te kieke nao die schoêne meule en die feine knienskue. Sj. Mer det zal zeker wel veulkooste um dao haen te gaon Dr. Bis te gekDonneteurs kome dao vur niks in en vur alle angere kost et mer ein kwartje en weechter betale ein dubbeltje. Sj. Jao Driek dao haes du geliek in det is hiêl gotkaup, det is neet te deur dao gaon ich haen. Dr. - En dao is noch veul miêr te doon as allein gimnestiek make. Sj. Jao? Wat dan? Dr. Tegewoordig mot overal meziek beij zien, en op dit fiêst wurt auch fein meziek gemakt. Dao kumt geluif ich eine jesband mit twie trikmoneka's du wits wel zo'n schoên instermente woe ze now akkor- deons tege zegge en verder ein schoef- trombon, eine piston, eine saksefoon en eine zit der bej um op de kist te slaon. Ich ge luif det die vreuger auch al ins heej in de tent hebbe gespuit, mer now zien ze noch wiet baeter as toe. Sj. Jong, jong, wat zal det fein waere. Dr. Det is zeker, as het teminste mer schoên waer is en de zon goot schient. Sj. Jao mer dan konne we dao zeker doorst gaon zitte lieje. Dr. Maak dich mer neet bang, vur alles is gezorgt en du kons dao auch ein lekker putje beer drinke of ein glaeske li- menade. Sj. Now huur ich dink det et druk zal waere. Dr. Det is noch al glat want later is der auch noch ein loterij die niks koost vur allemaol die dao zien en de irste pries is ein zwaore sjink. Sj. Zoê, zoê ein sjink. Dr. Jao de irste pries is de diekste sjink die oêt aan ein Heljes verke haet vastgezaete, en de angere prieze zien woorst en zoêget. Sj. Now 't kan gaon wie 't wilt mer ich gaon zeker nao de oetveuring van de gimnestiekklup. Dr. Jao ich netuurlik auch, dus treffe we os dan wel urges en dan gaon we same. Sj. Jao det is goot, mer we zulle toch wel kompeneej zat konne kriege want dao geit neteurlik alles heen. Dr. Det is zeker. Ilkein wilt det zeen den tegenwoordigen niet als een volkomen gelukkige toeschijnen Voorwaar, een leven met zulke herinnerin gen was verschrikkelijk, dubbel verschrikke lijk, daar de ongelukkige martelaar geen enkel deelnemende ziel vond, aan wie hij zijn smart kon mededeelen. En zooals men hem op zedelijk gebied ten gronde richtte, zoo verwoestte men ook zijn lichaam. „Het arme kind, schreef zijn zuster, later hertogin van Angoulême, lag onder vuil en lompen in een door stank verpeste kamer. Hoewel zijn geest reeds was verstompt, gevoelde hij toch afkeer voor zijn verblijf. Niemand kwam bij hem, behalve wanneer men hem voedsel bracht. Brood, linsen, een stuk droog vleesch in een aarden schotel, nimmer wijn of vruchten, dat was de maaltijd van het in de eenzaam heid opgesloten kind." Hoe smartelijk het voor Maria Antoinette ook was, dat men haar kind had ontrukt, mag het een geluk worden genoemd, dat zij niet wist of zag hoe men het mishandelde. Dat zou voor de arme moeder een ontzettende, een niet te dulden smart zijn geweest. Het was half elf toen Simon den dauphin van zijn moeder wegleidde. Het kind bracht gansch den nacht met weenen door, op een stoel, in een hoek der kamer. en later de sjink winne, mer ich hoop toch det ich ze krieg. Sj. En krieg ich dan auch get Dr. Jao dan kons du de zwaart hebbe, dan haes du get um de zaag te smeere. Sj. - Now Driekske tot Zonnig. Dr. Daag Sjengske, tot|op 't flest van de gimnestiekvereeniging. Bond v. Bijenhouders» afd. Helden. A.s. Zondag 12 Augustus na de Hoog mis te Helden-Dorp, in de zaal Jacobs, ge legenheid om suiker te bestellen. Bestellingen na dezen datum kunnen niet meer worden aangenomen. Tevens aanmelding van leerlingen voor cursus in bijenteelt, te geven door den Heer H. H. Beek. Het Bestuur, L. JANSSEN, Secr. Oude Rijwielplaatjes. Mochten er nog personen zijn, die de oude rijwielplaatjes nog in hun bezit hebben, dan kunnen zij deze tot het laatst dezer week inleveren bij den WelEerw. Heer Kapelaan Terpoorten, ten bate der T.B.C.- bestrijding. Honden dresseerclub „O. B. K." Helden e.o. Zooals wij reeds meldden zal a.s. Zondag 12 Augustus een demonstratie gegeven worden door bovengenoemde vereeniging, in de weide van de Wed. P. J. Wilms, op „Hoof", welwillend door deze hiervoor afgestaan. Op deze demonstratie zullen eenige oefe ningen gegeven worden volgens het keurings reglement van de Kon. Ned. Politiehonden Vereeniging en zooals die ter keuring wor den verlangd. Behalve de beste honden van onze eigen vereeniging, zullen een tweetal honden met certificaat deze demonstratie opluisteren. Ook zal er getracht worden een paar practijknummers tegeven, b.v. het aanhouden van een smokkelaar waarbij de hond moet optreden, en het opzoeken van een vermist kind, om telaten zien dat een afgerichten hond, hoe scherp overigens, toch goed ver trouwd is. De kampioenhond van den Veldwachter van Nederweert, blijft ons wel borg voor goed werk, zoodat wij eenieder kunnen aan raden deze demonstratie bij te wonen De entrée is laag gesteld en er is verder voor een goed zitplaatsje gezorgd. SPORT R. K. V. V. „CONCORDIA" Concordia 2 is er verleden Zondag met veel moeite in geslaagd om de Baarlo-res. er onder te houden. Met een kleine 4 3 overwinning keerden de onzen huiswaarts. Het was een spannende match en de over winning was niet zeker voor de laatste maal het fluitje had geklonken. Bij Concordia ontbraken de doelverdediger Kessels en Reijnen, waardoor onze ploeg danig gehan dicapt was. Met rust was de stand 2—1 in 't voordeel van Baarlo. Na de hervatting volgde er een ware bekogeling van het Baarlo-doel. Er werd hard gewerkt voor de overwinning, en niet zonder succes, want dra was een 2 1 achterstand in een 4-2 voorsprong omgezet. Er waren toen nog circa 10 minuten te spelen en de Concor- dianen gingen toen een verkeerde tactiek toepassen, en trokken zich terug. Baarlo was toen overwegend sterker. Het lukte hun echter niet om meer dan een doelpunt te maken. Onze reserves zijn hierdoor wederom een stap dichter bij het kampioenschap hunner afdeeling. Morgen 2e Zondag der maand, zijn geen Simon kon met groote moeite een enkel woord van hem vernemen. De kleine bleef twee dagen zonder eten. Zijn nieuwe toestand had hem in de diepste wanhoop gedompelt. De blik die door zijn tranen heen flikkerde, getuigde van een diepe verontwaardiging woorden van woede volgden op zijn neerslach tigheid. Ik wil weten, zei hij op gebiedenden toon tot de beambten, ik wil weten wie er mij van mijn moeder verwijderde. Ik wil de wet kennen die zulks toelaat, toont me die wet, ik wil het. De municipalen bleven stom van verbazing wanneer zij een negenjarig kind op zulke ma nier hoorde spreken. Simon kwam tusschenbeide en snauwde hem toe Zwijg, Capet, of ge krijgt mijn hand in uw gezicht. Drie volle dagen en drie volle nachten ver liepen vooraleer hij zich aan het nieuwe leven gewende. Den avond van den vierden dag ging hij te bed en kleedde zich des anderendaags alleen aan. Hij weende nu niet meer, doch ook kwam er geen woord meer over zijn lippen. Hasasnauwde Simon hem toe, zijt ge wedstrijden. Toch kunnen we morgen we derom een nederlaag lijden, wanneer we niet alletl naar de Godsdienstoefening komen. Laat hierop eens niemand mankeeren, opdat we een revanche nemen voor de nederlaag welke we op den 2e Zondag van Juli geleden hebben. U weet toch dat deze oefening om 2 uur begint? A.s. Woensdag 15 Augustus krijgen we bezoek van den nieuwen I.V.C. B.'er „D.S.S." uit Tegelen. Naar het schijnt is deze ploeg een aanwinst voor onze R.K. Sportbeweging. Verschillende successen heeft deze ploeg in hun nieuwe omgeving weten te behalen. Verleden Zondag was deze ploeg winnaar van het tournooi, hetwelk bij gelegenheid der terreinopening door D.S.S. was geor ganiseerd. Er werd gewonnen van Belfeldia en Tiglia. Ook de Concordianen weten wat ze aan deze ploeg hebben, want er werd laatst een fiksche nederlaag tegen geleden. De Concordianen waren toen wel niet com pleet, doch deze nederlaag was toch te groot. Wanneer ze Woensdag eens flink aanpak ken, is het misschien wel mogelijk dat er een beter resultaat behaald wordt. Laten de Concordianen zich van hun beste zijde zien, dat kunnen we er van overtuigd zijn, dat we een mooie wedstrijd te aanschouwen krijgen. De wedstrijd vangt om 4 uur aan. De loting van het tournooi, door S.V.B. op 19 en 26 Augustus te organiseeren, heeft de volgende wedstrijden gebracht: Grande Vittesse D.S.S. D.E.V.,Arcen Olympia, Hilversum. Tiglia Concordia. Steyl Swalmen. Deze clubs zullen elkaar bekampen om de finale te bereiken om den volgenden Zondag hun krachten met diverse le klas- sers te meten. De wedstrijden voor Zondag 26 Augustus zijn: Venl. Boys tegen de winnaar van het tournooi van 19 AugustusS.V.B.Gencep Volharding-Kolping; Best Vooruit tegen de verliezer der finale van 19 Augustus. B.W. HELDEN. 't Is wellicht goed, de wedstrijden te Venlo nog eens aan een andere beschou wing te onderwerpen. In 't algemeen klassement komen wij met onze drie vijftallen uit den strijd te voor schijn met als rangnummer: 2. (Tegelen 1, Reuver 3.) We zijn dus, door pech en tegen valler, dit jaar niet gestegen. Dit is op zich zelf niet zoo erg, want we weten maar al te goed, waardoor dit gekomen is. In 't tijds-klassement nemen we echter een meer eervolle plaats in, n.l. rangnum mer 1. Dit te becijferen, viel niet moeilijk. Waar dus andere jaren steeds op is geha merd, n.l. „schutter, denk aan je tijd, bin nen welken je klaar MOET zijn, maar ook denk aan den tijd, dien je er over MAG doen," daarin hebben we dus gewonnen. Dit wil zeggen, dat elke schutter in zijn eigen klasse, zich langzamerhand prachtig aan den hem toegevoegden tijd is gaan aan passen. Waren er dus geen pech noch tegenval ler aanwezig geweest, dan hadden we ook in de punten-telling wellicht een beter re sultaat geboekt. Naar Sittard gaan nu de volgende ploe gen: Tegelen met A. B. en C.; Reuver met A. Helden met A. en B. Kessel met A. en C.; Beesel met B.; Belfeld met B. en C.; Blerick met C. Venlo, Baarlo en Meijel zijn aldaar niet vertegenwoordigd. Voorts schieten in den extra-wedstrijd van ons mee: P. v. Lier, en als reserve M. Janssen. Dit jaar werd te Venlo derhalve ook nog door geen enkele B.W. definitief een beker in de wacht gesleept, 't Volgend jaar zal 't hier meer om spannen! dan stom geworden, Capet? Ik zal u zeker moeten leeren spreken, rossegoed Ge moet zeker de Carmagnole zingen Leve de Republiek? Ha, ha, ha! Ge zijt stom Zoo ik luidop zei, wat ik stil denk,ant woordde de kleine, dan zoudt ge mij voor krankzinnig houden. Ik zwijg omdat ik te veel te zeggen heb. O, o, mijnheer moet te veel zeggen, dat ruikt wat naar aristokratie, dat staat me in 't geheel niet aan, hoor; ge zijt nog wat te jong om zoo van uw neus te maken. Allo, zingen. Het kind scheen meer het weenen dan het lachen nabij hij weigerde te zingen. Simon ontstak in zulke woede dat hij voor de eerste maal de hand op den kleine legde de dauphin rilde van woede, van verbazing; wat men dorst hem slagen! Wordt vervolgd.

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Midden-Limburg | 1934 | | pagina 2