Wenscht U met 't tegenwoordige warme weer een lekker glaasje LIKEUR? Vraagt dit dan in een onzer winkels. Wij hebben naast verschillende goedkoopere merken, ook 't merk POLAK. Als U dit koopt, krijgt U 't beste van 't beste aan fabrieksprijzen, met 4 pCt korting in den vorm van Spaarzegels. HET BESTUUR. Naar de mooiste streken der ARDENNEN, Naar Rijn-Ahrtal en Eiffel, Voor gezelschappen van 15 en meer personen, Reisbureau W. Zaeyen - Venlo Bestelt steeds Uw Drukwerken bij L. Kassteen Panningen. ,DE HOOP W aarschu wing. StitrhomUrij ?aa»ingtn, Weg met die booge grijzen. BLACKBIRD RIJWIELEN Tb. Van Well - pantiingen. Jos Stals - Janssen, Cverlo. K. I. V. P. v. Nisselroy Winkel Volksbelang Electrisch strijken thans voor iedereen Fr. Tummers-Cremers P+ H+ Reijnen Zn* L. KASSTEEN GEBR. HERMANS KOOPT Dames Heeren Hubert Brummans, VERGADERING ROGGE MIK. A*J* Reijnen~v*d* Laar P* H* Reijnen Zn* Wij hebben voorradig: H* Verbugt Zonen KAPPERSSALON goed VUkP&NMOUDERS met bezoek aan de Grotten van Han en de bedevaart plaats Beauraing. met bezoek aan de be roemde ruïne „Drachenfels" en bet vulkanische, schitte rend gelegen meer „Laacher See" loopen regelmatig op iederen Zondag gerieflijke toerwagens, waarvoor men zich in geheel Noord - Limb, bij verschillende adressen kan aanmelden. welke een toerwagen in ééns voor een- of meer da gen wenschen af te huren, hebben wij speciaale tarie ven, die zéér voordeelig zijn. Prijsopgave en programma van dergelijke reizen doen wij U zonder eenige verplich ting gratis toekomen. Keulsche Poort Tel. no. 1 Spoorstraat Coöperatieve Broodba1{ker>j en Verbrui1{svereeniging n Goed stug brood, 'n lekkere vla of fijne taart voor Het is zoo goed als zeker dat Maan dag 6 Augustus alle Olie 20 pro cent per L. duurder zal worden, ook Slaolie. Koop daarom heden nog een paar flesschen. mogelijk. Wij hebben ontvangen: Electrische ijzers met prima snoer en 2 jaar garantie op ele ment, voor den prijs van f. 2,95. Handwaschmachines vanaf f. 24,75. Electrische Waschmachines vanaf f. 57,50. Hand- en Krachtwringers in alle prijzen. Lampen, eigen merk met garantie f, 0,47. Verder een pracht collectie Kronen en Lampenkappen in uiterst lage prijzen. Electrische Waschmachines leveren wij ook op afbetaling. Komt zien en overtuigt UI Beleefd aanbevelend, Telefunken-Service-Station. PANNINGEN. Verplichte Vergadering Zondag 5 Augustus om half vijf, in het Patronaat. Bespreking: 1. Aankoop bouw grond 2. Bouwplan. 3. Fokdag Horst. Het Bestuur. Gevraagd een meisje van IS jaar om in huishouding met 4 kinderen behulp zaam te zijn. Te bevragen bij: Wed. Ueberbach, Helden-Dorp Te koop een beste roodbonte vaars 8 Augustus voldragen, bij H. HANSSEN, Helden-Egchel-Hei. Wij zijn goedkoop met inmaakglazen en onderdeden. Thans komen aan de beurt: Rieken, Gaffels, Schoppen, Hakken, Aardap pelmanden. Wij verkoopen U thans FIETSEN in prijzen van f. 22,50. f. 24,50. f. 29. f. 30. f. 33,75, f. 34,50 en duurder, alles onder gerantie. Alle onderdeden en reparatie's goedkoop. Buitengewone aanbieding in BANDEN. UW ADRES IS DUS: De beate na de .Swan Verkrijgbaar bij PANNINGEN OPRUIMING van alle voorradige aan veel verminderde prijzen. Beleefd aanbevelend. een geheele invantaris voor de prijs van f290 Inlichtingen te bekomen bij Ontvangen Mooie sorteering Reiskoffers, Acte- tasschen en Boodschaptasschen. Speciaal adres voor Dekkleeden, voor auto, dorschmachine en paarden. VRAAGT PRIJS! Aanbevelend, en Het beste en oudste adres voor eene vak kundige bediening bij het scheren en knippen, ondulee- ren of Permanenten, is steeds bij Gedipl. Dames- en Heeren-Kapper TEL. no. 47 PANNINGEN Dankbetuiging. Aan allen die hebben medegewerkt tot het welslagen van het gehouden concours, onzen hartelijken dank. De Handboogschutterij DE „INDIANEN" Koningslust. Te koop eenige dekrijpe volbloed Zeugen. WED. H. JANSSEN, Helden-Zandberg. A.s. Maandagavond te half negen Het Bestuur. Vanaf heden wederom mijn be kende verscbe rogge nielkmik van nieuwe oogst. Wordt op verlangen thuis bezorgd, zonder prijs- verhooging. Beleefd aanbevelend, Garage A.s. Dinsdag nog plaatsen vrij voor Venray Kermis. A.s. Woensdag 1 uur Bedevaart Roermond. A.s. Donderdag Wittem. Zondag 12 Augustus rijden we Noord- Brabant in, Eindhoven tot Tilburgsche Tentoonstelling. Dus allen die dien kant uit willen, kunnen mee. GEEFT U OP! Aanbevelend. 3 Schaars Ploegen voorstop- pelbouw, Wendeploegen.Bra- bantscheploegen, Giertonnen, Cultivators, Eggen, enz. Voor de inmaak: Steriliseerketels en Glazen van verschillende maten. Verder een groote sorteering Rijwie len, Simplex met breede spatborden en zware spaken aan concurreerende prijzen Tel. 59. HEDEN OPENING Beleefd aanbevelend, Gedipl. Kapper. K. I. V. I maa &V!\>3S 9 ZdhaBa node) ma! ƒ5.25 Sliml.Mil node) »mnal ƒ425

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Midden-Limburg | 1934 | | pagina 4