RIJWIELEN Kampen, Panningen Turf en Kippen strooisel Voor den Stoppelbouw H. Straeten, Panningen De goedkoope Winkel GEBR. HERMANS in te schakelen, hetwelk indien mogelijk zal worden gedaan. Aan den Heer P. Janssen, wordt, op ge daan verzoek, ingevolge de bepalingen der Landarbeiderswet, toestemming verleend tot het bouwen van een landarbeiders woning, waarvan bouw is geschat op fl. 2400.. 3. Bespreking rioleering Heuvelhoeker straat. Voor dit werk werd van de Ned. Heide Mij. eene begrooting ontvangen, uit te voeren in werkverschaffing en onder toe zicht der Ned. Heide Mij. Begroot werd voor arbeidsloon fl.6500.— en voor andere kosten fl. 6100. Totaal fl. 12600.— In dertijd werd door den gemeente-opzichter eene begrooting gemaakt ten bedrage van fl. 7000..waarvoor de Raad dan ook toestemming had verleend. \Vel is toen waarschijnlijk met verschillende werken, die thans wel hierbij zijn inbegrepen, geen re kening gehouden, doch het verschil lijkt den Raad toch te groot. De Voorzitter deelt mede, dat dit werk de gemeente telken jare een bedrag van fl. 260- zal kosten. Be sloten wordt het werk te doen aanbesteden en niet te gunnen, alvorens den Raad alsdan te hebben gehoord. 4. Als voren tot het bouwen van ar beiderswoningen. In aanmerking komen een tweetal stukken grond te Koningslust en Grashoek, waar voor bestek en begrooting is opgemaakt voor het bouwen van een 2-tal arbeiders woningen op ieder perceel, deze zijn begroot op fl. 2900.per woning. Dit bedrag lijkt den Raad te hoog, waarom besloten wordt tot het doen opmaken van een nieuw bestek en begrooting. 5. Alsvoren betreffende bebosscbing met staatshulp onder toezicht van het staatsboschbeheer. Door den Voorzitter worden de betref fende voorwaarden voorgelezen, en in de hierover volgende besprekingen blijken de meeningen over de jaarlijks te beplanten oppervlakte uiteen te loopen, waarom na dere inlichtingen zullen worden ingewonnen. 6. Als voren tot toetreding tot de op te richten N.V. Industriebank in Lim burg en deelname in het aandeelen kapitaal. In het desbetreffende schrijven wordt eene deelname gevraagd van 21 aandeelen van fl. 250. gebaseerd op het aantal inwoners. De Voorzitter stelt bij de hierop volgende besprekingen op den voorgrond, dat aller eerst dient te worden gelet op het gemeente belang en daarna op het provinciaal belang, hij is van oordeel dat de Bank dient te worden gesteund en dat er verschillende factoren aanwezig zijn, die het oprichten eener industrie in deze gemeente gunstig zullen beinvloedenhij vreest, dat als de gemeente bij de oprichting haar steun niet verleent, er ook geen uitzicht bestaat dat er hier de een of andere industrie zal wor den gevestigd. De Heer Kluijtmans is tegen het beschikbaarstellen van gelden, terwijl de Heer Lenders voorstelt 4 aandeelen te nemen. De Heer van Maris licht dit punt nader toe en geeft als zijn meening tekennen.dat het al of niet deelnemen der gemeenten geen invloed uitoefend op de vestiging van in dustrie, daar de particulieren moeten aan pakken. Het voorstel van den Heer Len ders wordt hierna aangenomen. 7. Als voren tot het bouwen van een cadaverhuisje ter uitvoering van de Vleeschkeuringswet. De Voorzitter deelt mede, dat van den destructor te Son bericht is ontvangen, dat de afval bij de slagers eenmaal per week zal worden afgehaald op een centraal punt, waarom dan ook wordt voorgesteld tot den bouw van een cadaverhuisje over te gaan, waarin deze dan kan worden bijeengebracht en waarin dan ook eventueele cadavers kun nen worden opgeborgen. De Heer van Maris stelt voor hiervoor een brandspuitenhuisje te bestemmen, voor zoover betreft de afval van de slagerijen en de cadavers zooals reeds was besloten aan den harden weg te doen afhalen, welk voorstel wordt aange nomen. Nadat de Voorzitter nog enkele vragen had beantwoord, sluit hij de vergadering met gebed. Aanbesteding. Burgemeester en Wethouders van Helden, zullen op Donderdag 9 Augustns a.s. des voormiddags 11 uur in het secretariegebouw te Panningen aanbesteden 1) het bouwen van een tweetal arbeiders woningen aan Grashoek; 2) Alsvoren aan Koningslust. Bestek en teekeningen zijn tegen betaling van fl. 5,— per stuk, restitutie vanaf fl. 2,50 4 Augustus a s. verkrijgbaar, bij den bouw kundige J. Bongarts, te Panningen. De gunning zal geschieden behoudens goedkeuring van den Gemeenteraad. Helden, 27 Juli 1934. Burgemeester en Wethouders, P. VAN CANN. De Secretaris, H. TUMMERS. SPORT R. K. V. V. „CONCORDIA" Zondag 1.1. speelde Concordia I een vriend schappelijke wedstrjjd tegen Blauw Wit uit Heeze. De wedstrijd eindigde in een ver diende 5—3 overwinning voor de thuisclub, hoewel Heeze tot twee maal toe de leiding wist te veroveren. Om circa 4 uur werd onder leiding van den Heer H. Janssen begonnen. Beide ploe gen hadden enkele invallers. Het begin was een verkennen van het terrein, waarbij Blauw- Wit eenigszins sterker was, en dit in een doelpunt door hun linksbinnen uitdrukte. De achterhoedes bleven het terrein voor- loopig meester. Bij een corner op het Blauw- Wit-doel wist P. Engels met een onver wachte kopbal de partijen op gelijken voet te brengen. Spoedig hierop wederom een aanval van links, de bal belandt bij de midvoor en be zorgt Concordia de leiding. Heeze laat zich niet onbetuigd en even voor rust neutrali- seerd de linksbinnen de stand met een lagen schuiver onder den vallenden Engels door. Met dezen stand ging men thee drinken. Na rust verslapte hét spel der Concor- dianen eenigszins, waarvan Heeze profiteerde om het derde doelpunt achter Engels te deponeeren. Concordia ziet in dat er flink aangepakt moet worden. P. Engels, welke thans de spilplaats bezet, geeft mooi door naar J. Lommen, deze dribbelt naar voren en^lost een schot dat doel treft. 3 3. Thans heeft Concordia het beste deel van het spel, en bij een mooi opgezette aanval schiet Wilms no. 4 in de touwen. De achter hoede van Concordia weet de Blauw-Wit aanvallers in bedwang te houden, en hier door hun voorhoede steeds van nieuwe munitie te voorzien. Herhaaldelijk loopen de spelers in de buitenspel-val en wordt het spel onderbroken. Als bij een Concor- dia-aanval een schermutseling voor Blauw- Wit-doel ^ontstaat, verdwijnt de bal via de voet van Engels voor de vijfde maal over de verboden streep. Heeze doet nog enkele pogingen om hun achterstand in te loopen, doch de Concordia-achterhoede geeft geen krimp, zoodat het einde komt met een 5 3 overwinning voor de groen-witten. Hoewel het zeer warm was, en het spel hierdoor niet op het gewenschte hoogepeil kwam, is het toch een aardige oefenwed strijd geweest, en wanneer Concordia met dit elftal nog enkele wedstrijden speelt,dan zien we de competitie met een gerust hart tegemoet. Concordia 2 speelt morgen de 6e wed strijd voor de zomer-competitie en wel te Koningslust. Wanneer we de uitslagen van de laatste wedstrijd van onze reserves beschouwen, dan zien we, dat ze er aardig op los ge schoten hebben. Morgen zal dit echter niet zoo gemakkelijk gaan. Laten de spelers er aan denken dat ze deze weditrijd niet te licht opnemen, want de kracht van Konings lust is ons bekend, en ze weten dat hun een zware wedstrijd wacht. Aanvang 1 uur. Vertrek 12'/4 uur vanaf 't clublokaal. v B.W. HELDEN. Morgen naar Venlo II Verleden Zondag werd er druk geoefend en de resultaten waren hoopvol voor den dag van morgen. Daar op de vergadering van Comman danten te Blerick was besloten, om de B.W. Helden met een veteranen-vijftal dit jaar te laten uitkomen, doch dat zulks zou geschie den zonder mededinging naar prjjs, moest Zondag ook worden nagegaan, of hiertoe dan wel voldoende animo bestond. Dit bleek net het geval te zijn, daar bij deelname van een veteranen vijftal ook noodzakelijkerwijze klasse A. en B. verzwakt zouden worden en deze dan ook vrijwel kansloos zouden zijn. De opgave heeft nu als volgt plaats gehad Klasse A. Gielen L., Peeters H., Steegs J., van Lier P., Janssen M. Reserves voor klasse A.Hesen, Reinders, Janssen B. en Janssen P. Klasse B.: Reinders J., Hesen S., Janssen B., Jans sen P., Peeters L. Reserves voor klasse B. M. v. Nisselroy, Cox G., Duiji J. en v.d. Beuken G. Klasse C. v.d. Beuken G., Cauwenberg J., Duijf J., v. d. Beuken F., Cox G. Reserves voor klasse C.Puijnenberg G., Peeters Th., Engels G. en Christiaens P. Als kuilcorvee doet dienst, W. Hermans, die zich om 9 uur op de Heide te Venlo b(j Cdt. B.W. Venlo moet melden. Morgenvroeg wordt om 9 uur verzameld bij het Raadhuis te Helden-Dorp. We vertrekken per rijwiel. Dus allen direct na de H. Mis van 8 uur precent zijn, ook dè reserves, want men kan nooit weten, of er plotseling niet iemand verhin derd is te komenalle andere schutters zijn natuurlijk eveneens welkom. Hedenavond wordt nog geschoten vanaf 7 (zeven) uur. Zaterdag 4 Augustus a.s. is de scherp- schuttersproef vastgesteld, behouders het geval, dat morgen besloten wordt om deze nog wat uit te stellen. Ik stel me voor de schutters, die hiervoor in aanmerking komen, persoonlijke aanschrijving met opgave van tijd te doen toekomen. De Cdt. Landstorm. Heden Zondag schieten om 1 UUr.(Prijs- wedstrijd) De Cmdt. Beugelbond „Eendracht" Zondag 1.1. had op de keurig verzorgde baan van den Heer Th. Kranen het eerste bondsconcours van bovengenoemde bond plaats. Te circa half drie werd door den voor zitter, de Heer Th. van Well, dit concours met een kort welkomstwoord geopend, waarna de wedstrijden een aanvang namen. Door loting was bepaald dat Helden-Dorp tegen Hout-Blerick en Baarlo tegen Pan ningen zou spelen. De uitslagen van de diverse spelen waren Helden-Dorp; Hout-Blerick: L. Smedts H. Cuijpers 18-31 H. Neessen L. Rutten 30-22 M. Smolders J. Lemmen 30-28 H.Janssen Chr. Verhaegh 30-22 Th. Verstappen G. Cox 24-30 P. Steeghs H. Berden 30-24 B. Kranen W. Rutten 24-30 G. Heijnen L. Peeters 30-16 Baarlo: L. Smits L. Peeters H. Lenders G. Geurts W. Heidens J. Lenders W. Geurts G. Bol Panningen W. Janssen J. Engels Jac. Engels H. Jacobs Jos. Verbugt G. Gommans Jac. Peeters H. Backus 28-30 22-30 30-18 30-26 30-26 28-30 12-30 22-30 Er was besloten dat voor iedere gewon nen partij 2 punten zouden worden gegeven. De uitslag van de gespeelde partijen was,, dat Helden-Dorp en Panningen ieder Iff punten hadden en Hout-Blerick en Baarlo ieder 6. Er had dus een kaveling plaats tusschen G. Heijnen van Helden-Dorp en Jac. Peeters van Panningen, welke in het voordeel van laatsgenoemde uitviel, waar door de Beugelclub „W.W.W." van Pan ningen zich in 't bezit stelde van den eer sten prijs, zijnde een beker. „De Kuiters" van Helden-Dorp behaalden den 2e prijs, zijnde een lauwerkrans. De kaveling tusschen Baarlo en Hout- Blerick viel ten gunste uit van Baarlo, welke hierdoor beslag legde op den 3e prijs (Lau wertak) terwijl Blerick zich met den 4e prijs tevreden moest stellen. Na afloop der wedstrijden reikte de voor zitter met een toepasselijk woord de prijzen uit en dankte de vereenigingen voor hun medewerking. Rest ons nog een woord van dank te brengen aan den Heer Th. Kranen, voor zijn keurig verzorgde baan. Burgerlijke Stand te Helden Aangiften van 21 t/m 27 Juli 1934. GEBOREN: Johanna Maria Hermans, Beringe 140; Theodorus Johannes Wilhelmus Dorsrers, Panningen 532Petronella Jacoba Dorothea Steeghs, Beringe 142; Cornelia Maria Ma- thea Lemmen, Egchel 62. OVERLEDEN Arnoldia Wilhelmina Van Heugten, echt- genoote van Johannes Hubertus Ebisch, 33 jaar; Peter Hubertus Wilhelmus Daniels, 3 jaar. Kerkelijke diensten van de parochie- Kerk v. d. H Lambertus te Helden. ZONDAG 10e na Pinksteren. Heden feest der H. Kindsheid. Voor de Hoogmis en voor het Lof optocht. MAANDAG 7 uur maandstond voor Gerardus Engels en Maria Hubertina Verschaeren. 8 uur gest. jaarg. voor Sophia Smolders en Joanna Peters. DINSDAG 7 uur best. dienst voor Margaretha Konings, 8 uur best. dienst voor de overledene familie Sijben-Gommans. WOENSDAG 8 uur best. dienst voor Francisca Spoormakers en Louisa Pubben. Heden namiddag en morgen Portiuncula-aflaat voor de leden der 3de Orde. DONDERDAG 8 uur H. Sacramentsmis. VRIJDAG Eerste Vrijdag der maand, toegewijd aan de ver eering van Jezus H. Hart. 7 uur Hoogmis en acte van toewijding. 8 uur maandstond voor den WelEd. Heer Haff- mans. ZATERDAG 8 uur gest. jaarg. voor Johanna Corsten en familie. H. Diensten in de Parochiekerk te Panningen, toegewijd aan O. L. Vrouw van 7 Smarten ZONDAG 10e na Pinksteren. Heden is de maandel. collecte voor onze kerk, aan de parochianen ten zeerste aanbevolen. Te ,/2 3 Kruisweg met Lof. Daarna verzameling van de leden der H. Familie en andere mannen of jongelingen, teneinde te zamen de voorgeschrevene gebeden te doen voor 't verdienen van den jubilé-aflaat. Te 5 uurPatronaatsvergadering. MAANDAG '/27 uur leesmis tot intentie van hen die offerden. '/2 8 gestichte H. dienst tot intentie van Elisabeth van Roermond. DINSDAG '/2 7 gefund. leesmis tot zekere intentie. '/2 8 H. dienst voor Joannes Sijben en kinderen. WOENSDAG '/2 7 maandstond voor Herman Theeuwen. '/2 8 maandstond voorHenricus Claessen. DONDERDAG '/2 8 gesticht jaargetij voor Henricus van Horen. Donderdag namiddag van 6—7 uur biechtgelegen heid voor den len Vrijdag. VRIJDAG le Vrijdag van de maand, wordt de H. Communie reeds uitgedeeld te 6 uur. '/2 7 leesmis tot intentie van Guillaume Engels en echtgenoote. '/2 8 Hoogmis ter eere van het H. Hart, gestichte H. Sacramentsmis. 's Avonds te 8 uur Lof. ZATERDAG */27 Gest. O. L. Vrouwmis. '/2 8 gesticht jaargetij voor Guillaume Engels en echtgenoote. 's Namiddags biechtgelegenheid van 6-7 uur. Te 8 uur Lof. Zondag 5 Aug. le Zondag van de maand is alge- meene H. Communiedag voor de leden detH. Familie en der Congregaties. Op 26 Aug. is in onze parochie de Kindsheid optocht enz. Voor nadere gegevens zie men vorenstaand artikel in dit blad. Portiuncula-aflaat Koningslust De Portiuncula-aflaat is in de Rectoraatskerk te Koningslust te verdienen vanaf Zaterdagmiddag 4 Augustus cn den geheelen Zondag 5 Augustus. 4 Schaar, 3 Schaar, 2 Schaar en 2 Scharige Wendploegen. Prima Scharen, Stalen Ries- ters en hardstalen zolen. De meerscharige ploegen zijn ingericht om met een schaar minder te werken. Patent DIEPPLOEGEN in alle nummers. Hoogen bouw. Stalen parabolische riesters. Prima qualiteit scharen, glasharde zolen. Vraagt hier de prijzen van dorsch- machins en Lister Motoren. Aanbevelend, Vraagt beleefd om naaiwerk, zooals het maken van ondergoed, schorten, enz. alsook alle verstelwerk. WED. H. BONOERS STRAATJE 585 HELDEN Voor 't maken van JAMS hebben wij geregeld in voorijaad in poeder en in fles- schen Opecta; ook perkament en glas papier geregeld in voorraad. Inmaakglazen 1 /2 L. 17 ct., 1 L. 19 ct., Vla L. 21 ct., 2 L. 23 ct. Beleefd aanbevelend. PANNINGEN OPRUIMING van alle voorradige -- aan veel verminderde prijzen. Beleefd aanbevelend. Machinale Brei-inrichting te koop aan concur reerenden prijs in de turfschuur van Van Ratingen te Beringe. Van der Linden

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Midden-Limburg | 1934 | | pagina 3