Adverteeren doet verkoopen. KREYKAMP'S TABAK VOOR mDERSSBEURS DE BESTE Practisch in 't gebruik Spoedig in aflevering Voordeelig in prijs L. KASSTEEN. L Hampen - panningen P. J. Keiren-Gielen Maatschappij WITWCIA - Zoetemeer GARAGE REIJNEN Brandstoffen nog lang niet op. GEBR. HERMANS RIJWIELEN Op Zondag 29 Juli BEAURAING Hcisbortau Vil. Zaeycn, Vcnlo Drieschaarploegeji, Wentelploegen BfiSBssBSsasesssassases SBaS53SS9S58SS2R3S93raa fijnste Kwaliteitssigaren Fa* J* v* Nisselroy Zn* JOVANIS De goedkoope Winkel ANTWERPEN Huisvrouwen Iedere drukwerkgebruiker is het er over eens, dat onze drukwerken aan alle te stellen eischen voldoen* Ziedaar drie voorname factoren, die voor U van belang zijn* Hetzij U een groote of kleine order heeft, overtuigt U van dergelijke bruikbaarheid* H* Verbugt Zonen Chocomel aangekomen P. Merkus-Craenen DE DRUKTE J. v. Dooren-v. Roy De ma.™, toekomst Voor de tevens scherp concurree- rende prijzen naar Sigarenfabriek „Jovanis" PANNINGEN Telef. 2 4 Giro 20034 Wettig Gedeponeerd Het Bestuur Coöperatieve BroodbaJ{1{erij en Verbruil(svereeniging ,j2 L. 17 ct., 1 L. 19 ct., Voor 't maken van JAMS hebben wij geregeld in voorijaad in poeder en in fles- schen Opecta; ook perkament en. glas papier geregeld in voorraad Inmaakglazen lJ2 L l'/a L. 21 ct., 2 L. 23 ct. Beleefd aanbevelend. Gevraagd een Tuindersjongeia voor een paar maanden. Adres bureau dttzer. Voor een 15-tal mann. personen bestaat gelegenheid om op 29 dezer met de Fanfare „Concordia" naar Antwerpen te gaan, tegen betaling van reiskosten ad. fl. 2.50. Inlichtingen verstrekt de Secretaris G. Ebisch. Neemt van Uwen leverancier SUKRETTEN, die zijn zeer goed en goedkoop, ook voor jam, limonade en gelei, inplaats van suiker die te duur is. Beleefd aanbevelend, VOORRADIG nr. 6, 5 en 4. Giervaten - Eggen - enz. Concurreerende prijzen. Met SIMPLEX op den weg, Nooit geen pech. EVERLO - Telef. 59 Machinale Brei-inrichting is zeker onze Elastische matras met 15 jaar garantie. Dit is het beste wat tot nog toe gefabriceerd wordt. Vraagt dit aan de gebruikers. EIGEN WERK Verder alle soorten MATRASSEN aan de laagste prijzen. Aanbevelend, De heerlijke, verfrisschende chocolade drank voor oud en jong. Voedzaam en versterkend. CHOCOMEL is een echt Nederlandsch fabrikaat. Gesteriliseerd. Zeer lang houd baar. Aan te bevelen voor wederverkoopers. H.H. Winkeliers en Caféhouders, vraagt monsterflesch bij onzen vertegenwoordiger de Heer G. H. van der KOP, Helden-Beringe, Telef. 13, die U gaarne zal bezoeken en verdere inlichtingen zal verstrekken. Aanbevelend, Wij rijden bij genoegzame deelname a.s. Woensdag 8 uur naar Bedevaart Wittem en Zondag 5 Augustus naar 't Zuiden. GEEFT U OP. Laat Uw RADIO vakkundig repareerenbij t PANNINGEN 520 - Telefoon 58 Electro Radio Muziekhandel Steeds aan concurreerende prijs verkrijgbaar, beste Anthraciet, Union-Briketten, Turf en Turfstrooisel Minzaam aanbevelend, G. MARTENS, HELDEN-DORP 618. is oorzaak dat we nog niet overal geweest zijn. Doch wees maar gerust, wij komen, de resten zijn Vraagt beleefd om naaiwerk, zooals het maken van ondergoed, schorten, enz. alsook alle verstelwerk. WED. H. BONGERS STRAATJE 585 HELDEN PA IN IN IN GEN Te koop: een in zeer goeden staat zijnde Maaimaclaine geheel compleet- OPRUIMING van alle voorradige aan veel verminderde prijzen. Beleefd aanbevelend. gaat een gerieflijke tou ringcar naar de Ardennen, niet bezoek aan de Grotten van Han en de Bedevaart plaats Vertrek van Helden 6.30 v.m. Prijs f. 5.- retour. Kerkgelegenheid te Uuik. Keulsche P. Telef. No. 1 Spoorstr. Aanmelding voor deze reis kan geschieden bij 1 i i t

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Midden-Limburg | 1934 | | pagina 4