^PUROLp r <5 Geneest g niet toegestaan hebben, als hij nog geleefd had, maar toen ze mij meenamen dacht ik, dat het mooi was een van de „geheimen" te zijn evenals Dan en ik liet hen begaan. Als pater P. wist, dat ik 's nachts by Mc. Garrahan was om te hooren, wat zij tegen hem in 't schild voerden, dan zou hij mij zeker niet vlug weggezonden hebben. Maar hij weet het niet en ik mag het hem ook niet zeggen en zoo zijn wij hier, Eber, ver weg van hem en wij gaan nooit meer terug." „Erik onderdrukte het pijnlijke gevoel, dat hem dreigde te overmannen. In zijne oogen lag een vochtige glans, toen hij over de bergen zag, die langzaam hunnen glans weer verloren hadden, terwijl de schemering naderde, die gaandeweg het geheele land schap in een nevelig duister hulde. „Het is bitter koud," zeide Erik, toen hij zich eindelijk verhief. „Wij moeten een hol zoeken, Eber, waarin wij ons verschuilen kunnen, anders zijn wij stijf gevroren, eer de zon weer opkomt." Met deze woorden begon hij de sneeuw uit een rotshol te ver wijderen, dat hen eenige beschutting ver- leenen kon. Nog was hij daarmede niet gereed, toen een scherpe toon zijn oor be reikte. Het was een langgetrokken gefluit, dat uit een hollen weg scheen te komen en nu in alle windstreken weerklonk. „Dat is het teeken," zeide de knaap, terwijl hem eene huivering doorliep, „de gezellen willen dezen nacht iets uithalen. En en pater PEr is niemand aan huis, om te waken. Op, Eber, op ouwe jongen, wij moeten zien wat er gebeurt." En door Eber gevolgd snelde Erik den berg af. Twee uur daarna, toen Kaat in plaats van den afwezigen Tim het vuur in pater P.'s kamer opstookte, stormde Erik doods bleek en buiten adem bij haar binnen. „Pater P." hijgde hij. „Waar is pater P.?" „Erik Dorne! Zoo, ben je er weer?" zeide Kaat op grimmigen toon om hare heimelijke vreugde over de terugkomst van den vluchteling te verbergen. „Gij hebt voor uwe daad eene flinke dracht slaag ver diend." „Waar is pater P.?" herhaalde de knaap, zonder op hare woorden te letten. „Ik moet hem dadelijk hebben." Een zeker iets in Erik's stem verontrustte Kaat. „Wat hebt ge? Hulp, hemel, die jongen is zoo bleek als een lijk. Pater P. is een half uur geleden weggegaan naar Andy Magee." „Daarheen, daarheen," snikte Erik, „o, dan is hij een verloren man!" „Verloren, verloren riep Kaat verschrikt, terwijl zij den spreker bij zijne schouders vatte en door elkander schudde, „spreek op, «ftïf f's er gebeurd 1" „Laat mij los, laat mij los," schreeuwde Erik, terwijl hij zich met alle geweld zocht los te rukken; „ik moet hem naloopen, want de „geheimen" hebben gezworen, dat hij de zon niet meer zien zal, en Terence Magee, dronken door Mc. Garrahan's bran dewijn loert op hem. Daarom heb ik altijd gewaakt en 't is gekomen, 't is toch ge komen. Laat mij hem naloopen, laat mij los!" En terwijl hij zich met een geweldigen ruk bevrijdde, liep Erik weer de duisternis in. Wordt vervolgd. GËMEENTS HELDEN. RAADSVERGADERING Openbare vergadering van den Raad der gemeente Helden op 20 Juli 1934, des namiddags 4'/2 uur. 1. Notulen. 2. Ingekomen stukken. 3. Bespreking rioleering Heuvelhoeker straat. 4. Als voren tot het bouwen van ar beiderswoningen. 5. Alsvoren betreffende bebosscbing met staatshulp onder toezicht van het staatsboschbeheer. 6. Als voren tot toetreding tot de op te richten N. V. Industriebank in Lim burg en deelname in het aandeelen kapitaal. 7. Als voren tot het bouwen van een cadaverhuisje ter uitvoering van de Vleeschkeuringswet. PLAATSELIJK NIEUWS. Hondendresseer-vereeniging O. B. K. Helden. Op de gehouden voorkeuring vanwege de K.N.V.P. werd door een tweetal honden, van bovengenoemde vereeniging deelge nomen. Beide honden zijn dan ook schitterend geslaagd, voor deelname, op de a.s. Keu ringen, ter bekoming van het certificaat, welke vermoedelijk in Augustus zullen ge houden worden. De honden welke hieraan hebben deel genomen zijn; 1. Bruno, Belgische Herder, behaalde 254 punten, eigenaar J. A. Janssen. 2. Nero, Groenedaeler, behaalde 224 punten, eigenaar H. Janssen. Wij feliciteeren op de eerste plaats, de dresseurs, den helper de Heer J. Verhaegh, die tijd nog moeite gespaard heeft, om te zorgen, dat de honden dit resultaat mochten behalen, en dan de vereeniging, met deze prestatie, aangezien het feit dat deze ver eeniging nog pas twee jaar bestaat, en reeds nu al op hondendressuur zoover gevorderd is. Mogen wij dan hopen dat deze honden ook aeker het certificaat behalen. Nog kan worden medegedeeld, dat in Augustus, vermoedelijk 12 Augustus, vanwege bovengenoemde vereeniging een demon stratie-wedstrijd zal gehouden worden, en dit jaar te Helden-Panningen. Hieraan zal door een zestal van de beste honden uit den omtrek worden deelgenomen, waaronder ook de Kampioen van Limburg, en de overigen allen met certificaat of een voorloopig certificaat. Dus voor sportliefhebbers, en vooral voor hondenliefhebbers, staat er op dit gebied weer een mooie dag te wachten. Mogen wij dan reeds nu al hopen, dat deze demon stratie op een groot bezoek kan rekenen. Een en ander, plaats en juiste datum, zal nog nader in dit blad bekend worden gemaakt. Beugel concours. Zondag 22 Juli zal te Helden-Dorp op de baan van den Heer Th. Kranen het eerste Bondsconcours gehouden worden. De wedstrijden zullen om half drie aan vangen. Enkele mooie prijzen zijn beschik baar gesteld, zoodat ieder zijn best zal doen om voor zijne vereeniging een zoo goed mogelijk resultaat te bereiken. De ploeg der Beugelclub „W. W. W" is als volgt samengesteld: P. Schatorië, Jac. Peeters, H. Backus, J. Gommans, G. Gommans, J. Engels, H. Ja cobs en J. Verbucht. Heden avond zal dit achttal bij den Heer S. Jacobs oefenen. Zondagmiddag om 2 uur gezamenlijk vertrek vanaf café Van Well. Ook de overige leden van de Beugelclub „W.W.W" worden verwacht. Gunning bouwwerk. Aan de Firma Litjens en Verrijth, alhier, werd heden opgedragen het bouwen van een 9-klassige School te Eindhoven. Postduivenvereeniging „O. O. H." Uitslag wedvlucht vanaf Dourdan. Wind richting Zuid-West. Aankomst eerste duif 11.49.54, laatste duif 1.34.22. Prijswinnaars waren: le Prijs F. v.d. Velden 2e J. Keiren 3e H. Peeters 4e J. Keiren 3e F. Peeters 6e Gommans-Huijs le Overduif: J. Keiren 2e Overduif: F. v.d. Velden Vanaf deze vlucht werd het kampioen schap en derby-prijs vervlogen. Het kam pioenschap werd behaald door F. v.d. Velden, met ringnummer 15998. De derby-prijs door J. Keiren. A.s. Zondag inzetten van 8 8V2 uur voor de africhtings vlucht vanaf Geleen. Niet-leden kunnen hun duiven ook inzetten. Het Bestuur. zonnebrand M, Gevonden een gouden broche. Terug te bekomen aan de Maréchaussee- kazerne. Concours te Koningslust. Morgen 22 Juli en Zondag 29 Juli zal de Handboogschutterij „De Indianen" te Koningslust een concours organiseeren op haar doelen in de lommerrijke bosschen van het Gesticht Koningslust. De mooie ligging van deze doelen zal er zeer zeker toe bijdragen dat velen een bezoek aan dit concours zullen brengen. Wij wenschen de organiseerende ver eeniging bij voorbaat reeds veel succes. Jeugddag voor Jonge Wachters uit Noord-Limburg. Groote bijeenkomst met demonstraties op Zondag 9 September te Venlo. Op de te Venlo gehouden vergadering van Jeugdleiders van de Jonge Wachten (Patronaten) in Noord Limburg werd na uitvoerige gedachtenwisseling besloten voor de Jonge Wachten van Noord Limburg op Zondag 9 September a.s. te Venlo een jeugddag te organiseeren. Het voorloopige programma van dezen dag bevat een plechtige hoogmis in de openlucht, welke door zang zal worden op geluisterd, waarna demonstratie - optocht door de straten van Venlo. Het verdere gedeelte van den dag wordt doorgebracht op het sport- en speelveld „Ons Buiten" van het Patronaat St. Joseph. Hier zullen demonstraties worden gegeven van spelen en tooneel, speciaal leekentooneel. Op de genoemde vergadering werd een commissie benoemd, die de plannen van dezen dag nader zal uitwerken, waarna verdere bekendmaking zal geschieden. Gezien het enthousiasme, waarmede de talrijke jeugdleiders op de vergadering aan wezig, het plan begroette, zal deze demon stratie een succesvolle propagandadeg wor den voor de Jonge Wachten. Door de vergaderde jeugdleiders werd bij acclamatie besloten een kring voor Noord- Limburg van Jeugdleiders van Jonge Wach ten te vormen om door uitwisseling van gedachten en het geven van aanwijzingen met meer succes te kunnen werken in de vereenigingen. B.W. HELDEN. Morgen om lialf twee schieten voor alle wedstrijdschutters. De namen dezer schutters laat ik hier nog even volgen: Gielen L., Peeters H., Steeghs J., v. Lier P., Janssen M., Leenders P., Reinders J., He- sen S., Janssen B., v.d. Beuken H., v.d. Beu ken F., Cox G., Peeters L., v. Nisselroy M., Fleuren P., v.d. Beuken G., Cauwen- berg J., Duyf J., Verdellen J., Janssen P., Hermans W., Brummans J., Janssen A., Peeters Mich., Puijnenberg G., Engels G., Seuren P., Peeters Th., Christiaens P., Joosten M., Dorssers Th, en Naus L. Totaal 6 vijftallen en 2 reserves. Tevens worden de leden verzocht, de genen die verleden keer afwezig waren, zooals Steegs J., Leenders P., Janssen A., Verdellen J., Puijnenburg, Seuren P,. Joos ten M., Dorssers Th. en Naus L. te waar schuwen, morgen wel aanwezig te zijn, daar morgen ook besproken moet worden, het geen op de vergadering van Commandanten Donderdagavond te Blerick besloten is. Allen verzoek ik dus dringend aanwezig te willen zijn. Er zijn belangrijke dingen te bespreken. Het resultaat van verleden Zondag geeft veel hoop voor Venlo en Sittard. In totaal zijn er geschoten o.m. 20 series van 50 en hooger van de 37 series, n.l. 3 a 57, 1 a 56, 2 a 55, 5 a 54, 2 a 53, 3 a 52, 3 a 51, 1 a 50. Tevens 2 x 30 Personeel, n.l. Pee ters L. en Gielen L. De Overste komt Zaterdag 4 Aug. a.s de scherpschuttersproef houdenook dit punt zal morgen terdege moeten worden besproken. De Cdt. SPORT R. K. V. V. „CONCORDIA" Verleden Zondag vond op 't Concordia- terrein de aangekondigde Proefwedstrijd plaats van den Kring Venlo R.K.L.V.B. De belangstelling voor deze wedstrijd was niet zoo groot als algemeen werd verwacht. Hieraan werkten echter verschil lende factoren mee. De wedstrijd zelve is ons nog meegeval len, hoewel er niet die spanning in zat, welke we bij een competitie-wedstrijd heb ben. Er werd bij momenten zeer goed samenspel gegeven, vooral van de zijde der groen-witten. Dat deze tenslotte toch nog verloren, was wel eenigszins onbegrijpelijk, want hun veldwerk en ook hun samenspel was veel beter verzorgd dan bij de rood wit geblokten. Wanneer de uitslag anders om was geweest, zou dit de sterkte beter hebben weergegeven dan thans. De elftallen, waarin enkele wijzigingen waren gekomen, waren als volgt samen gesteld Elftal A: Rood-wit J. Engels (Concordia). J. Driessen (Steyl); G. Thurlings (Steyl). Wilms (Belfeldia), P. Koppers (Tiglia), Lamers (Tiglia). Th. Thissen (Tiglia), van Eijck (Steyl), J. Feyen (Tiglia), Janssen en Kurstjens Bel feldia. Peulen (Belfeldia), P. Engels (Concordia), W. Timmermans (D.S.S.), Derix en Weijers (S.V.B.) Verhaegh (Concordia), A. Nagtzaam (Venlo), Verlinden (Concordia). Kuijs (Venlo), Everaets (S.V.B.). P. Maas (Venlo). Elftal B Groen-wit B. wint den toss en A. trapt af, welke dan ook reeds direct ten aanval trekken. De A. spelers zitten echter ook niet stil en bij een worsteling voor het doel der B. spelers trapt de linksbinnen nummer een in de touwen. Niettegenstaande dat het B. elftal tegen wind in speelt, hebben zij toch het beste van het spel en weten een drietal corners te forceeren, uit de laatste kopt Derx in keepers handen. zoeken, toen het volk op de straten eerbiedig het hoofd voor haar ontblootte, als zij in een galarijtuig voorbijreed. Wellicht bedenkt zij ook wat haar moeder, de trotsche keizerin, wel zou zeggen, indien zij leefde en wist wat thans van haar dochter was geworden. De municipaal-beambten, die de gevangenis van Maria Antoinette waren binnengekomen, schenen er aan gewoon te zijn dat zij niet werden opgemerkt, en des te ruwer en te luidruchtiger gingen zij te werk. Zij namen het beddegoed uit de ledikanten, schudden het waschgoed en doorsnuffelden alle hoeken. Enkelen zagen de ongelukkige vrouwen, die zorgvuldig vermeden de oogen op te slaan, met onbeschaamde blikken en boosaardig leedvermaak aan. De koningin gaf zich het voorkomen alsof zij las; princes Elisabeth tuurde op haar naai werk het jonge meisje hield de oogen vast op haar broeder gevestigd. De schijnbare onverschilligheid der vrouwen verbitterde een der beambten. Hij naderde de oudste, in weerwil van haar bleekheid nog altijd schoone vrouw, nam haar het boek af waarin zij les en wierp het midden in de kamer tegen den grond. De koningin nam bedaard een ander boek en begon daarin te lezen. De ruwe kerel stak de hand uit om haar ook dat boek te ontnemen. Op dit oogenblik snelde de kleine princes naar haar moeder, die zenuwachtig beefde, wierp zich aan haar borst en riep snikkend Arme, ongelukkige moeder 1 De koningin kuste haar kind en fluisterde het toe Maria, in de lamp zit een briefje, neem het er uit. Komaan, is het haast gedaan met die omhelzingen vroeg de beambte en ontrukte het kind aan de moeder. Zoo behandelde men de weduwe van Lode- wijk XVI, wien men had beloofd, dat de groot moedige Fransche natie voor zijn nagelaten betrekkingen zou zorgen. Mijnheer, vroeg de kleine princes, heeft de Konventie een besluit uitgevaardigd, dat een kind haar moeder niet meer mag omhelzen Neen, maar het heeft bevolen de verra ders de aristokraten en alle tirannen van vroeger te straffen en ik ben hier om een ver hoor in te stellen. Opgelet dus, Antoinette, en antwoord naar waarheid. De koningin verwaardigde den man, die haar zoo durfde aanspreken, met geen enkelen blik zij wendde zelfs het gelaat af en een lichte blos kleurde haar wangen. 't Is duidelijk, ging de beambte voort, dat gij kennis draagt van de poging van uw bevrijding, die men gisteren beproefd heeft. Zeg op, wat weet ge er van Maria Antoinette volhardde in haar zwijgen. Op dit oogenblik kwam de man naar haar toe, die haar bed had doorzocht. 't Was dezelfde die haar, toen het volk de Tuilerieën was binnengedrongen, met wellus- tigen blik had toegefluisterd, dat zij vrienden kon hebben, indien zij dit wilde dezelfde, die den 20 Januari ongeduldig met den voet had gestampt, toen Lodewijk zich niet van zijn gezin had kunnen losrukken, 't was San terre, die haar echtgenoot naar het schavot had gevoerd. Een rilling overviel de koninginer was niemand van wien zij meer afkeer had dan van dien man. Antwoord, Antoinette, zei Santerre. Men heeft weder een samenzwering ontdekt, die ten doel had u aan de macht der Republiek te onttrukken. Het volk wil echter dat ge hier, in dezen kerker, zult afwachten welke straf u voor uw misdaden zal worden opge legd. Hebt ge van die samenzwering geweten Terwijl de ellendeling er een wreed genoe gen in schepte de trotsche vrouw, die hem verachte, te vernederen, sidderde de koningin; zij deinsde achteruit als wilde zij de vlucht nemen, maar gaf geen antwoord. Ge wilt dus niet antwoorden, brulde Santerre woedend en stampte met den voet. Zonder een woord te zeggen, zag de gevan gene in het boek en deed alsof zij daarin las. Santerre wendde zich van haar af, Parijs beefde voor hem; tachtig duizend man natio nale garde gehoorzaamden hem op zijne wen ken één woord van hem, en het geheele volk sidderde, en al zijn brutaliteit en onbe schoftheid vermochten niets tegen de waar digheid eener arme gevangene vrouw.Hij kon haar op het schavot brengen, maar haar trots kon hij niet breken, haar wil niet buigen. Santerre ging nu naar de zuster van Lode wijk XVI. Deze had haar naaiwerk laten vallen en de handen tot het gebed gevouwen. Zij wilde God om erbarming smeeken, niet deze menschen. Wordt vervolgd. Doos30-60.Tube 80ct-l*«K *AaMTiU

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Midden-Limburg | 1934 | | pagina 2