Komt U morgen ook allen kijken naar den Aanvangt Na het Lof en Processie Entrée 20 cent Donateurs GEEN VRIJE toegang KREYKAMP'S TABAK VOOR IE DE RB SBE U R S DE BESTE Uw BRIEVEN REKENINGEN ENVELOPPEN RECLAME eT kassteen Vanaf heden tot en met Donderdag a.s. Gevulde Zuurtjes per half pond 27 ct. Ongevulde Zuurtjes p. half pond 19 ct. Gevulde IJsbonbons p. half pond 25 ct. Ongevulde IJsbonbons p. half p. 18 ct. Groote Vruchtenrollen per 5 stuks 20 ct. Huishoudjam per Ponds-pot 22 ct Per Kilo-pot 37 ct. Per Emmertje N. V. Edah Panningen en Meijel kortom alle drukwerken moeten een zijn voor Uw zaak* Voor mooie uitge voerd drukwerk kunt U steeds terecht bij deelnemen: Helden-Dorp, Panningen, Ble- rick en Baarlo. Teneinde tot de samenstelling van deze ploeg te geraken en ter bespreking van diverse aangelegenheden zal de Beugelclub W.W.W. hedenavond om 9 uur eene Ver plichte Vergadering houden in haar lokaal bij den Heer S Jacobs, Ninnes. Kostcloozc Rijwielmerken 1934-'35. Zij die in aanmerking denken te komen voor een kosteloos rijwielmerk kunnen dit aanvragen bij den Dienstgeleider Dir. Bel. te Helden-Stogger 600 en wel op de na volgende dagen en uren Woensdag 18 Juli n.m. van 6 8 uur Maandag 23 Juli n.m. id. Donderdag 26 Juli n.m. id. Maandag 30 Juli n.m. id. Vrijdag 3 Augustus n.m. id. Buiten de gemelde uren wordt niemand geholpen. De Dienstgeleider, GIETEMA. B.W. HELDEN. Schutters, denkt aan Zondag 29 Juli, den wedstrijddag te Venlo, Verleden Zondag schoten de wedstrijd- schutters 3 proefschoten en 1 serie tijdvuur. Morgen wordt deze oefening weer her haald om 3 (drie) uur. Na de Vesper dus geweren halen aan 't Raadhuis. Deze week heeft de Overste inspectie gehouden over wapenen en leengoed en wederom alles in orde bevonden. Enkele geweren zullen, als hebbenden een verklein den loop, door andere vervangen worden. Bij de oefening van Zondag 1.1. is vooral gebleken, dat de schutters goed op hun tijd zullen moeten letten, vooral nu voor elke seconde te lang schieten 2 punten in min dering worden gebracht. Denkt daar dus vooral aan De Cdt. R.K. V.V. E. S. V. Egchel. A.s. Zondag zal E.S.V. wederom in de gelederen treden en wel tegen Koningslust. Na een week of zes rust zal 't onze jongens wel hard vallen in deze hitte, om deze sterke tweede klasser partij te geven. In ieder ge val zal E.S.V. haar uiterst best doen, om zoo goed mogelijk uit het strijdperk te treden. Wij verwachten dan ook in ieder geval een spannende strijd, die wel het aanschouwen waard zal zijn. De wedstrijd begint om 1 uur en wordt geleid door scheidsrechter Engels. Postduivenvereeniging „O. O. H." Uitslag wedvlucht vanaf „St. Denis", afstand 390 K.M. Windrichting Noord-Oost. Aankomst eerste duif 2.23.43, laatste duif 5.52.27. Prijswinnaars waren: le Prijs F. v.d. Velden 2e H. Peeters 3e C. Hendriks 4e F. v.d. Velden 5e F. Peeters 6e H. Peeters 7e Gebr. Lommen le Overduif F. v.d. Velden 2e Overduif H. Peeters. A.s. Zondag 15 Juli inzetten voor de africhtings vlucht vanaf Maasbracht van 8 8'/2 uur. Niet leden van de vereeni- ging kunnen ook hun duiven inzetten. Het Bestuur. Burgerlijke Stand te Helden Aangiften van 7 t/m 13 Juli 1934. GEBOREN Maria Gerarda Wilhelmina Berkers, Heide 841b; Johannes Antonius Lemmen, Loo 380: Wilhelmina Johanna Maria Stik- kelbroeck, Panningen 421. Kerkelijke diensten van de parochie- Kerk v. d. H Lambertus te Helden. ZONDAG 8e na Pinksteren. Heden 2'/2 Lof en Rozenhoedje, daarna vergade ring voor de leden der 3e Orde. MAANDAG 8 uur maandstond voor Henrica Reijnders. DINSDAG 8 uurgest. jaarg. voor Peter Joannes Janssen. WOENSDAG 8 uur gest. jaarg. voor Theodorus Crommentuijn. DONDERDAG 8 uur H. Sacramentsmis. VRIJDAG 8 uur gest. jaarg. voor Peter Van der Velden, Cor nelia Rutten, Joannes Martens en Henricus Hoeben. ZATERDAG 8 uur maandstond voor Henrica Geris. H. Diensten in de Parochiekerk te Panningen, toegewijd aan O. L. Vrouw van 7 Smarten ZONDAG 8e na Pinksteren. Heden is de Hoogmis voor de vruchten der aarde en andere openbare noodwendigheden. Na de Hoogmis vergadering kleine H. Familie. Onder het Lof processie naar St. Odilia-kapel. Men wordt beleefd verzocht de processie eerbiedig bij te wonen. Te 5 uur Patronaatsvergadering. MAANDAG '/27 leesmis tot intentie. >/28 H. dienst voor Maria Catharina Aben, vrouw Versleeuwen. DINSDAG '/27 uur leesmis tot intentie van hen die offerden. */28 gest. jaarg. voor Hubertus Brouwers en Mechtildis Verhaegh. WOENSDAG '/27 gest. jaarg. voor Frans Engels, broeder en zuster. '/28 gest. jaarg. voor Theodorus Beurskens en Henrica Pubben. DONDERDAG 1 /27 gest. jaarg. voor Frans Jozef Janssen, Cornelia Janssen en Francina Elisab. Janssen. '/28 Gestichte H. Sacramentsmis. VRIJDAG l/28 maandstond voor Joannes Theeuwen. ZATERDAG '/27 Gest. O. L. Vrouwmis. '/28 H. dienst tot intentie van Elisab. v. Roermond 's Namiddags van 6 7 biechtgelegenheid. Te 8 uur Lof. A.s. Zondag, 22 Juli de maandel. warm aanbevolen collecte voor onze kerk en tevens voor de arme en noodlijdende Kerken in ons Bisdom. a 5 pond 91 ct. n V De Halve jampotten worden a 2 ct. en de Heele jampotten a 4 ct. berekend en voor denzelfden prijs teruggenomen. Proefwedstrijd ED AH

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Midden-Limburg | 1934 | | pagina 3