Proefwedstrijd te Panningen. SPRUTOL Zomer sproeten 8Bggtwijfeld mooi en aantrekkelijk 2ijn: REISBESCHRIJVING van een 3 daagsche autocar-reis naar den Rijn en Eifel. In stralende zomerzon staat de gerieflijke touringcar voor ons kantoor, wachtend op de laatste formaliteiten en aanwijzingen, om dan in vlugge vaart het eerste grenskantoor Kaldenkirchen te bereiken. Hier wordt de triptiek afgestempeld en de verzamellijst getoond, waarna wij na enkele oogenblikken weer verder gaan. Langs de kortste route gaat de tocht naar Keulen, wat we in nog geen twee uur bereiken. Reeds van verre zijn de beide torens van den eeuwenouden Dom zichtbaar in de trillende lucht en als na korten tijd de wagen voorbij het mach tige bouwwerk rijdt, krijgt men een gewel digen indruk van het meesterwerk. We stoppen, om een oogenblik in de kerk de machtige pijlers, de enorme ruimten, de talrijke altaren en beelden te bewonderen, gebruiken dan op de terrassen aan den Rijn een verfrissching en stappen weer in, in snelle vaart over den grooten autoweg Bonn tegemoet. Deze oude universiteitsstad rijden we langzaam docr en komen dan op den weg naar Mehlem. Reeds van verre zijn de „Zeven Bergen", waarvan de hoogste, de Drachenfels, de streek beheerscht, zichtbaar en naderen snel. In Mehlem aangekomen, wachten we even op het veer en komen dan in het oude stadje Königswinter, bekend toeristenplaatsje, waar we uitstappen en voor vandaag zullen blijven. Na ons verfrischt te hebben op onze ruime kamer, wordt het diner geserveerd, voorafgegaan door een echt Hollandsch aperatief en onder vroolijk gesprek wordt flink toegetast. Na het diner blijft de avond ter vrije beschikking, cabaret-variété-res taurant met heerlijk zitje en prachtig gezicht op den nu in schemerdonker rustenden Rijn doen de uren voorbij vliegen. Men is eens heerlijk zonder zorg en gaat laat in den avond met een voldaan gevoel over een welbesteeden dag naar bed. Den anderen morgen wacht ons een goed ontbijt en gaan we per rijtuig naar de Ruïne „Drachenfels". Door het bekende „Nachtigallenthal" trekken de paarden ons langzaam tegen de helling op, tot we, bo ven gekomen, van het schitterend uitzicht op-den in de volle zon liggenden Rijn kun nen genieten. Heel in de verte zijn Keulen's torens nog te zien, Bonn-Godesberg liggen als het ware vlak voor ons, stroomopwaarts zien we moeizaam trekkende sieepbooten met lange slierten zwaar beladen schepen en het is, alsof ze in het geheel niet vooruit komen. De bekende zanger van den Drachenfels stemt zijn gitaar en zingt voor ons de oude Rheinische Liederde wijn, Drachenblut, parelt in de glazen een vlucht duiven warrelt om de eeuwenoude Ruïne het is hier zoo mooi, dat men wel altijd wilde blijven Het programma moet echter worden af gewerkt, we zoeken ons rijtuig weer op en gaan naar beneden, waar een motorboot ons wacht, om een boottochtje rondom het eiland Nonnenwerth te maken. De impo sante ruïne van den Drachenfels rijst bijna loodrecht 330 M. uit den Rijn op en levert vanaf den Rijn gezien een onvergetelijken aanblik. Als een lange smalle streep ligt het eiland, waarop zich een klooster en pensionaat be vindt, in den Rijn, begroeid met eeuwen oude boomen en omringd van scherpe rots punten. Het boottochtje duurt ruim l'/2 uur waarna we weer naar ons hotel gaan, om de lunch te gaan gebruiken. Na een ruime pauze stappen we weer in onze car en rijden langs den Rijn tot Singzig, waar we rechts het Ahrtel in buigen. Langs het smalle riviertje, dat zich in den loop der eeuwen een diepe bedding in de rotsen heeft geslepen, gaan we tot „Bunte Kuh", een aantrekkelijk buiten op een hoog terras lokt hier, om een verfrisschirg te gebruiken. Weer klinken hier, begeleid door de „Base", de oude liederen, die we uit volle borst meezingen, door het dal en het is jammer, dat we na een uurtje weer moeten opstap pen. Terugrijdend, passeeren we weer Sinzig en rijden dan langs den Rijn naar Koblenz, waar we tegen 6 uur aankomen. Op de kamer in het moderne hotel verfrisschen we ons en komen dan naar beneden, om ons aperatief voor het eten, wat in de ger Beurnonville, een vriend van Dumouriez. Chambon, de Girondijnsche maire van Parijs, werd vervangen door Pache, een eerlijk en vastberaden man, die de revolutionaire zaak zeer verknocht was. De Jacobijnen kregen dus het bewind in handen. Op de oorlogsverklaring van Pitt en tegen het Europeesch verbond riepen zij 300,000 man onder de wapens. Gansch de Fransche omwentelingsgezinde jeugd liep samen tot verdediging van het Fransche grondgebied en de nieuwe instel lingen. De koningsgezinden lieten zich duchtig gel den, de Girondijnen werkten hen in de hand, het oproer in Vendée nam een verschrikke lijke uitbreiding. De Bergpartij die het gevaar den doortocht wilde afsnijden en „de slechte burgers von nissen" stelde een buitengewoon gerechtshof in, dat onder den naam van Tribunal révolu- tionnaire zoo'n vreeselijke rol zou spelen. Het zou uitspraak doen. zonder hooger beroep, over alle anti-revolutionaire ondernemingen, over alle aanslagen op de vrijheid, gelijkheid, eenheid en ondeelbaarheid der Republiek. Het gerechtshof bestond uit een openbaar aanklager en twee helpers, vijf rechters en vijf gezworenen. Het mocht slechts vrijspreken of men den dood straffenieder vonnis moest binnen de separaat gelegen eetzaal geserveerd wordt, te nemen. Het diner verloopt weer onder opgewekte kout, onderbroken door herhaald „prosit", waarbij de gouden wijn uit matbeslagen glazen zijn weg wel vindt. Na het diner is het pauze en wordt over legd, hoe de verdere avond door te bren gen. Het vermaarde wijndorp, waar een vroolijke Bayernkapelle er de stemming inhoudt, de prachtige terrassen aan den Rijn waar hoog boven de vesting Ehren- breitstein op neer ziet, Rittersturz - Odeon- Riesenfüst, allemaal bekende klanken, die een paar amusante uren waarborgen. verdwijnen spoedig door een pot Bij alle drogisten. Den volgenden morgen rijden wij na het ontbijt naar het geweldige ruiterstandbeeld „Deutsches Eek", aan de samenvloeiing van Rijn en Mosel, waar een kleuter van 6 jaar ons met radde tong de bijzonderheden„das Schwert hat eine Lange von 7 Meter, das Pferd hat Hufen aus Bronze mit einem Umfang von l'/2 Meter" vertelt. Nu rijden we de Moselbrücke over en in de richting van den beroemden „Nürnburgring de grootste proef- en renbaan voor automo bielen. Onder de baan door voert ons de weg, door het hartje van den Eifel, naar Schleiden. Het natuurschoon is hier van een zeer bijzondere aard woeste dorre rotsen wisselen af met door oeroude sparren be groeide hellingen, soms stijgt de weg hon derden meters over een bergrug, om aan de andere zijde in scherpe serpentinebochten naar het diepe dal te kronkelen. Ieder oogenblik ontrolt zich een ander panorama voor onze oogen, tot we het dorpje Schlei den binnenrijden, waar de lunch geserveerd staat. De rest van de middaguren besteden we, om na een mooie rit het stadje Monjoie (Monschau) te bezichtigen, waar ons bij zonder de oude architectuur en den eigenaar- digen bouw van deze vesting opvalt. Dan gaan we naar Aken, rijden door de prach tige allée's en langs de vele met beelden groepen en fonteinen, versierde pleinen, om ons hotel te bereiken, waar het afscheids diner gereed staat. Vele toespraken, heel vaak „Prosit", uiterst-keurig verzorgde tafel en opmerkzame bediening doen de laatste uren van de reis omvliegen, tot eindelijk het klokje van ge hoorzaamheid slaat en we weer onS~plaatsje in den wagen opzoeken, om na een snelle rit met kort oponthoud aan de grens, de oude Martinustoren in den avond te zien lichten en afscheid nemen van hen, die drie mooie dagen onze reisgezellen waren. GEMEENTE HELDEN. Bekendmaking. De Burgemeester der gemeente Helden betuigt zijn groote tevredenheid voor de vrijwillige medewerking van een groot aantal personen bij het blusschen van den j.l. Maandag gewoed hebbende brand in de bosschen nabij Helden-Dorp. Alleen aan het doortastend en krachtdadig bestrijden van het vuur door de ter plaatse aanwezigen is het te danken, dat deze brand in zijn voortgang is gestuit kunnen worden en aldus tot een betrekkelijk geringe opper vlakte is beperkt gebleven. Ofschoon het rooken in de bosschen is Zondag 15 Juli zal de aangekondigde Proefwedstrijd tusschen 2 I.V.C.B.-elftallen uit den Kring Venlo op het Concordia- terrein plaats vinden. Het doel dezer ontmoeting is om tot de samenstelling van een vast Kringelftal te geraken. De elftallen zijn zoodanig samengesteld, dat het publiek een mooie en spannende wedstrijd kan aanschouwen, want ieder zal natuurlijk zijn uiterste best doen om een plaats in het Kringelftal te veroveren. De samenstélling zullen we ten gerieve van de bezoekers nogmaals publiceeren ELFTAL A. Groen-Wit. Jac. Engels Concordia Th. Thissen Tiglia J. Schreurs S.V.B. J. Driessen G. Thurlings Steijl Steijl S. Kueter P. Koppers P. Engels Venlo Tiglia Concordia N.N. Jac. Feijen H. Janssen W. Kurstjens Tiglia Belfeldia SCHEIDSRECHTER: M. VAN ROY. N. N. N. N. W. Timmermans Jz. D.S.S. A. Nagtzaam Venlo P. Derix J. Weijers S. V. B. Wilms Belfeldia Kuijs Venlo Everaets S.V.B. ELFTAL B. Roode Trui. P. Maas Venlo Wegens het niet beschikbaar zijn der spelers van de Venl. Boys, zullen er enkele wijzigingen in de elftallen moeten worden aangebracht, zoodat het zeer waarschijnlijk is dat nog een of meerdere Concordianen zullen worden opgenomen. Wanneer we de samenstelling der elftallen beschouwen, dan lijkt ons het B.-elftal met zijn diverse bekende le Klasse I.V.C.B.'ers sterker dan het A.-elftal. De 2e Klassers zullen er echter alles opzetten om hun te genstanders waardig partij te geven. Wij doen vanaf deze plaats een beroep op alle sportl efhebbers van Helden en Panningen om deze wedstrijd te bezoeken. De spelers zullen omstreeks 3 uur aan het clublokaal arriveeren, terwijl de wed strijd na afloop der Odilia-processie zal aanvangen. De entréeprijs bedraagt 20 ct. Donateurs geen vrije toegang. Concordia II speelt om 1 uur tegen Baarlo II. Daar dit de twee sterkste ploegen zijn uit onze afdeeling, zal ook deze wedstrijd Reserves! doet uw uiterste best om ook morgen wederom eene overwinning te be halen. In verband met de competitie-wedstrijd van Concordia II moest de wedstrijd Con cordia 3 MVC 3, welke was vastgesteld, vervallen. Zeer waarschijnlijk zal deze nu op 22 Juli gespeeld worden. Daar er op ons terrein nog enkele nood zakelijke reparaties noodig zijn, verwachten we hedenavond enkele leden, om deze te doen. Donderdagavond zal er eene Algemeene Vergadering worden gehouden, waarop en kele zeer belangrijke punten zullen worden besproken. Dus mag hierop niemand ont breken. Met de zomeroefening zal Maandagavond wederom een aanvang worden gemaakt. Het nut van zulk een oefening kennen de spelers zelf het beste. We verwachten a.s. Maandag dan ook eenieder, welke eenigszins kan. Vooral de jongeren zagen we gaarne allen, want voor hen werpt zulke oefening ongetwijfeld goede resultaten af. verboden komt dit ongetwijfeld toch nog voor; tot hen, die dit blijkbaar niet kunnen nalaten, richt hij het verzoek, alvorens een eindje sigaar of sigaret weg te werpen, zich ervan te overtuigen dat dit geheel gedoofd is. Elke onachtzaamheid in deze, kan in dit droge jaargetijde, de grootste nadeelige ge volgen hebben. Mocht onverhoopt wederom onder deze gemeente een boschbrand uitbreker), dan verzoekt hij degenen die daartoe in de ge legenheid zijn, zich onmiddellijk naar de plaats van de ramp te begeven, zoo mogelijk voorzien van een schop en/of bijl. De Burgemeester, P, VAN CANN. Bekendmaking. OOGST. De Burgemeester der gemeente Helden verzoekt landbouwers, die in verband met den a.s. oog3t tijdelijk dienstpersoneel be hoeven hiervan aangifte te doen ter secre tarie, zoo mogelijk onder opgave van de personen, die*zij gaarne in dienst wenschen te nemen. Helden, 10 Juli 1934. De Burgemeester voornoemd, P. VAN CANN. Aanbesteding. Burgemeester en Wethouders van Helden, zullen op Donderdag 19 Juli a.s. aanbe steden: Het buitenverfwerk van het Secre tariegebouw te Panningen. Bestek verkrijgbaar ter Gemeente-se cretarie. Inschrijvingsbiljetten in te leveren uiterlijk 19 Juli des voormiddags 10 uur. Helden, 12 Juli 1934. Burgemeester en Wethouders, P. VAN CANN. De Secretaris, H. TUMMERS. PLAATSELIJK NIEUWS. Beugel-concours. Zondag 22 Juli zal vanwege de Beugel- bond „Eendracht" het eerste Bondsconcours gehouden worden op de baan van den Heer Th. Kranen te Helden-Dorp. Aan dit concours zullen de navolgende clubs ieder met een ploeg van acht spelers vier en twintig uren uitgevoerd worden. Er werd besloten dat de Konventie ook haar leden voor het revolutionair tribunaal dagen kon. Het was de invoering van het Schrikbe wind. De instelling van dit tribunaal hing boven de Franschen het scherpsnijdend zwaard op dat duizenden en duizenden hunner zou weg maaien. Het was de schande der XVIIIe eeuw het zou de omwenteling van 1789 doen vloeken en ze versmachten in een zee van bloed. Daarop schreef de Konventie eene groote brandschatting uit. Hierbij kwam de buiten gewone rekruteeringscommissie, die naar ieder departement twee vertegenwoordigers met uit gebreide volmacht zond, ook deze doemden door hun willekeurige handelwijzen duizenden ter dood. De strijd tusschen beide partijen nam in hevigheid toe en moest onvermijdelijk ein digen met den dood van een der twee. Marat en Robespierre vielen de Girondijnen in de Konventie hevig aande woede der Bergpartij was zoo groot dat ze een opstand zocht te verwekken om de Girondijnen uit de Konventie te verbannen en te vermoorden. Men koos hiervoor den 10e Maart, doch het plan mislukte wijl de Girondijnen gewaar schuwd werden. 's Anderdaags beklaagde Vergniaud zich over dezen staatsgreep en iiet uitschijnen dat de Republiek haar eigen kinderen zou ver slinden en in despotisme ontaarden zou. Dumouriez was intusschen Holland binnen gevallen en veroverde het in een korten strijd. Terwijl hij Breda en Geertruidenburg innam, zetten de Oostenrijkers den voet in Belgie hun generaal Clairfait versloeg den Franschen generaal Miazlnski bij Aken. Den Franschen generaal Micanda, die Maas tricht belegerde, werd insgelijks verslagen. Dumouriez vereenigde zich in allerijl met het overschot van Micanda's korps. Den 18e Maart 1793 kwam het tej Neerwin den tot een bloedig gevecht. De Oosten rij ksche legers storden onder be vel van Clairfait en den aartshertog Karei van Oostenrijk. Dumouriez verloor 7000 man en zijn meeste kanonnen en moest Belgie ontruimen. Men beweerde dat hij zich uit haat tegen de Republiek met opzet had laten slaan. Nu trad den - Franschen generaal openlijk tegen de Konventie opvóór den slag van Neerwinden richtte deze een dreigenden brief, waarin hij hevig tegen de Jacobijnen uitvoer. Daarop schreef hij een tweeden dreigbrief. De Konventie zond drie leden naar Du- mouriez's leger af om hem te bespieden. Dumouriez knoopte intusschen onderhan delingen aan met den Oostenrijkschen generaal Mack, sloot men dit land een wapenstilstand en wilde naar Parijs oprukken om de Kon ventie aan te vallen en de wetgeving van 1791 en den hertog van Chartres als koning uit te roepen. Doch nu verschenen de drie afgevaardigden Proby, Dubuisson en Pereyra in het kamp en ondervroegen hem over zijn inzichten. Dumouriez antwoordde woedend De Konventie is een verzameling van twee honderd roovers en zes honderd dom koppen het revolutionair tribunaal mocht niet in 't leven zijn geroepen. Wilt ge geen grondwet? vroeg Proby. De nieuwe is te dom, antwoordde Du mouriez, ik wil de invoering der grondwet in 1791 met een koning. Wordt vervolgd.

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Midden-Limburg | 1934 | | pagina 2