h 9 Bohacö a.s.ZONDAGI mocJcz centrum ïiriiiiccfe® ramen, deuren en serres 2 december m .üt Surprise Zondag Roggel Panningen Vergeet uw voordeelstickers niet! Bed breakfast accommodaties bieden uitkomst bij huisvesting tijdelijke medewerkers q ri Slank I fit KERSTBRUNCH Megasteractie ondernemers Opruimpiet en schoolkinderen maken wijk schoon ng! Coca cola Varkenspoulet Paprika's duo !.G5 Cl000 PANNINGEN Woensdag 28 november Beringe I EgcheL Gras hoek Hel ies Blèdie 89e jaargang nummer 4$ Op ondernemersavond bleek; emeente Heiden kapsalon schoonheidssalon make-up studio nagel studio haartoevoegingen en pruiken academy 4 avonden geopend in Venlo Snel, verantwoord en doeltreffend afslanken. 2de KERSTDAG voor €21,50 p.p) kinderen 1 euro per levensjaar. Voor info kijk op www.dakepello.nl. Handy Jack 06-26164958 uprilo parmmqpTi goed bekeken 'n klasse beter www.bohaco.nl Zie pagina Gemeente Helden in dit blad. yvissAffj Venlo - Meijel - www.joostenauto.nl Mooi de Mooiste Mode algemene info Tel. 0475-491384 www.mooidemooistemode.nl-www.mc-theelen.nl PARKEERPLAATSVERKOOP o.a. tray met 24 blikjes Coca cola kilo Kerkstraat 43 Panningen, tel. 308 12 70, fax 308 12 75 Heidens De gemeente Helden, de In dustriële Kring Helden, de MKB Limburg afde ling Peel Maas en de LLTB kun nen terugzien op ene geslaag de ondernemers avond in DOK6. Meer dan 176 bedrijven gaven acte de présen- ce tijdens deze avond. De ge kozen thema's spraken de aan wezigen aan en gaven stof tot nadenken. Het thema huisves ting van tijdelij ke ondernemers was in de vorm gegoten van een forumdiscussie, waar zowel over heid als bedrijfs leven over dit thema hun zegje konden doen. Alle voor- en nadelen kwamen aan bod evenals de knelpunten, waarvoor ook oplossingen werden voorgedra gen. Opvallend was dat de vele bed Er werd levendig gediscussieerd over huisvesting van tijdelijke medewerkers. Foto Ger Peeters breakfast accommodaties in de re gio dé oplossing kunnen zijn voor de vestiging van tijdelijke medewerkers. Na de pauze met muzikaal intermez zo gaf de heer Kaum van de Kamer van Koophandel een heldere uitleg over het thema Cradle 2 Cradle (van wieg tot wieg of duurzaamheid in de ruimste zin des woords). C2C is geen modegril, maar gewoon een verstan dige manier om aan een duurzame toekomst te werken met positieve gevolgen voor natuur, het leven en de economie. Ed Rohof ging als gastspreker vervol gens in op het onderwerp communi catie.. Communiceren is heel belang rijk. Dat jê met goede communicatie heel wat kunt bereiken, dat na af loop van het officiële gedeelte er in vele opzichten genetwerkt werd in woord, gebaar en daad. De organi satoren kregen van alle kanten te ho ren, dat aan zo"n ondernemersavond een behoefte is. Tel.: (077) 398 00 41, Panningen www.slank-fit.eu tel 077 351 3603 tel 077 307 1203 www.changeyourself.nl ramen deuren serres Woensdag 21 november jl. heeft de Opruimpiet samen met een groot aantal kinderen van Kombischool De Pas de handen uit de mouwen gestoken. De Opruimpiet zou ko men controleren of de buurt wel netjes genoeg was en dat er geen papiertjes en andere rommel in de buurt rondzwierf. Want dat kan natuurlijk niet, zeker niet als Sin terklaas in het land is! Reden voor de Opruimpiet om de schooljeugd op te trommelen. Dit in nauwe sa menwerking met werkgroep Buurt Aan Zet. De vrijwilligers van Buurt Aan Zet hadden plastic handschoenen en vuilniszakken gere geld, en daarnaast de Gemeente ingescha keld. De Gemeente stelde een groot aan tal stoere opraapstok- ken (zogenaamde 'hel pende handen') ter be schikking. Daarnaast hadden ze ook nog 2 medewerkers plus een wagen gestuurd om het ingezamelde vuil op te halen. Alles was voorbereid... zou het weer spelbreker wor den? Fantastische dag Een fantastische dag, het weer zat mee en de kinderen hadden er zin in. Dit getuige het grote aantal kinde ren: 77! Daarnaast nog 20 ouders..Vol enthousiasme stoven alle kinderen in verschillende richtingen uiteen. Er werden heel wat blikjes, plastic fles jes, en snoeppapiertjes gevonden. Zelfs een heel bierglas op een speel veldje. Ikzelf vond een sticker van de politie, waarop stond: "samen wer ken aan leefbaarheid". Een heel toe passelijke tekst voor deze activiteit. De Opruimpiet had het gemakkelijk! Met zoveel helpende kinderen en na tuurlijk de aanwijzingen van de zéér ervaren Opruimpiet zelf, was het zo gepiept. Na anderhalf uur intensief rapen en oefenen met de opraapstok zag de buurt er brandschoon uit. Er was geen snippertje meer te vinden. De totale oogst bedroeg vier zakken vol. Om half vier kwam een wagen van de gemeente het verzamelde vuilnis ophalen. Sint zal tevreden zijn! Na "gedane arbeid" werden alle kinderen beloond met warme choco lademelk, een wafel met slagroom en nog een presentje van de gemeente. Groot was het enthousiasme toen Opruimpiet daar plotseling op het dak verscheen en nog wat rare capri olen uithaalde. Al met al was deze eerste activiteit, na de kick off van Buurt Aan Zet, een grandioos succes. mode en schoenen voor dames, heren, tieners en kinderen rJSi normaal, Zero of light VRIJDAG 10 NOVEMBER 1.» i.»

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Heldens Nieuws | 2007 | | pagina 1