h q n q EMOFllA a.s.ZONDAG mode centrum Sinterklaas op bezoek in Panningen JOOSTENAUTO Wij gaan verhuizen! ICCIIICfi De Gouden Leeuw uitgeverij bv Meer dan 1000 bloemen voor mantelzorgers in Noord Limburg Megasteractie ondernemers Slank ^fit ZONDAG 18 NOV. OPEN! Surprise Zondag Roggel .rail[in.., Varkenshaas Spruitjes Fruity Multivit C1000 PANNINGEN Woensdag 14 november Beringe Egchel Grashoek Helies Blèdje 89e jaargang nummer 46 Handy Jack 06-26164958 kapsalon schoonheidssalon make-up studio nagel studio haartoevoegingen en pruiken academy 4 avonden geopend in Venlo upnlo parmiïiqpTi Zie pagina Gemeente Helden in dit blad. Snel, verantwoord en doeltreffend afslanken. Venlo - Meijel - www.joostenauto.nl (J) Met ingang van woensdag 28 november 2007 verhuizen wij naar (T) Steenstraat 91 5981 AD Panningen Tel. (077) 307 19 80 Fax (077) 307 60 43 Extra bijlage begrotingsspecial 2008 jjjjllP Raad: extra geld voor muziekgezelschappen huishoudboekje- i vm Helden 10.00 - 16.00 uur 11.00 tot 17.00 uur Laat u verrassen Mooi de Mooiste Mode algemene irifo Tel. O475-4-91384- www.mooidemooistemode.nl-www.mc-theelen.nl kilo 500 gram 6 flessen a 1,5 liter Kerkstraat 43 Panningen, tel. 308 12 70, fax 308 12 75 I PK 2 Heidens Op zondag 18 november, om 13.30 uur komt de Sint een bezoekje bren gen aan de kinderen in de gemeente Helden. In afwijking van andere ja ren zal hij dit jaar aanwezig zijn op het podium op het Raadhuisplein te Panningen. Hier kunnen de kinderen ook om 13.00 uur hup kleurplaat in leveren, die ze op school hebben ge kregen. Ze krijgen dan een bonnetje voor een lekkere snoepzak na afloop van de show, met dank aan Albert Heijn. De kinderen worden tussen door vermaakt door een Pietencircus en Sinterklaas zal de hoofdprijs van Mega Ster Actie onthullen, die deze dag van start gaat. Bij iedere vijf euro die u besteedt bij de deelnemende zaken in Panningen en Helden ont vangt u een zegeltje. Met tien zegels hebt u al een volle kaart en dingt u mee naar de hoofdprijs of een van de vele andere mooie prijzen. Tevens ontvangen de bezoekers aan cen trum Panningen deze middag nog een speciale verrassing en is er voor de kinderen gratis popcorn. Kortom: Je treft 't in Panningen! tel 077 351 3603 tel 077 307 1203 www.changeyourself.nl Tel.: (077) 398 00 41, Panningen www.slank-fit.eu vNiSSAN j ®TT—7J (tegenover de Boeren Bond) lemtfritt Helden BEGROTINGSSPECIAL Wethouder Rinus Janssen met de fam. Janssen, Burg. Van Cannstraat 9 in Helden terwijl hij de bloem uitreikt aan de heer Janssen, die al vele jaren als mantelzorger zijn zieke partner verzorgt (meer info zie pagina 3). foto Ger Peeters Se Rtftftrtsd KmWBniej krijgerf van» vdtgerid ja» 25i<*» ew« eri "twlllrtg: wottff gegeuercaa e*Kr subsidie, tm heeft dtf gemeenteraad aswgs WW» maaidag) wsidwri tijdens dfc' bwtendi*-- e-radie-gedkh3*ffljöe«; 11*5 vm <fc- begroting SaKtr nepen astè* HbSfafi* pcmfcire preien S<»woo*dp.»wsrtW! Waar gaat HeWen geld aan uitgeven? Elk de gemeenteraad weer iflttKfc» de vrijwillige® iter «kwe» kijkt sta^er^gïKW^aisde'vrijwlli^rSvan-Nef ee®wuurmm'SkwneerwiilUd leggen?' Ufew- lègait'b^wttrtgwMrJoesSgiftifaainaismWrt' iiK»iem gesteunde mstie;a^BB«WdiwSWa|. inrichting! vaifvtc bmrtenknjgt. De ge Sodgeï va»; bijna 38 Öaarvart is 6 rnifioetï reétifsfreeks a(fc Lokale belastingen .OegïmeenfeiijkebetastingertÖRj^n in 3008' vrijwel gelijk. Bij de Onmerende-Zaaköetas- veratiMödflWijk (EDA)' mnrnsttliorfe m, gc: ai'een het Rioolrecht wordt Iets duurder, ontvangt de. gemeente votgeno eid 306 euro aan lokale lasten. Dit jaar was eat 288 euro. (tarief per 2.500 wearde) de wensen va* wekomsdge Bewonen Wenvw- dtr Peter Plbureir (Ti») BöortlWe» bekijken' of ih meMBïdte Welden; m aK in' '*nli>; «n toiger-adviesgroep FfeiSsreSBkr pffcfcfewe!» ddrelfstoringvonngewn. kan- tomen die daarmee Kan helpen. Hij «es oek ne muriekgcreiscttsppen ömpa» af jaren me» up her ihftflddéls iir de iWe regio-Vertlcv gestarte' AwnMMWd: ifraiMüWcie. Btat dtwe* «Mf iWefes woemrensen-undleraek. instroom van jonge leden, «aar veef m vrontt Discussie vMserwwat- rend enkele' SiraneieS» l» W® wilde eeii'iaadwiitspraak om'riet esilege geïnvesteerd (fe'jaarttóSiSlevertdae een tekort kwesties. ötRsoatieparr.jen WD en iW82 eigenen tot meer duatlkrachr aan te sporen m liet pön» o»'van-50,006 euro. zdiWttWdtrueremgwgeri d^al'3iri(»von9'j8ardatdïaA.3lswffeibe«rig; Piushof. «awmals Bekend weinig'schar irf- Ut bereken# 8 en V» waren al beeld om (2.506- riS» wordt veris»grf. fftwijl de kuste» -wet 2Sjn Ma» da» wilden PvdA/Groenlinks en hdf CBA I euro extra-subsidie wgisvere maar nlefaan-. De weeeaalitiepsrijen I re «ad met. ver genoeg De pfenmen *30 burgefOeeSt«f m WmaöW!lffll5 hebben of ail - Sgenarenbetastinr, niet-woninger 3:04 WlRïeri pimAJ6reeiitinlis<Pend,eri en amendement fueijaigingj, op le Be^emdg in om- daar USB6' rare boven-op-doen; Dar werd, het plan- weer vibt re trekken m> af jetseewre iie6* alle- partijen- overgenomen-. Har monie en Swfares moeren wet aan' de slag' om een Bedrijfsplan Wv&M/ifiMietfirsg Óók de SfvalsiofTeriheffirg (reiriicirgshef- nng) blijf: vrijwel gtójk. De uiteindelijke be dragen verschillen per situatie en huishou den. Oat- is Puit afhankelijk vs iomenmetalletferraikeripmien. Samen doorpakten dte Vdlgewfjöorr Meer over de plannen11 m Burgemeester en- 2&0B® faro van-her tekort revlnden- rijn wens van vorig ja» om' een jaariljlis- innovatieprijs voor on dernemers in fe stellen-. 0e partij: De WD'(leeft oak. kritiek opdrivot- ondewreepre het belang -/an innovatie- met een Cê* het college op' om- iemand wel of geen gft-contamer beeft rioolrecht. Dit jaar was dat nog 200,-. De stijging is overeenkomstig het vorig jaar leg van het rioleringsstelsel. gens hun onduidelijke finaneièle verantwoording van dirgroittfeflWeirat'ie. Opbeidepmretikregen Pntfl'Groentinks en ae W® riepen' tijdens de al- dé'oppositiepartijen geen voet aan de' gromt bij; gemene beschouwingen'her college op tot e»s- coaUtieparojen CO* en PwWffiroenlinln crerestappett ont-re komen tot «en-nieuw jsnge- öp een- ander punt was er niet roaeer discussie: rencenrrum. CM en «82 «aren rich aan btj een a» wei eon waamchuwing vanuit de opposite- mofie die dringend: vraagt om' 56006-euro evtra- bankeni Be BeW de nieuwe 'cradle to cradle'- maakte: ras voor her jongerenwerk, re Baaidif oir hef hodjet geachte - de nieuwe' manier van. ftttra duur- hoge kermisprijren In- Helden: Wktttowfcr Pleuren jeugd- en gerinsbeleitt Blveree raadsietien maak- raam ondernemen, waar het college mee aan de rei dat hij nag dete maand in een overfeg. met ker- wt'oo* duidelijk dat netnimewejengerencenmim dag: vrili. IW82 en de WD- vinden- liet een. mooie mlscxpioitanren de prljrenaan- deorde afstellen, niet alleen verier moet bieden, maar een bredere gedacbre. ma» zeiden ook dat 'eradfe to cradTe' De raad steunde ook mag een CM-morie om het soclaal-ma8tscnappelijke' funcrie moet krijgen; trekjes begint re krijgen: van een. hype: HbtCDA onderhoud van', bermen; sloren en onverhaide Verantwooroeiijk wethouder ft» Janssen (PnW rel ook dar Heiden wel- met Beide benen op de wegen te uemereren: Dat ifmlgensde iWdondW Stfnamde motie over, en- regde- toe vóór i april' grond moet blijven sfaan. De ftvdfJGC diende her afgesproken niveau gerakt 'rtethooder Ri mer een concreet plan van aanpak te komen-. daarop een door alle partijen: ondersteunde mo- nus. Janssen belooftJe dar. Itiji vervroegd (tomend Raadsbreed bleek er beajigdheidoverdiEtOekomsr ne in. Be verpKchr liet coUege om oij alle rrts- voogaarj aaf bekijken of her onderhoutfindwftad van ner vrijwilligerswerk rond. de relfsrunngi vanre raadsvoomteilen- aan' te geven in ftoeverre weer war intensiever moer. motor van een vitaal platteland! inJ'" www^emofra.nl sinds 1982 Dorpstraat 93 Maasbree (077) 465 33 95 mode en schoenen voor dames, heren, tieners en kinderen 8« o.«

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Heldens Nieuws | 2007 | | pagina 1