S.V. Grashoek opende nieuwe kleedlokalen k Landelijke Natuurwerkdag ook in deze regio Afscheid HenkThiesen van Heidense gemeenteraad JOOSTENAUTO Dommelsch Bier Kipwings piri piri 1 I Thermopane glas! Gouti% Glasservice Verse witlof C1000PANNINGEN Gericht op Limburg Woensdag 24 oktober Beringe I Egchel I Grashoek www.MOOlLlMBURGS.nl Mooi Limburgs Handy Jack 06-26164958 krat 24 flesjes 500 gram kijo Kerkstraat 43 Panningen, tel. 308 12 70, fax 308 12 75 Kwistbeekdal centraal Venlo - Meijel - www.joostenauto.nl Heidens Tel. (077) 307 50 84 - www.glashelden.nl i» I" Het natuurgebied Kwistbeekdal is op zaterdag 3 november één van de 300 plekken waar gewerkt gaat worden op de Landelijke Natuur werkdag. Duizenden deelnemers gaan op deze dag in heel Neder land actief aan de slag in bos, hei de, vennen, trilveen of duingebied. Samen wordt er gewerkt aan on derhoud van natuur en landschap. In korte tijd krijg je als vrijwilliger een goed beeld van de gevarieer de werkzaamheden die natuur- en landschaporganisaties verrichten. De beken in het gebied van het Kwistbeekdal worden momenteel sterk overwoekerd door riet. De vrij willigers gaan het riet en andere begroeiing maaien en afvoeren. Be halve de bijzondere planten zullen ook insecten, vogels en kleine zoog dieren hierdoor weer geschikte bio topen verkrijgen. In het Kwistbeekdal liggen enkele door Staatsbosbeheer aangelegde poelen. De poelen moeten aan de zuidkant vrij gemaakt worden van de begroeiing Met zaag en takkenschaar aan het beheer van dit bijzondere weide en bosgebied. Zij verzekeren de deelnemers een nuttige en aan gename morgen. Eventueel: Op deze locatie bij de poelen zijn ouders met kinderen (of) jongeren welkom. De IVN jeugd is hier al aanwezig. Kinde ren kunnen meehelpen kleine opstal te snoeien en takken op te ruimen. De werkdag begint om 9.00 uur en eindigt om 12.00 uur. In de pauzes wordt voor koffie, thee en chocomel met iets lekkers gezorgd. Verzame len is op 3 november om 8:45 bij het IVN gebouw aan de Kloosterstraat 12 te Helden. Vandaaruit wordt er gezamenlijk naar de twee locaties gereden. Deelnemers wordt aange raden laarzen en werkkleding mee te nemen. Meer info en aanmelden via internet: www.natuurwerkdag.nl of bij de locatieleider Henk van Loon tel. 077-3076874 (vanaf 18:00 uur) of e-mail henk.vanloon@home.nl Wees er snel bij, want er kunnen maximaal op iedere locatie plm. 20 personen deelnemen! Deze locatie wordt ondersteund door gemeente en IKL De Natuurwerkdag wordt De CDA vertegenwoordiger Henk Thiesen uit Egchel nam tijdens de raadsvergadering van 15 oktober om gezondheidsreden afscheid. Zijn opvolger is 'oud' raadslid Mat Ker sten. Fractievoorzitter Marlou Absil sprak tijdens de raadsvergadering over een verlies voor het CDA.Henk Thiesen kennen we als een actief mens, gedreven en een zeer betrok ken raadslid." Henk liet, letterlijk en figuurlijk weten met pijn in zijn hart afscheid te nemen. "Toch zou ik de korte periode als raadslid niet willen missen. Graag wil ik me op een andere manier blijven inzetten voor de Helden- se bevolking". Zij die Henk kennen weten dat hij niet stil kan blijven zitten. Hij wenste zijn opvolger Mat Kersten vegl suc ces. Mat Kersten is geboren in Eg chel, getrouwd in 1973 en ver huist naar Hel den-Dorp. Mat maakte van 2002 tot 2006 deel uit van de CDA- fractie. Hij kent nog veel mensen in Egchel en zal de CDA-vertegenwoordiger zijn voor dit kerkdorp. "Naast de belangen voor heel Helden zal ik speciaal aandacht besteden aan de Egchelse gemeen- Henk Thiesen (links) en zijn opvolger Mat Kersten schap. Met steun van veel CDA-leden en mensen uit Egchel hoop ik een positieve bijdrage te leveren. Een nieuwe start, een nieuwe uitdaging" aldus Mat Kersten. Onderhoud poelen in Kwistbeekdal door jeugdleden IVN worden wilgenopstal en andere bo- mede mogelijk gemaakt door VSB men verwijderd waardoor flora en fonds en de Nationale Postcode Lo- fauna weer kans krijgen. terij. Door onderhoud te plegen; de beken vrijmaken van diverse planten, Wie wil meehelpen? en de poelen aan de zuidkant vrij te De organisatoren, Het IVN Helden, maken van begroeiing zodat de flora doet een oproep aan iedereen die op en fauna weer kans ziet zich verder te zaterdag 3 november mee wil werken ontwikkelen. yyissANj Onder toeziend oog van de jeugdspelertjes (F2) en in een regen van confettie opent wethouder Rinus Janssen(rechts) met behulp van bouwmeester Marco Smeets (links) en terreinbeheerder Martin Peeters (midden) de nieuwe kleedlokalen, (foto GerPeeters) Wethouder Rinus Janssen van de gemeente Helden heeft zondag 21 oktober de nieuwe kleedlokalen van SV Grashoek geopend. De Gras- hoekse voetballers mogen trots zijn op hun nieuwe, kleedlokalen die zij in eigen beheer gebouwd hebben. Het is dan precies 5 maanden gele den dat met de sloop van de oude kleedlokalen begonnen werd. Nu is er op diezelfde plek een prach tige nieuwe kleedaccommodatie verrezen incl. alle benodigde voor zieningen zoals een EHBO ruimte, scheidsrechterslokalen, een tech nische ruimte, centrale dames- en herentoiletten, een werkruimte voor de onderhoudsploeg en een in het gebouw geïntegreerde ballen op bergruimte. (vervolg zie pagina 3)

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Heldens Nieuws | 2007 | | pagina 1