Ons cultuur-erfgoed koesteren J OOSTEN AUTO Openingstijden door Hemelvaartsdag isr Met grote gratis parkeerplaats Afscheid van burgemeester Kieijngeid Inwonerjaarverslag 2006: In dienst van Helden Brand bier Varkensfilet schnitzels Cl 000 PANNINGEN Woensdag 16 mei 2007 in 't dagelijks laeve Heljes Blèdje Gemeentelijke archieven van Meijel overgedragen aan gemeente Helden Venlo - Meijel - www.joostenauto.nl Handy Jack 06-26164958 LET OP: GEWIJZIGDE INLEVERTIJDEN HELDENS NIEUWS I.V.M. PINKSTEREN, zie pagina 3 U bent op donderdag 24 mei 2007 van harte welkom op de afscheidsreceptie van 19.00 tot 21.00 uur in DOK6 aan het Raadhuisplein in Panningen. krat 24 flesjes kilo Kerkstraat 43 Panningen, tel. 308 12 70, fax 308 12 75 Heidens Meuws 88ste jaargang no 20 burgemeester Nol Kieijngeid (midden) wordt door burgemeester Hans Smulders (links) gewezen op een belangrijke pagina in ie Meijelse inventaris, terwijl Marca van de Heuvel (rechts) ook haar belangstelling toont. foto Ger Peeters 'door Mat Nellen) 3e officiële overdracht van de ar- :hieven van de gemeente Meijel foor burgemeester Hans Smulders ran de gemeente Meijel aan bur gmeester Nol Kieijngeid van de jemeente Helden kreeg woensdag J mei zijn beslag in het gemeente- luis in Panningen. Met het onder- :ekenen van de overdrachtsver- daring door beide burgemeesters verd de overdracht van de Meijel- >e archieven bekrachtigd. Uit han den van burgemeester Smulders creeg burgemeester Kieijngeid de nventarissen van de gemeente Meijel De collectie bestaat uit 2 in ventarissen: de archieven tot 1943 »n de archieven van 1943-1995. Burgemeester Nol Kieijngeid loofde sis oud geschiedenisleraar het besluit /an de gemeente Meijel haar archie- /en aan de gemeente Helden, over te dragen. "We moeten onze archieven :oegankelijker maken voor geïnteres seerde mensen. Ne moeten ons cultureel erfgoed coesteren en archieven behoren daar x>k bij. Zonder verleden geen heden ;n toekomst. Door de steeds meer stij gende kosten en regelgeving zijn ook de gemeentes gedwongen meer sa- nen te werken op het gebied van on- :e archieven. Nu is de samenwerking n de regio Helden -Kessel -Meijel en Vlaasbree op diverse gebieden goed te noemen en deze stap (de gemeente Kessel gaat haar archieven overdragen aan de gemeente Helden red.) draagt ook haar steentje bij aan die samen werking. Wanneer we de gemeente Maasbree ook nog over de streep trekken wat betreft die archivering kun je al spre ken van één groot archief voor de Peel Maasstreek Heidens burgemeester ging ook even in op de keuze van de gemeenteraden om voor 1 oktober 2007 te komen tot één ambtelijke organisatie voor de vier gemeentes. "Misschien kan dat leiden tot een fusie van vier gemeentes en ontstaat en een grote plattelandsgemeente van 42.000 inwoners, die haar archieven gezamen lijk onder een dak bewaart voor haar nageslacht", beëindigde hij zijn toe spraak. Bewuste keuze Marca van den Heuvel van de provinci ale archiefdienst, roemde de gemeente Meijel als de eerste gemeente in Lim burg die haar archieven overgedragen gehad. Zij hoopte dat meerdere ge meentes z.s.m. in de voetsporen van de gemeente Meijel zullen treden, "zodat wij in Limburg tot grote gezamenlijke gemeentearchieven komen, die pro fessioneel bemand worden, waarvoor financiële draagkracht is en goed toe gankelijk zijn voor iedereen die in de archieven wil opzoeken." In zijn speech refereerde burgemeester Hans Smul ders aan het verleden. "Wij hadden in de 2e helft van de negentiger jaren bij de verbouwing van ons gemeentehuis- ook onze archiefbewaarplaats gereno veerd en dachten onze tijd ver vooruit te zijn, maar toen in 2001 de nieuwe Regeling Bouw - en inrichting Archief ruimten en Archiefbewaarplaatsen van kracht werd, bleken we niet te voldoen aan die eisen. We konden kiezen voor rigoureuze aanpassingen, maar dat was te kostbaar. Aangezien het niet zeker was, dat de gemeente Meijel in de toekomst zelf standig zou blijven, hebben we be sloten de Meijelse archieven naar de gemeente Helden te verplaatsen. We hebben onze archieven schoon aange leverd zonder "beestjes", diegegam- mastraaldzijn. De gemeente Helden heeft schoon cultureel erfgoed van ons ontvangen." Op de bijeenkomst alleen maar blije gezichten. Burgemeester Hans Smulders mocht een exemplaar van de Meijelse inven tarissen overhandigen aan de Meij else historicus Henk Willems en burge meester Nol Kleingeld bood een eerste exemplaar van de Heidense inventaris sen aan oud-archivaris Theo Duis aan. Toos Wilms, de huidige archivaris van de gemeente Helden, zal ongetwij feld vele mensen in de toekomst wegwijs kunnen en mogen maken in het grote gezamenlijke archief van de gemeente Helden en de gemeen te Meijel. .NISSAN Burgemeester drs. A.M.P. (Nol) Kieijngeid gaat na een ambtsperiode van bijna zeven jaar de gemeente Helden verlaten. Hij wordt burgemeester van de Brabantse gemeente Waalwijk. Voor de gemeente Helden betekent dit een afscheid. Tijdens een bijzon dere openbare raadsvergadering op donderdag 24 mei 2007 om 15.00 uur in het nieuwe Culturele Centrum DOK6 in Panningen neemt de ge meenteraad officieel afscheid van de heer Kieijngeid. In de afgelopen jaren heeft burgemeester Kieijngeid met velen van u kennis gemaakt en ook met velen samengewerkt. Graag biedt het ge meentebestuur u de gelegenheid om de heer en mevrouw Kieijngeid persoonlijk de hand te schudden. f.emetriU Helden foto's Ger Peeters Bij deze Heidens Nieuws ontvangt u de folder: In dienst van Helden. Hierin kijkt burgemeester Nol Kieijngeid terug naar wat er in Helden vorig jaar zoal is gebeurd. De folder is geschreven naar aanleiding van het inwonerjaarver slag 2006. Daarin informeert de burgemeester de gemeenteraad over hoe inwoners worden betrokken bij het maken en uitvoeren van plannen en over de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening. Het volledige inwoner jaarverslag kunt u inzien in het gemeentehuis of via www.helden.nl. Het gemeentehuis is op donderdag 17 mei (Hemelvaartsdag) en vrijdag 18 mei (dag na Hemelvaart) de gehele dag gesloten. Het Milieupark is donderdag 17 mei (Hemelvaartsdag) gesloten. Vrijdag 18 mei en zaterdag 19 mei is het Milieupark geopend van 8.15-12.00 uur. i» 6.»

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Heldens Nieuws | 2007 | | pagina 1