aktie 799,- 1 enper A.S. ZONDAG mode centrum AQQ 119? AQQ Geslaagde boomfeestdag in Koningslust THOMSON 65 CM LCD TV CDA en PvdA/GroenLinks vormen nieuwe coalitie Potloodnarcissen j Bubblicious Zwitserse roomvlaai FOTO ID...4 JAAR PASFOTO'S....4 EURO Cl 000 PANNINGEN Woensdag 29 maart 2006 MODEZONDAG-KOOPZONDAG IN ONS KOMPLEET GERESTYLED MODECENTRUM IN ROGGEL algemene info Tel. Q475-4-91384- op onze bloemenafdeling 3 bosjes bag kauwgum |OP=sO»H Kip-saté broodjes vers uit eigen oven per 3 stuks verpakt Kerkstraat 43 Panningen, tel. 308 12 70, fax 308 12 75 doorsnee 26 cm Onder een stralende zon werden in Koningslust door kinderen van basis school de Springplank nieuwe bomen geplant. Dit allemaal in het kader van de nationale Boom feestdag 2006. Wethouder Rinus Janssen bezocht de kinderen tijdens htm ac tiviteiten op de Brentjes en verraste ze met een vertelling over de natuur. Vanuit het IVN was dhr. Grad Smets aanwezig die de kinderen kort iets ver telde over het leven van de boom. Jonge bomen die oud mogen worden in Koningslust geplant door jonge kinderen...de toekomst van de kern met pit.Dit jaar deden ruim 375 gemeenten (75%) mee aan de Boomfeestdag met ruim 100.000 basisschool kinderen. Zij planten op deze dag ruim 300.000 bomen en struiken, ofwel 100 voetbalvelden! Vorig jaar stond Boomfeestdag in de top 20 van grootste Deze boom gaat geplant worden. landelijke evenementen. In de ge- schiedenis van de Boomfeestdag zijn er ruim 10 miljoen bomen en struiken geplant. Dit maakt Boom-' feestdag wereldwijd uniek, want er is geen andere organisatie op de wereld die zoveel bomen plant of geplant heeft. Handy Jack 06-26164958 ACTIE GELDIG VAN 1 T/M 8 APRIL MARKT 134-PANNINGEN (077) 323 07 95 -WWW.F0T0ID.NL (door Vera Feitges) Het was 30 jaar geleden nog bijna ondenkbaar: een fusie tussen de tennisvereniging van Panningen en Helden. Anno 2006 is dit dan toch een feit. En wat nog veel mooier is om te vermelden: in volledige har monie. Ook over de naam van deze 'nieuwe' vereniging was iedereen het roerend eens: T.V Grootveld. Voorzitter Jeu Rouleaux legt uit: "Het uitgangspunt van de nieuwe naam was dat het niet verwees naar Helden en niet verwees naar Pan ningen. Aangezien het complex gelegen is in het gebied Grootveld, was de keuze snel gemaakt. Terug kijkend durf ik te stellen dat deze fusie geheel probleemloos is verlo pen. In 1999 was de tennisvereniging van Helden toe aan nieuwe banen. Na onderzoek bleek de grond ver vuild en dat betekende extra kos ten, die niet in het budget van de gemeente Helden berekend waren. In 2003 was ook Panningen toe aan nieuwe banen. Dit was aanleiding om onze krachten te gaan bunde len en in 2004 is hierover het eerste gesprek geweest Uiteindelijk werd afzonderlijk van elkaar tijdens de ledenvergaderingen de knoop definitief doorgehakt. Ook de 'sa mensmelting' van de beide bestu ren verliep zonder slag of stoot Het bestuur is dan ook een evenwich tige aftekening van de beide 'oude' verenigingen."Met ruim 400 leden, waaronder 24 competitie spelende teams en 2 jeugdteams is TV Groot veld één van de grootste verenigin gen van Limburg. Inmiddels is op de plek van de 'oude' kantine van TV Panningen/Egchel een prachtig tenniscomplex verrezen met maar liefst 7 tennisbanen. De heer Rouleaux: "Ja, daar zijn we als vereniging ook apetrots op. Dankzij de inzet van vele leden (met 2 rechterhanden) hebben we veel in eigen beheer gedaan. Uiteraard is de aanbouw van de kantine uitbesteed; maar verder zijn er meer dan 1000 vrijwillige uren in gestoken Doordat er bij de Heuf een aantal banen ver dwenen, is er gekozen voor kunst- grasbanen. Hierop kan men het hele jaar door tennissen. Behalve als er een pak sneeuw ligt, want dan zie je de lijnen niet meer! Vanaf november zijn deze banen in gebruik. Het was een hele brok werk, maar het resul taat is er dan ook naar. Veel leden hebben met plezier him vrije tijd in de vereniging geïnvesteerd en dat is een positief gegeven. We hadden ook nog graag nieuw meubilair ge had voor In de vernieuwde kantine, maar ja helaas, het geldpotje is nu leeg.!" Op zaterdag 1 april aanstaande be leeft het tennispark Grootveld haar officiële opening. Om 15.30 uur is er een tennisclinic voor de jeugd door De kogel is door de kerk. Het CDA en de PvdA/ GroenLinks vormen de komende vier jaar de nieuwe coalitie in de gemeente Helden. Wethouder Rinus Janssen licht namens het CDA, dat als grootste politieke partij de keuze voor deze coaljtie toe. "Het CDA Helden heeft eerst verkennende besprekin gen gevoerd met alle fracties van de Heidense gemeenteraad. Het waren open gesprekken waarbij in een positieve sfeer belangrijke uitgangspunten aan de orde zijn geweest. Belangrijke speerpunten van de diverse partijen werden daarbij besproken. Ook werden door de uitgenodigde partijen uitspraken gedaan ten aanzien van de gewenste coali tievorming. Een aantal varianten kwam daarbij ter tafel. Wel of niet een coalitie van drie partijen? Uit eindelijk is door het CDA en de P.v.d.A./GroenLinks in een ver volggesprek samen de conclusie getrokken dat een coalitie tussen hun beide het meest voor de hand liggend isJSfa intern beraad van de CDA fractie is komen vast te staan dat mede gezien de sfeer en inhoud van de gesprekken een coalitie tus sen CDA en P.v.d.A./GroenLinks de meest wenselijke optie was. Daaraan lag een zorgvuldige afwe ging ten grondslag. Allereerst doet dit het meeste recht aan de verkie zingsuitslag. CDA Helden is met 45% van de stemmen de grootste partij en de P.v.d.A./GroenLinks, 23% van de stemmen, had de groot ste stemmenwinst en tevens de twee grootste partijen in Helden. Er zijn voldoende programmati sche overeenkomsten om een goed, samenhangend en uitdagend coa litieprogramma 2006-2010 te schrij ven. Beide partijen stellen vast dat er geen belemmeringen zijn om te komen tot overeenstemming en een goede samenwerking. Bij de afweging om twee of drie partijen in de coalitie te betrekken speelden slagvaardigheid, voldoende draag vlak, portefeuille verdeling en het daarbij behorende kostenaspect een belangrijke rol. Bij een even redige verdeling zouden bij 3 par tijen 4 wethouders nodig zijn. Drie wethouders in Helden vinden wij voldoende. De uiteindelijke keuze voor een coalitie met twee partijen kan rekenen op een goede slag vaardigheid en stabiliteit met vol doende draagvlak. Samen hebben ze 11 van de 17 zetels in de Heidense gemeenteraad. Bij een coalitievor ming tussen deze partijen worden Rinus Janssen en Peter Fleuren van het CDA en Raf Janssen van P.v.dA./GroenLinks voorgedragen als wethouder. niemand minder dan Jacco tuitingn. Om 17.00 uur' verricht Wethou der Janssen de officiële opening. Vervolgens spelen Jacco Eltingh, Michelle Gerards, Sanne v.d. Big- gelaar en Ton Smeets om 17.45 uur een demonstratiepartij. En om 18.30 worden de officiële handelingen beëindigd met een tennisclinic voor sponsoren en een aantal senioren door Jacco Eltingh. De Keverberger Muzikanten zorgen deze middag voor de muzikale om lijsting. De kinderen kunnen zich deze middag heerlijk uitleven op de twee luchtkussens en deelnemen aan een ballonnenwedstrijd. Ieder een is dan ook van harte welkom om deze zaterdag de inzet van vele handen te komen aanschouwen. Heidens Meuws in t dagelijks laeve Heljes Blèdje 87ste jaargang no 13 modern vormgegeven LCD TV van topkwaliteit van 999,- voor h AJX HEYTHUYSEN: 0475-493613 PANNINGEN: 077-3060210 WEERT: 0495-532175 11.00 tot 17.00 uur mode en schoenen voor dames, heren, tieners en kinderen A A zak a 10 stuks u. Week 12 2006 Aanbiedingen zijn geldig t/m zaterdag 1 april 2006 prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden aanbiedingen zijn niet bestemd voor grootverbruikers en/of wederverkopers. Op de aanbiedingen waarbij op=oPstaat vermeid, is onze actiegarantie niet van toepassing. Deze zijn uitsluitend geldig zolang de voorraad strekt. 'De wettelijke bepalingen m.b.t verkoop alcohol zijn ook van toepassing in onze winkets. 499 Openingstijden: ma. t/m woe.: 8.00 - 20.00 uur do. vr.: 8.00 -21.00 uur za.: 8.00 - 20.00 uur

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Heldens Nieuws | 2006 | | pagina 1