Tien Heldenaren koninklijk onderscheiden Samen koninklijk Handy Jack TuÓSfié woensdag 4 mei 2005 California Cocktail Worstjes Ambi Pur Flush Tonitta heerlijk Italiaans ijs Moederdagtaartje voorheen mddeti-Cindurq in 't dagelijks laeve Heljes Blèdje86ste jaargang no 18 viescommissie cultuur Helden (GAKU). Piet Dorssers (63) uit Helden-Dorp was van 1981-1999 bestuurslid voormalige Rabobank Helden en betrokken bij diverse fusies. Hij is vanaf 1999 vice-voorzitter van de Rabobank Helden-Kessel-Maas- bree Hij is al enkele jaren lid van het groepsbestuur dagbesteding gehandicapten 'de Wendel' Verder bekleedde hij o.a. bestuursfuncties bij de Zoncoöperatie en de afzet- coöperatie van bloementelers Ho ratio. (vervolg zie pag. 9) Opsteekmiddag voor jong en oud. Bel voor een afspraak 11 en 18 mei De Gouden Leeuw uitgeverij bv 0 Op maandag 2e pinksterdag 16 mei zijn wij GESLOTEN Inlevertijden voor week 20 ADVERTENTIES Vrijdag 13 mei 12.00 uur 0 NIEUWSKOPIJ Vrijdag 13 mei 10.00 uur 0 SPORTKOPIJ Dinsdag 17 mei 8.00 uur NOG DEZE ZOMER UW EIGEN ZWEMBAD...! 2 blikken a 200 gram 4x55 ml (1 start 3 navul) Ocean of Green fields diverse smaken beker 1 liter ^iil Heerlijk Vers Feestelijk gedecoreerd taartje gevuld met heerlij ke aardbeienbavaroise Kerkstraat 43 Panningen tel. 308 12 70 fax 308 12 75 Gewijzigde openingstijden deze week: Woensdag 04-05 vanaf 19.00 uur gesloten i.v.m. Dodenherdenking Donderdag 05-05 hele dag gesloten i.v.m Hemelvaartsdag Vrijdag 06-05 geopend van 08.00 - 22.00 uur Vrijdag 29 april heeft burgemees ter Nol Kleijngeld negen Heldenaren koninklijk onder scheiden in het ge meentehuis in Panningen. Een dag eerder had wethouder Rinus Janssen in Hout- Blerick de konink lijke onderschei ding Lid in de Orde van Oranje Nassau uitgereikt aan Nel lie Vanlier In het gemeente huis in Panningen kreeg Ton Leen- ders de decoratie Ridder in de Orde van Oranje Nassau terwijl Jan van den Beucken, Wiet Driessen, -Annie Geurtj ens-Smets, Gretha Steeghs- Kuijpers, Fons Willems, Piet Dors sers, Frans Kor- De negen gedecoreerden: zittend van links naar sten en Lenie Krij- Steeghs-Kuijpers, Ton Leenders en Annie Geurtj ens- nen-Verlaak, allen Driessen, Jac van den Beuken en Fons Willems. benoemd werden tot Lid in de Orde van Oranje Nas- stuurslid van ZijActief Limburg, sau. Hieronder in het kort de ver- Vanuit het provinciaal bestuur is diensten van tien gedecoreerden zij lid van diverse commissies, zo- Ton Leenders (61) uit Helden- ais de Limburgse Vrouwen Raad, Dorp was tot voor kort leraar aan Vrouw en Arbeid, Leader Plus en het Bouwens- van der Boijecollege Mensen in Nood. Ook was zij van in Panningen. Vanaf 1999 is hij be- 2001-2005 voorzitter van de Raad stuurslid van de heemkundever- ZijActief Verder is mevrouw Van- eniging en streekmuseum de lier actief als coördinator van Moennik. Sinds 2001 is hij vice- Lourdesreizen, coördinator collec- voorzitter van de Moennik. Ton is tes, lector in de kerk van Helden, vanaf 1987 nauw betrokken bij lid commissie Streekmarkt Hei- Stichting Literair Café Helden. In den, secretaris van het parochie- september 1998 werd hij voorzit- werk, gastouder van kansarme ter. Ton stond in 1991 mede aan de buitenlandse kinderen. Voor foto wieg van de Stichting Leven rond de dood, waarvoor hij de termina le thuiszorg vrijwilligers coördi neert en waarvoor hij ook bestuur lijk actief is. Ton Leenders was ook een van de mensen die in 1995 Om roep P M oprichtte. Hij was ook enkele jaren voorzitter van Om roep P M. Ton heeft ook in de be ginjaren van de Stichting Deporta tie Helden oktober 1944 Noord- en Midden-Limburg een belangrijke rol gespeeld. Vanaf 2000 is hij ook lid van het kerkbestuur H. Lam- bertusparochie dekenaat Helden en ook voorzitter van een overleg groep samenwerking parochies Helden-Panningen-Egchel. Ver der bekleedt het oud-raadslid en oud-wethouder van de gemeente Helden nog diverse andere maat schappelijke functies. Nellie Vanlier (62) uit Panningen.kreeg bij haar afscheid zie elders in dit nieuwssblad als Kringvoorzitter van Zij Actief Jac van den Beucken (69) uit Be- Helden-Maasbree-Venlo-Beesel. ringe kent iedereen als een der het lintje uitgereikt. Zij Actief heeft boegbeelden van schutterij Sint een belangrijke rol in haar leven Hubertus Beringe Jac bekleedde bepaald. Van 1986-1999 was ze be- diverse bestuursfuncties o.a. secre- stuurslid en later voorzitter van de taris en voorzitter was en is lid afdeling Helden en van de schietcommissie, maar ie- van 1986-2005 penningmeester/se- dereen kent hem ook als jarenlan- cretaris en later voorzitter van de ge kantinebeheerder van de schut kring Helden. Zij is ook enkele ja- terij. Ook maakte Jac zich enkele ren actief geweest als hoofdbe- jaren verdienstelijk als bestuurslid Nellie Vanlier-Schers uit Helden-Dorp werd op 28 april ko ninklijk gedecoreerd. Twee jaar geleden werd haar man Herm Vanliét koninklijk on derscheiden. Nellie en. Herman Vanlier zijn het tweede echt paar in de gemeente Helden die deze eer toekomt. Herman Vanlier (links) en Nel- lieVanlier (rechts op foto) zijn zeer vereerd met deze koninklijke onderscheidingen. ger Carnavals vereniging 'de Kuus oeht Kepèl, maar iedereen kent haar vanaf 1979 als vrijwilli ger bij het Regio naal Unicef Co mité Helden- Baarlo-Kessel- Maasbree. Zij is ook vrijwilliger bij de stichting 'de Wendel' Ver der was zij be stuurslid van het Katholieke Vrouwengilde Helden, hd van de Beheerraad van de stichting Kreato Thorn, costumière van de Venlose Re vue, hulpouder bij Crèche Rob bedoes actief als bestuurslid van gymnastiekver eniging SSS Hei- rechts Lenie Krijnen-Verlaak, Frans Korsten, Greta den en enkele ja- -Smets. Staand van links naar rechts: Piet Dorssers, Wiet ren vrijwilliger Foto GerPeeters. bij de RK Pa rochie van carnavalsvereniging Beringse O .L.Vrouw van zeven Smarten. Kuus Gretha Steeghs-Kuijpers (72) uit Wiet Driessen (61) uit Beringe is al Panningen is vanaf 1976 voorzitter vanaf 1964 vrijwilliger bij schutterij van het dameskoor Padako en was St. Hubertus Beringe De in Maas- jarenlang bestuurslid en penning- bree geboren inwoner van Berin- meester van buurtvereniging ge werd niet alleen drie maal Everlo. Ze is al tientallen jaren col- schutterskoning, maar heeft zich lectant voor goede doelen: meer ontpopt als verenigingsman met dan 25 jaar voor de Nierstichting, bestuurlijke kwaliteiten. Hij is 25 meer dan tien jaar voor het astma jaar bestuurslid. In 1996 werd hij fonds, reuma fonds en prinses voorzitter. Wiet is vanaf 2002 ook Beatrixfonds waarvan zij ook vijf buksmeester van zijn geliefde jaar lang comitélid van Helden is schutterij. Vanaf 2001 maakt hij geweest,. Vanaf 1995 is zij bestuurs- deel uit van het bondsbestuur van hd, kaderlid en vrijwilligster van de vereniging samen en alleen voor 150-200 alleenstaanden met twee structurele activiteiten per maand, tevens heeft zij zitting in een werkgroep voor alleenstaan den van de vereniging ZijActief Panningen, Vanaf 998 is zij bestuurslid van de vereniging van eigenaren van een appartementencomplex 'de Zwenk'. Fons Willems (77) uit Helden is vanaf 1991 secretaris van het be stuur van de Stichting Leven rond de dood Helden Meijel en maakt hij deel uit van het bestuur van de Stichting Samenwerkingsverband VTZ Noord-Limburg, een samen werkingsverband van de zuster- stichtingen uit Venlo en Venray. Onder zijn voorzitterschap kwam een fusie tot stand met de Heerlen- se zusterstichting Instituut Mens de bond Juliana. In de jaren zestig en Arbeid. In deze hoedanigheid was hij lid van de Raad van Elf van was hij zeer actief lid van de lande- Carnavalsvereniging Beringse lijke vereniging NVB (Nederland- Kuus. Vanaf 2000 is hij lid van het se Vereniging voor Beroepskeuze), kerkbestuur en kerkmeester van Hij was van 1982-1998 de Parochie Heilige Jozef Beringe voorzitter van het bestuur van de Van de kleindierensportvereni- vereniging het Groene Kruis Hei- ging Onder Ons Helden is hij be- den-MeijeL Ook heeft in 1976 aan stuurslid en oprichter van een af- de wieg gestaan van Hockeyclub deling voor sierkalkoenen Helden en was hij jarenlang vrij- Annie Geurtjens-Smets (76) uit williger bij deze club. Vanaf 1981 is Panningen was jarenlang vrijwilii- hij al lid van de gemeentelijke ad- Heidens Meuws HM KAPPERS PANNINGEN Markt 46, tel. (077) 307 12 03 TEL. (O77) 307 19 80, FAX (077) 307 60 43 fjrmzwem DOOR SPECIALE IMPORT ZEER SCHERPE PRIJZEN Panningen 077 308 2725 0» 4» Week 182005 Aanbiedingen zijn geldig t/m zaterdag 7 mei 2005 prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden aanbiedingen zijn niet bestemd vnor grootverbruikers en/of wederverkopers. Op de aanbiedingen waarbij op=°Pstaat vermeld, is onze actiegarantie niet van toepassing. Deze zijn uitsluitend geldig zolang de voorraad strekt 'De wettelijke bepalingen mh.t verkoop alcohol zijn ook van toepassing in onze winkels.

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Heldens Nieuws | 2005 | | pagina 1