Interculturele ochtend met als thema: Niet over maar mèt elkaar praten Deze week: 25% korting! SSPLUS Gommans Handy Jack Groenrijk Maasbree' rpööTl opgeteld de beste verssupermarkt op onze brood- en banketafdeling Kerstkaartei Heidense kinderen komen op voor de kinderrechten 5.35 2.39 C.39 1.62 I NIEUWTJE Goutiérbv x: Glasservice KOOPZONDAG 28 november Huiswijn Ariel wasmiddel Rundergehakt Fanta of Sprite Blader snel verder. woensdag 24 november 2004 voorheen: Midden-Cimburq 85e jaargang no. 48 iJ jfejff w$7 DA KEPELLO Verbouwing? Nieuwbouw Alle glaswerken Tel. (077) 307 50 84 Kerst- en sfeershow Jeopend van 11.00-17.00 uur (door Mat Nellen) Afgelopen week was de week van de kinderrech ten. Ook in Ne derland werd hier uitvoerig op de basisscholen bij stilgestaan. Op basisschool de Li aan in Helden- Dorp werden twee spreekbeur ten gehouden over de kinder rechten. Sylvie Verbruggen, Briit Verboeket en Maud Korsten gaven hun spreekbeurt in groep 8, maar wij waren te gast in de klas van juffrouw Jans PhilipsenDaar hielden Emme- lie Caelers (H), Sanne Titulaer (12) en Liza van Lier (10) een spreekbeurt. De drie meiden hadden de zaak goed voorbereid Ook de presentatie stond als een huis. Ze hadden hun spreek beurt in hoofdstukken verdeeld. Waar het woord moest onderstreept worden met foto's, voorwerpen of il lustraties op het bord, werd daarvan goed gebruik van gemaakt. We heb ben nooit geweten dat er zoveel kin derrechten zijn. Rechten, die niet al tijd door ons volwassenen worden gerespecteerd en dan hebben we het niet alleen over kinderarbeid. Dat kinderen recht op een eigen mening recht op onder wijs, recht op him lichaam hebben, recht op zorg heb ben, dat werd heel duidelijk gemaakt. Uit him spreek beurt kwam ook goed naar voren, dat mensenrech ten gerespecteerd dienen te worden. Sommige van de opgesomde voor beelden konden ook betrekking hebben op onze samenleving. Em- melie, Sanne en Liza besteedden ook aandacht het werk van Unicef en de Verenigde Naties en maakten aan hun klasgenoten, de aanwezige ou ders en uw verslaggever duidelijk, dat we kinderen die het niet zo goed hebben als ons kunnen helpen door mee te doen aan de Unicef-wandel- tocht en het kopen van Unicefwens- kaarten en andere producten. Hoed je af voor Emmelie, Sanne en Liza jullie verhaal en boodschap waren erg duidelijk We moeten de rechten van de kinderen koesteren. Het zijn immers de volwassenen van morgen!! (door Mat nellen) Het Platform Ontwikkelings samenwerking Helden, het Platform Allochtonen Helden en de Werkgroep Festival Kleurrijk Helden hadden al langer de interculturele the ma ochtend Niet over elkaar mèt elkaar praten, die op zon dag 28 november in het activi teitencentrum van Vorkmeer (de voormalige huishoud school red.) aan de Kerk straat in Panningen gepland, maar door de recente gebeur tenissen in de gemeente Hel den (o.a. brand in de Heidense moskee red.) blijkt er nog meer behoefte te zijn aan zo'n thema-ochtend. Dat onder streepten j.l. donderdag Allal Amhaouch, voorzitter van het Al lochtonen Platform Helden, Tiny Gielen van de werkgroep Festival Kleurrijk Helden en burgemeester Nol Kleijngeld van de gemeente Hel den in het gesprek dat wij met hen hadden. "We moeten met elkaar in gesprek durven te gaan. We moeten samen een goede toekomst opbouwen, hoe wel onze culturen verschillen, maar ook vele overeenkomsten hebben. Door met elkaar in gesprek te gaan, kunnen we bestaande vooroordelen verkleinen", stelt Allal Amhaouch. "Vaak bekruipt mij het gevoel, dat autochtone mensen het ge sprek met ons willen aangaan over gevoelige zaken, maar het niet durven. Liever zwijgen dan praten." Burgemeester Nol Kleijngeld vult aan:. "We moe ten zaken durven te benoemen. We zullen de dialoog met el kaar moeten aangaan. Minder hameren op de verschillen, maar meer kijken naar wat we gemeenschappelijk hebben. Respect hebben voor eikaars cultuur en eikaars mening.Ti ny Ghielen: 'Allochtonen en au tochtonen dienen samen met elkaar na te gaan welke problemen of vragen er leven, wat de achter gronden van die problemen zijn. Sa men zoeken op welke wijze wij de problemen kunnen oplossen." Allal menleving van alle bevolkingsgroe pen in de gemeente Helden kunnen met hun aanwezigheid en hun ver bale inbreng positieve bouwstenen aandragen", stelt Tiny Ghielen. "Sa men werken aan een samenleving, waar we elkaar respecteren in de ruimste zin des woords, waar we een luisterend oor hebben voor de ander en samen in gesprek mèt elkaar naar het beoogde doel streven: een leefba re samenleving voor iedereen in de gemeente Helden", besluit burge meester Nol Kleijngeld het gesprek. De thema-ochtend begint zondag 28 november om 10.00 uurIn 10.30 uur zal burgemeester Nol Kleijngeld de Amhaouch legt uit welke thema's op die thema-och tend aan de orde komen. "In groepen onder leiding van een allochtone en een au tochtone gespreksleider wil len we over de volgende the ma's mèt elkaar van gedach ten wisselen: de positie van jongeren, de positie van ou deren, de positie van vrou wen, de sport en godsdienst. Thema's die jong en oud on getwijfeld zullen aanspre ken." De initiatiefnemers van deze thema-ochtend hebben alle Heidense verenigingen en organisa ties aangeschreven"Iedereen is ech ter van harte welkom. Alle mensen die belang hechten aan een goede sa- bijeenkomst openen. Vervolgens zal dagvoorzitter Raf Janssen van het Platform ontwikkelingssamenwer king de thema-ochtend leiden. Rond 13.00 uur is deze belangrijke thema ochtend afgelopen. Het is voor de organisatoren te ho pen, dat deze thema-ochtend goed bezocht wordt door allochtonen en autochtonen. Iedereen immers ge baat bij een samenleving, waar vrij heid van meningsuiting, maar vooral respect en begrip voor elkaar met een hoofdletter worden geschreven. 1 f.lfl Kerkstraat 43 Panningen tel. 308 12 70 fax 308 12 75 Openingstijden: ma. t/m woe.: 8.00 - 20.00 uur do. vr.: 8.00 - 21.00 uur za.: 8.00 - 20.00 uur Kaupmanshof 34 Helden Geldig ma. 22-11 t/m zat. 27-11-2004 Ontspannende rugmassage =0 15,- Bestel ze tüdig Graphic Products Panningen T. 077 - 306 00 36 Na 10 december worden er geen bestellingen meer aangenomen HELDENS NIEUWS Markt 53 Panningen t: (077) 307 24 731 Kanaalweg 7 5993 AZ Maasbree Tel. (077) 465 00 80 Halfioet wit, wit rosé of rood doos 6 flessen a 1 liter Wij verkopen geen alcohol aan nen onder personen onder de 16 jaar actieprijs per liter 1.67 ld.» Week 48 2004 Aanbiedingen zijn geldig t/m zaterdag 27 november 2004 prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden aanbiedingen zijn niet bestemd vonr grootverbruikers en/of wederverkopers. Op de aanbiedingen waarbij op=op staat vermeld, is onze actiegarantie niet van toepassing. Deze zijn uitsluitend geldig zolang de voorraad strekt 'De wettelijke bepalingen m.b.t. verkoop alcohol zijn ook van toepassing in onze winkels. diverse soorten zak 2,7 kilo, pak 56 tabletten of flacon 3 liter actieprijs per kilo 2.59/ liter 2.53 8," kilo diverse smaken fles 1,5 li K A P P E R PANNINGEN Markt 46, tel. (077) 307 12 03 RUIMT OP!! Dat is niet gewoon meer Edah

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Heldens Nieuws | 2004 | | pagina 1