Kapelaan Ed Smeets neemt afscheid in Helden en Panningen Bode Kruis Welfareverkoop S| Kerstkaarten "Solidariteit gevraagd tussen generaties Handy Jack Mogelijkheden Subsidie Agrarisch Natuurbeheer en Particulier Natuurbeheer beperkt fpöSMiRPR» J Vj 1 (p5nBiÉKW»i^B J| pTvóóRPÉli^B Thermopane Glas! Goutiépbv Glasservice Gratis make-up advies I NIEUWTJE Wethouder Peter Fleuren: 1 1 ^Wasmiddel j"5pftRÉÉRPRHSj <$>Luiers Heineken bier woensdag 10 november 2004 voorheen: WtiddenL-Cimlturq |tiS' Bestel ze tijdig Herfstsalade |DA KEPELLO Graphic Products Panningen T. 077 306 00 36 1 L: ...«01 per liter 0.98 pi)331^B| MB totaal of bont -/mmm mini, midi, junior, maxi of maxi+ 1 pak ii&fl Kerkstraat 43 Panningen tel. 308 12 70 fax 308 12 75 Openingstijden: ma. t/m woe.: 8.00 - 20.00 uur do. vr.: 8.00 - 21.00 uur za.: 8.00 - 20.00 uur HELDENS NIEUWS.- iuiz jjno. 46 Kapelaan Ed Smeets neemt in twee etappes afscheid van zijn pa rochianen in Panningen en Helden. Zoals bekend is Ed Smeets benoemd tot pastoor in Landgraaf. Zondag 14 november is er om 10.30 uur in de Lambertuskerk in Hel den-Dorp een eucharis tieviering. Deze wordt muzikaal opgeluisterd door het dameskoor, herenkoor en kinderkoor. Aanslui tend krijgt iedereen de gelegenheid om afscheid te nemen van kapelaan Ed Smeets in gemeen schapshuis de Riehn. Za terdag 20 november neemt kapelaan Ed Smeets officieel afscheid van zijn parochianen in Panningen. Op het hoogfeest van Christus Koning wordt hij en de concelebran ten om 18.45 uur afgehaald aan de pastorie door schut terij St. Leonardus Pannin- ge-Egchel. Vervolgens wordt het nieu we schuttersvaandel ingeze gend. Om 19.00 uur wordt de fees telijke afscheidsmis geceleb reerd. Muzikale medewerking aan deze mis wordt verleend door koninklijke harmonie Concoria Panningen, het da mes- en herenkoor. Meer deatils over deze af scheidsmis en de aansluiten de afscheidsreceptie in Pan ningen feest u in onze uitga ve van woensdag 17 novem ber, waarin we ook een gesprek met kapelaan Ed Smeets hebben. Op woensdagmorgen 17 november is tijdens de markt, u bent het al van ons gewend, onze jaarlijkse Sinter klaas verkoop. We zitten weer in ons eigen Rode Kruis gebouw aan de Kerkstraat in Panningen. De ver koop begint om 09.00 uur en duurt tot ongeveer 12.15 uur. U kunt daar rustig kijken en kopen. Wat kunt u zoal verwachten? Sokken, schorten, dekservetten van Beiers Bont, Caro- la of geborduurd, er zijn ook een paar mooie kerstdekservetten, slab betjes, beestjes, das met wantjes en muts, ook kaarten ontbreken niet en nog meer spulletjes. Komt u gerust kijken en zie waartoe ouderen in Helden en Kessel nog in staat zijn om te maken. Zij vinden hierin een zinvolle en aangename tijdsbesteding en zijn al tijd weer trots op wat zij gemaakt hebben. Met elkaar bezig zijn, een praatje maken, daar halen zij veel voldoening uit. Dat het dan ook nog een gezellige middag oplevert, is mooi meegenomen. Een uitspraak van een deelneemster: ik kom hier zo graag, jammer dat de middag zo gauw om is! Mocht u belangstelling hebben om als vrijwilliger of als deelneemster aan deze middagen mee të werken, kom dan gerust kij ken en maak een praatje met de da mes onder het genot van een kopje koffie. Tot ziens op woensdag 17 november vanaf 09.00 uur in het Rode Kruis ge bouw, Kerkstraat 11 in Panningen. Veel interesse voor subsidieregelin gen als agrarische neventak conclu deert Milieucoöperatie Peel en Maas De overheid heeft tot doel om de Ecologische Hoofdstructuur te reali seren. De provincie en ook de Re constructie hebben dit ook tot doel gesteld en willen dit ook realiseren. Jammer genoeg is de manier om hier invulling aan te geven door grondeigenaren enigszins beperkt. Waar vorig jaar bosaanleg buiten de EHS nog mogelijk was, zal dit nu niet kunnen. Maar er blijven in ge heel Noord en Midden Limburg nog vele plaatsen waar ontwikkeling van nieuwe natuur of agrarische na tuur nog mogelijk is. Vanaf begin no vember weer mogelijk (vervolg z.o.z.) Tel. (077) 307 50 84 Een van de percelen waarop al een overeenkomst Subsidie Agrarisch Na tu urbeheer rust. sla met kipreepjes, champignons en uien, stokbrood en kruidenboter fcS,50 Markt 53 Panningen t: (077) 307 24 Na 10 december worden er geen bestellingen meer aangenomen K A P P E PANNINGEN Markt 46, tel. (077) 307 12 03 (door Mat Nellen) Peter Fleuren (CDA) is wethouder economische zaken in de gemeente Helden. Hij is lid van de Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Vereniging Nederlandse ge meenten en voorzitter van het Pen sioenfonds Werk en Reïntegratie. Vanuit deze invalshoek geeft hij als lokale politicus zijn mening over de uitdagingen die we in de nabije toe komst moeten gaan aanpakken. Hieronder komt hij uitvoerig aan het woord. "Er is de laatste maan den veel onrust ontstaan over de door de regering aangekondigde wijzigingen in de pensioenen. Als Heidense CDA politicus ben ik daar de afgelopen maanden regel matig door inwoners op aangespro ken. De na-oorlogse geboortegolf is nu aan de beurt om vervroegd uit te treden. Deze mensen zijn terecht verontwaardigd. Zij zijn altijd soli dair geweest met de oudere genera ties. Zij hebben jarenlang AOW en VUT premie betaald om voor deze mensen een oudedagvoorziening te financieren. Daarnaast hebben zij ook nog premie betaald voor him eigen (pre)pensioen. Zij vragen de jongere generatie nu ook met hen solidair te zijn. Graag geef ik hier mijn visie over het waarom van een andere aanpak en de nieuwe uitda gingen waarvoor we met zijn allen staan. Wat is er aan de hand? De lasten in de nabije toekomst zul len veel hoger worden. Uiteindelijk zullen we de tol voor de kosten van de vergrijzing samen moeten gaan betalen. Als je kijkt naar de bevol kingsopbouw van Nederland (zie afbeelding) worden de zaken snel duidelijk. De bevolkingspiramide van Nederland heeft meer de vorm van een urn, waarvan de dikke buik in de komende jaren met pen sioen gaat. De dan relatief steeds kleiner wordende werkende bevol king moet voor deze grote groep de AOW en de gezondheidszorg gaan betalen. En wie moet die zware las ten de komende 25 jaar opbrengen? Het zijn de tweeverdieners met kinderen in het spitsuur van hun le ven. Om met de levensstandaard van de huidige tijd mee te kunnen maken zij vele uren met werken en reistijd van en naar him werk, thuis en kinderopvang. Hoeveel solidari teit met de oudere generatie kun nen we nu van hen vragen? De overbuurman met een goed pensioen zien zij het hele jaar de camper in- en uitpakken. Want laten we het een en ander re lativeren. We hebben in Nederland met een pensioenvermogen van 500 miljard Euro het meeste ge spaard van heel Europa. De pen sioengerechtigden van nu gaan door de bank genomen een zonnige toekomst tegemoet. En zoals het er nu naar uitziet valt het voor de nu nog werkende 55 plussers ook nog allemaal mee. Zij behouden hun ou de rechten en na 40 jaar zwaar wer ken kan men gewoon met pen sioen. Voor de jongeren blijven er ook behoorlijk wat mogelijkheden om hun (pre)pensioen op een wat meer individuele wijze te regelen. De financiering van de vergrijzing komt straks wel op hun schouders. Waarom kiest deze regering voor een ander beleid? Al lang hebben de voorgaande regeringen de proble men m.b.t de bevolkingsopbouw zien aankomen. Er is veel te lang door de overheid aangezien hoe er veel te veel niet werkenden in de WAO, WW en de bijstand niet wer den ingeschakeld in het arbeids proces. En nu moeten er maatrege len komen. Er zijn gewoon te wei nig werkenden om de vergrijzing te financieren. De enige oplossing is dat er meer mensen moeten gaan werken: dus gemiddeld langer wer ken en meer mensen in het arbeids proces inschakelen. Het is echter een ondoenlijke zaak voor het kabi net Balkenende dit nu in één keer te repareren, waar de vorige rege ringen niet de daadkracht voor hebben gehad. De huidige regering heeft daarom gekozen voor een ge leidelijkere aanpak omdat grote so ciale onrust niet in het belang is van het solidariteitsgevoel dat we juist nu hard nodig hebben. Daarvoor is het nodig dat de huidige pensioen fondsen hun rol moeten kunnen blijven vervullen. De verontwaar diging en onrust met betrekking tot de wijziging in de pre-pensioenre- gelingen is begrijpelijk, maar er zal iets moeten gebeuren. Er zullen meer mensen moeten werken dan in de oude regelingen het geval was. Wat moet er gebeuren? Ons sociaal stelsel is gebaseerd op soli dariteit. We hebben dit juist nu meer nodig. Er moet weer een groot draagvlak komen voor solidariteit tussen de generaties zonder uit het oog te verliezen dat de omstandig heden drastisch gaan wijzigen. Daarvoor moeten zowel de jongere als de oudere generaties begrip hebben. Het is onmogelijk dat alles bij het oude blijft. De lasten voor de solidariteit moeten voor iedereen te dragen zijn en breed worden geac cepteerd. Daarvoor moeten jonge gezinnen worden ondersteund als beide ouders het druk hebben om carrière en kinderen te combine ren. We zullen een beroep moeten doen op vrijwilligerswerk en hulp aan gezinnen door de nog fitte ge pensioneerden om de samenleving draaiende te houden. Het is in het licht van deze problemen onaccep tabel dat er jongeren zijn die niet werken. Gemeenten, UWV en werkgevers zullen samen daad krachtig aan de slag moeten om werkelozen, gedeeltelijk arbeids ongeschikten en bijstandsgerech tigden zo snel mogelijk aan het werk te helpen. Het is allemaal hard nodig om onze vergrijzende samenleving leefbaar en betaalbaar te houden. Met name werkgevers moeten hun verantwoordelijkheid nemen door de moeilijk plaatsbaren op te lei den. De gemeente kan daar een be langrijke rol in spelen door een doelgericht werkgelegenheidsbe leid en overleg met het bedrijfsle ven. Over enkele jaren hebben we ze hard nodig. Ook moeten de omstandigheden en werktijden voor oudere werkne mers worden aangepast, zodat ze als ze dat zelf willen langer kunne blijven werken. Door de gewijzigde leeftijdsopbouw van de bevolking moeten nu alle hens aan dek." Tot zover de visie van wethouder Peter Fleuren van de gemeente Helden. zak 2700 gram probeerprijs per kilo 1.29 krat 24 flesjes a 0,3 liter verkopen geen LU :-L afcohol aan personen onder de 16 jaar Cg^Jf8M| ,r Week 46 2004 Aanbiedingen zijn geldig t/m zaterdag 13 november 2004 prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden aanbiedingen zijn niet bestemd voor grootverbruikers en/of wederverkopers. Op de aanbiedingen waarbij op=op staat vermeld, is onze actiegarantie niet van toepassing. Deze zijn uitsluitend geldig zolang de voorraad strekt. 'De wettelijke bepalingen m.b.t verkoop akohol zijn ook van toepassing in onze winkels.

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Heldens Nieuws | 2004 | | pagina 1