E.M.M. Koningslust naar bondsconcours Fanfare St. Cecilia Helden op concours Handy Jack Kerstkaarten Biefstuk Cajunreepjes Kuikenbouten Kipfilet IBROODJE V«WEEK/ [da Goutiéi^bv Glasservice Gratis huidanalyse Albert Kersten actief als waarnemend burgemeester Nederweert rundvlees kilo kilo Kerkstraat 43 Panningen tel. 308 12 70 fax 308 12 75 Openingstijden: ma. t/m woe.: 8.00 - 20.00 uur do. vr.: 8.00 - 21.00 uur za.: 8.00 - 20.00 uur ;*ir hMtffai Nieuwtje KEPELL0 .Aanstaande zondag is dé grote dag voor de muzikanten van fanfare Eendracht Maakt Macht uit Ko- ningslust. Dan neemt de vereniging onder leiding van dirigent Theo Schreurs namelijk deel aan het bondsconcours in theater De Oran jerie in Roermond. Alle repetities en concerten van het afgelopen jaar stonden in het teken van de voorbe reiding op dit Bondsconcours en de Koningsluster muzikanten zijn er dan ook klaar voor om op deze dag op hun hoogste niveau te presteren. Met ingang van dit jaar is de opzet van de bondsconcoursen van de Limburgse Bond van Muziekgezel schappen (LBM) vernieuwd, met als doel de concoursen aantrekkelijker te maken voor zowel de deelnemen de verenigingen als het publiek. Om te beginnen is de indeling van de di verse afdelingen aangepast: de hoog ste afdeling (de voormalige Superi eure afdeling) heet vanaf dit jaar de eerste divisie, de laagste afdeling is de zesde divisie. Voor nieuwkomers is een 'introductie divisie' in het le ven geroepen en de Concertafdeling, bedoeld voor de toporkesten, is om gedoopt tot 'concert divisie'. Fanfare EMM komt uit in de derde divisie, sectie fanfare (de voormalige afde ling Uitmuntendheid). Als tweede wijziging is er gekeken naar de re pertoirekeuze. In het verleden was een vereniging verplicht om op een bondsconcours drie werken te spe len: een inspeelwerk dat niet beoor deeld werd, een 'verplicht werk' dat gekozen kon worden uit het zoge Verbouwing? Nieuwbouw Alle glaswerken Tel. (077) 307 50 84 naamde klein repertorium (een be perkte lijst met werken in een afde ling), en een 'keuze werk' dat uit een uitgebreidere lijst gekozen kon wor den, of door een vereniging ter be oordeling aan de bond aangeboden kon worden. In de nieuwe opzet blijft de procedure voor wat betreft het inspeelwerk en het verplichte werk gelijk, de grote verandering in de repertoirekeuze zit in de verrui ming van de mogelijkheden van het groot repertorium, dat is uitgebreid met een aantal nieuwe genres. Bo vendien kunnen verenigingen naast het keuzewerk één of meerdere ex tra werken toevoegen aan het pro gramma en kan de volgorde van de uitvoering van alle werken zelf be paald worden, waardoor er een aan trekkelijk programma gepresen teerd kan worden. Als overbrug gingsjaar kan in 2004 door de deelne mers aan de concoursen gekozen worden om in de oude, of de nieuwe stijl deel te nemen. Fanfare EMM heeft ervoor gekozen om gebruik te maken van de mogelijkheden van de nieuwe opzet van de bondscon coursen. Ook de puntentelling is met de nieuwe opzet gewijzigd en ver loopt nu als volgt: het verplichte werk wordt door de jury op tien on derdelen beoordeeld: intonatie, klankvorming, klankbalans, tech niek, articulatie, ritmiek, samenspel, nuancering en muzikale uitvoe- ring/programmakeuze. Voor elk on derdeel geeft elk jurylid een cijfer tussen 1 en 10. De punten worden opgeteld en gedeeld door het aantal juryleden, waardoor een maximum score van 100 punten voor het ver plichte werk kan worden gehaald. Voor het overige programma (de keuzewerken) geeft de jury een alge meen cijfer tussen de 60 en 100 pun ten. Tot slot worden de punten voor het verplichte werk en het keuze programma opgeteld en gedeeld door twee, waarmee de eindscore vaststaat. Ook de eindscore is dus woensdag 27 oktober 2004 voorheen: WliddeK-Cimburq 85e jaargang no. 44 maximaal 100 punten. Het systeem met eerste en tweede prijzen zoals dat in het verleden werd gehanteerd is afgeschaft, echter het promotie- en degradatiesysteem wordt in de nieu we opzet gehandhaafd. (vervolg z.o.z.) Het liefst had de waarnemend bur gemeester van Nederweert Albert Kersten (56) de afstand Panningen- Nederweert met de fiets willen af leggen, maar de sportieve burge meester vond die afstand toch net iets te ver. Albert Kersten, die prak tijk en politiek altijd met elkaar heeft weten te verenigen, is op 4 oktober door gouverneur van Voorst tot Voorst beëdigd als waarnemend burgemeester. Het bezoek aan de gouverneur beschrijft hij als "hart verwarmend. De taakstelling die de gemeente Nederweert voor ogen heeft, hebben we natuurlijk bespro ken. Het platteland, de economie, de leefbaarheid der dorpen en de sa menwerking met Weert kwamen aan de orde." Albert Kersten is 56 jaar, woont in Panningen en is dus vader van vier dochters: Monique, Ingrid en de tweeling Ellen en Lizet. Na het over lijden van zijn vrouw Mia in 1999, woont hij sinds anderhalfjaar samen met zijn huidige partner Tineke. Hij is opa van Tim en het tweede klein kind is op komst. Hij is waarnemer voor burgemees ter Henk Suttorp, die al lang ziek thuis zit. "Zijn open stijl van besturen spreekt mij zeer aan en ik ga daarom op dezelfde manier verder. Ik voelde me direct thuis" Van 1982 tot 2002 was Albert lid van de Heidense gemeenteraad. Hier was hij achttien jaar wethouder en de laatste elf jaar ook loco-burge meester. "Op mijn 34e werd ik wet houder sociale zaken en welzijn. La ter kwam daar de portefeuille finan ciën nog bij. De laatste tien jaar van mijn wethouderschap was ik vooral verantwoordelijk voor economie, midden- en kleinbedrijf en platte landsontwikkeling. Doordat ik steeds praktisch en bestuurlijk bezig ben geweest, heb ik zaken altijd van twee kanten kunnen belichten. En dat kwam natuurlijk heel vaak van pas.", stelt hij. Na zijn vertrek als wet houder heeft hij niet stilgezeten. Hij is voorzitter van de gebiedscommis- sie Helden-Venlo. Deze houdt zich bezig met de reconstructie van het platteland Sinds 2003 is hij ook eco nomisch adviseur van de Kamer van Koophandel en voorzitter van het adviesteam van de provincie dat het bouwen van starterswoningen bege leidt. En om het verhaal compleet te ma ken: bij de LLTB zit hij sinds 1981 de coöperatie Helden voor en sinds 1990 is hij vice-voorzitter van het wa terschap Peel en Maasvallei. (vervolg zie pagina 7) Eindelijk is het nu zover. Op zater dag 30 oktober zal Fanfare St. Cecilia Helden tijdens het Bondsconcours in TheaterHotel "de Oranjerie" te Roermond om 18.30 uur het concert podium betreden om muzikaal te strijden voor handhaving van het superieure niveau. Sinds 1984 komt Fanfare St. Cecilia uit in de Superi eure afdeling. Deze afdeling is even wel vorig jaar met de invoering van het nieuwe concoursreglement om gedoopt in Eerste Divisie. Het pro longeren van dit muzikale niveau op dit bondsconcours 2004 is de in zet van dirigent en muzikanten. In de afgelopen maanden hebben de muzikanten van het fanfare orkest onder de bezielende leiding van Stefan Outjers hard gewerkt om dit bondsconcours tot een succes te gaan maken. Twee tot drie repeti ties per week na de zomervakantie en diverse oefenconcerten hebben het uiterste van alle betrokkenen gevergd. Degenen die de verrichtin gen van het korps de laatste tijd van nabij hebben gevolgd, zijn ervan overtuigd dat het na te streven doel binnen handbereik zal zijn. In de nieuwe opzet van het concoursre glement - dat dit jaar voor de eerste keer zal worden toegepast - worden geen prijzen meer toegekend maar alleen een score in punten. Het maximaal aantal te behalen punten is nu 100 en was vroeger 360. De fanfare zal tijdens dit concours als inspeelwerk gaan uitvoeren "The Victors Return", quick march van William Rimmer. Vervolgens als eerste te beoordelen werk "Icöne" van Hans de Jong; als tweede te be oordelen werk "Ballet for Band" van J. Horovitz en ten slotte het vierde deel van "Quatre Chansons" uit "La Cathédrale" van Jac Brei op muziek van Rob Goorhuis. Omdat het nieuwe concoursreglement dit toestaat, wordt het laatst genoemde muziekwerk uitgevoerd met mede werking van een solozanger. Hier voor heeft de fanfare de Nederland se bas-bariton Huub Claessens uit het Belgische Neerpelt bereid ge vonden te willen optreden. Huub is een geschoolde zanger die in bin nen en buitenland concerteert zo wel met eigentijdse als klassieke werken. Het door de fanfare uitge kozen muziekprogramma is zeer gevarieerd samengesteld. De ver wachtingen zijn dan ook hoog ge spannen. De fanfare rekent op een grote Heidense supportersschare om de muzikanten in "de Oranjerie" moreel bij te staan en aan te moedi gen. We vertrekken om 16.15 uur met twee bussen vanaf Café van Soest. Ons optreden in "de Oranje rie" begint om 18.30 uur en de uit slag wordt tegen 20.45 uur ver wacht. De bussen gaan weer terug naar Helden om 22.00 uur. Na een korte muzikale rondtocht door Hel den-Dorp gaan we vervolgens naar Café van Soest waar de avond ver der ongetwijfeld gezellig zal worden doorgebracht. Bestel ze tüdig Graphic Products Panningen T. 077 306 00 36 Na 10 december worden er geen bestellingen meer aangenomen 500 gram actieprijs per kilo 8.98 4,« gekruid varkensvlees J.» Week 44 2004 Aanbiedingen zijn geldig t/m zaterdag 30 oktober 2004 prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden aanbiedingen zijn niet bestemd voor grootverbruikers en/of wederverkopers. Op de aanbiedingen waarbij op=°P staat vermeld, is onze actiegarantie niet van toepassing. Deze zijn uitsluitend geldig zolang de voorraad strekt 'De wettelijke bepalingen m.b.t. verkoop alcohol zijn ook van toepassing in onz terug van weggeweest., arretjescake Markt 53 Panningen t: (077) 307 24 731 vs*e_<5=,v^~t--y PANNINGEN Markt 46, tel. (077) 307 12 03 HELDENS NIEUWS

DIGITALE PERIODIEKEN IN DE VOORMALIGE GEMEENTEN HELDEN, MEIJEL, KESSEL EN MAASBREE

Heldens Nieuws | 2004 | | pagina 1